Regler for registrering av gårdsnavn

REGLER FOR REGISTRERING AV GÅRDSNAVN

Hvem kan søke?
Bare medlemmer i NKF kan søke om gårdsnavn. Søknaden sendes pr e-post til styret i NKHF. Søknaden skal fylles ut på NKHFs gårdsnavnsavtale, som man finner under Filer. Merk e-posten «Gårdsnavn». Søknaden skal undertegnes av en foresatt dersom søker er under 18 år.

Godkjenning av gårdsnavnet
Navn på søker og det aktuelle gårdsnavn publiseres på NKHFs side Gårdsnavnsøknader. Om noen vil protestere på gårdsnavnet, skal dette gjøres til Styret innen tre uker etter at gårdsnavnet er publisert. Protesten skal gjøres skriftlig via mail. Hvis ingen protester er blitt fremsatt innen fristen, kan styret godkjenne gårdsnavnet. Styret kan også avslå søknaden, da skal avslaget begrunnes ovenfor søker.

Valg av gårdsnavn
Et gårdsnavn skal være spesielt for søkeren, men trenger ikke gjenspeile navn på søker eller stedsnavn. Et gårdsnavn skal ikke kunne forveksles med et allerede godkjent gårdsnavn. Alminnelige norske eller engelske/utenlandske ord skal ikke brukes som gårdsnavn. NKHF anbefaler bruk av stedsnavnet der stallen er. Gårdsnavn bør ikke forekomme i adjektiv eller substantiv. Gårdsnavn som kan forveksles med tidligere brukte kaninnavn eller kullnavn, godkjennes ikke.

Krav til kaninholdet for å få gårdsnavnet godkjent
• Gi kaninen gode levevilkår. (Solide og tørre bur tilpasset kaninens størrelse og ev. antall kaniner i buret, regelmessig renhold, riktig kosthold, rent vann og mat hver dag samt nok oppmerksomhet og mosjon.)
• Sørg for at eventuelt syke dyr får medisiner og evn. veterinærhjelp.
• Unngå å avle på dyr med medfødte misdannelser eller svakheter (tannfeil, feil beinstilling, tendens til labbesår etc.)
• Kun selge friske og smittefrie dyr.
• Behandle kaninene med respekt og omsorg.
• Max 3 kull med unger på samme kaninmor pr. år. Kaninen skal ikke pares opp før 6 måneders alder. NKHF anbefaler å vente til kaninen er minst 8 måneder gammel.
• Kaninunger skal ikke selges før de tidligst er 8 uker gamle. (Det anbefales å la ungene gå sammen med moren i minimum 6 uker og deretter ta mor ut og la ungene være sammen i vante omgivelser et par uker til).

Betaling
Om man ønsker en rask behandling av søknaden, kan man betale gårdsnavnavgiften på kr. 100,- samtidig med at søknaden sendes inn. Det understrekes at pengene ikke skal sendes med søknaden, men settes inn på NKHFs konto. (Om søknaden ikke godkjennes returneres pengene). Alternativt betales kr. 100,- til NKHFs konto når gårdsnavnet har stått på hjemmesiden til NKHF i tre uker uten at du har fått noen henvendelse angående klager.
Pengene settes inn på NKHFs konto: 0538.1909 753

Bruk av gårdsnavn
Gårdsnavnet får ikke anvendes før gårdsnavnet er oppført som et godkjent gårdsnavn på NKHFs hjemmeside. Når navnet er godkjent har man enerett på dette navnet. Gårdsnavn får kun brukes på eget oppdrett. Hvis ikke innehaver følger reglene som er nevnt ovenfor, fratas gårdsnavnet i 2 år før man på ny kan ta i bruk navnet. Ved skifte av gårdsnavn gjelder det samme regler som for ved søknad av nytt gårdsnavn.

Legge til flere innehavere på gårdsnavnet
Dersom flere personer ønsker å være del-innehavere av et allerede eksisterende gårdsnavn, skal søknad sendes til Styret. Familiemedlemmer av gårdsnavninnehaver kan bli del-innehavere av gårdsnavnet gratis. Andre kan kjøpe seg inn for kr. 50,-. Søknad sendes til Styret uavhengig om den nye del-innehaveren er et familiemedlem eller ikke. Bekreftelse fra gårdsnavninnehaver skal legges ved søknaden. Godkjennelsesprosedyren her er den samme som ved gårdsnavn, den nye del-innehaveren og gårdsnavnet legges ut på NKHFs forum for godkjennelse i 3 uker.

Arkiverte gårdsnavn:
Gårdsnavnet blir automatisk arkivert ett år etter at gårdsnavninnehaver har sluttet i NKF. Medlemmer som har fått sitt gårdsnavn arkivert, vil ved gjenopptatt medlemskap i NKF vederlagsfritt få aktivere sitt gamle gårdsnavn.

Gårdsnavnsøknaden sendes til:
styretNKHF@hotmail.com