Referat styremøte Nkhf

Lørdag 10.10.20 kl. 13.00

Møtet fant sted via teams

Tilstede: Mona Sevlejordet, Berit Aakeberg Dahlby, Tonje Engen, Irene Aakeberg Dahlby, Edel Yvonne Hovland Rimestad, Helene Bårdsen (vara)

Ikke tilstede: Tonje Søfteland (vara)

Innkalling av møte: Godkjent

Punkt 1:

  1. Styremøter i fremtiden. Forslag avholdet en gang i måneden, legges ut på face book, tapa talk og www.kaninhopping.no til informasjon til medlemmene når vi behandler det som kommer inn på styremail. De som har tilgang til mail, svarer mottatt og gir beskjed når det blir behandlet. § 6 – STYRET NKHF ledes av et styre bestående av leder (over 18 år), samt 4 medlemmer. Styret er høyeste organ mellom årsmøtene. Styremøter avholdes så ofte det er nødvendig, og er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Saker avgjøres ved alminnelig flertall. Det skal føres protokoll fra alle styremøter.

-Vi ble enig om: styremøter hver 14 dag via Teams, det gjelder saker som må diskuteres, sakene blir lagt ut på styre gruppa, men skal diskuteres og behandles i styremøte

Søknader som må behandles fort tar vi fortløpende på styre gruppa.

Neste styre møte blir søndag 25.10 kl. 12,00 på Teams.

Punkt 2: Referat sekretær:

-Mona har ved to anledninger prøvd å komme i Kontakt med Tonje angående referater, uten hell, siste gang ble det sendt en mail til Tonje om forslag til hvordan referat kan skrives. Tonje får ikke opp vedlegg på sin telefon og hun har en pc som må repareres.

Punkt 3: Inhabilitet – Når er man inhabil i saker, søknader, anbefaling av dommer og opplærings dommer for nær familie/samboer/venner/samme klubb/dømt en klasse ? Hvem er det?  Hvor vanskelig ønsker vi å gjøre det for NKHF? Hvordan ønsker vi i NKHF og behandle dette i fremtiden

.Vedtak:

-Vi ble enig om at familiemedlemmer kan gi anbefaling i søknader om dommerlisenser og være opplæringsdommer

Familie som sitter i styret som skal behandle søknader til familiemedlem er inhabile.

Familie som sitter styre og skal behandle saker til familiemedlem er inhabile

Familie er: Foreldre/barn

Punkt 4:

  1. Dommerkomiteen har sett på et forslag til et nytt forslag til opplæring av dommere, de har godkjent forslaget.

Forslag til ny opplæring av dommere

Dagens ordning fungerer ikke som den skal,  da det det er mange yngre medlemmer som blir rekruttert til hoppingen, noen foreldre velger å starte med kaninhopping som en aktivitet med sine barn og ønsker da og bli dommere for å kunne lette arbeidet de eksisterende dommerne allerede gjør, men siden det er fortsatt få medlemmer som er gamle nok er det vanskelig å få arrangert dommerkurs med dagens ordning, vi har da satt opp følgende som et forslag til et nytt oppsett som vil bedre kvaliteten på dømmingen blant våre dommere samt å kunne gi mere individuell opplæring i dommerfaget.

Opplegget belager seg på at minste antall deltagere er 1 og Maximum antall er 6, deltagerne fordeles da på opplæringsdommerne.

Når kurs holdes skal Opplæringsdommere ha kost og losji dekket av arrangerende klubb og NKHF skal dekke rimeligste reisealternativ.

Opplæring av nye dommere:

Medlemmer som ønsker å bli dommere skal henvende seg skriftlig til egen klubb, som da skal kontakte dommer og reglements komitéen, for å få satt opp en dato og få tildelt 2 opplæringsdommere. Når alt er planlagt og i orden skal DORK gi videre beskjed til styret. Klubb står ansvarlig for å finne rimeligste reisealternativ samt å dokumentere dette.

Dommer opplæring SKAL skje med 2 opplæringsdommere fra en ANNEN klubb.

Egen klubb skal arrangere konkurranse i samarbeid med dommeraspirant(e) og opplæringsdommere.

Konkurransen skal inneholde alle grener og klasser, samt 2 høyde- og 2 lengdeklasser, konkurranser skal gå over to dager:

Dag 1: Baneklasser + lengde eller Høyde, gjennomgå reglementet etter dagens klasser er ferdig.

Dag 2: Baneklasser + lengde eller høyde, etter dagens klasser avlegges dommerprøven.

Ved bestått dommerprøve kan aspiranttiden begynne.

Dommeraspiranten kan dømme under klubbens egne opplæringsdommere eller opplæringsdommere fra andre klubber.

Aspiranten skal minimum dømme alle klasser og grener + 2 høyde og 2 lengde klasser.

I denne saken sender vi forslaget tilbake til dommerkomiteen med følgende kommentar, forandre 2 opplæringsdommere fra annen klubb: til 1 opplæringsdommer fra egen klubb og klubben velger selv 1 ekstern opplæringsdommer, styret ønsker derfor et nytt forslag.

Tonje sender mail til Dork. Forslag til mail legger fram på styregruppa.

Punk 5 og 6 er samme sak, her har 3 av medlemmene i Dork sendt inn klage på samarbeidet internt i komiteen.

Sak kommet inn av Nina Fagerland, Kine J.H. Lund og Lilly S. E. Jonassen

I denne saken mangler det info fra Martine M. Sevlejordet og Svein Bjune

Her må det hentes inn info fra de to. Tonje lager forslag til mail.

På bakgrunn av den uro som er i komiteen ønsket Nina Fagerland at en fra styret kom inn som observatør i komiteen.

Forslag 1: 2 fra styret som observatør, 2 stemmer

Forslag 2: 1 fra styret som observatør, 3 stemmer

Vi Avventer forslagene til svar fra Martine M. Sevlejordet og Svein Bjune kommer.

 Punkt7:  Dommer: Martine Milja Sevlejordet

 Klubb: TBHG

 M. Nr: 03582

 – vedlagt ligger bilde av dommer anbefaling fra Inger Mona Sevlejordet og Irene Aakeberg Dahlby.

Søknad:

Da jeg har dømt aktivt siden 2014 og jobbet godt for forbundet vil jeg nå søke om opplærings lisens.

For meg er det viktig at vi lærer opp nye dommere så de dømmer så bra som over hode mulig ut ifra reglementet. Men og da utlyse skjønn når det er nødvendig og dømme rettferdig.

Jeg har igjennom mine år som kaninhopper og dommer vært med å se utviklingen til mange team og jeg er klar for å kunne gjøre det samme med dommere.

I NKHLF hadde jeg aspiranter under meg i dømming og dette var noe jeg trivdes veldig med.

Mvh

Martine Milja Sevlejordet

Denne saken blir sendt tilbake til Dork for ferdig behandling med det vedtaket vi gjorde i punkt 3.

Svarfrist 14 dager

Punkt 8:

Denne saken diskuterte vi på styregruppa

Ett styremedlem har vært på besøk i kaninstallen til ett medlem og fant stallen i orden.

Vi godkjente med et flertall at ett medlem kunne få tilbake gårdsnavnet, men vi ble ikke enig om det skulle gjelde de kaninene født i perioden før vedtaket.

Har opplyst om at saken er avsluttet muntlig,

Vedtak; Vi vil ha vedtaket fra mattilsynet skriftlig, alle saker som blir behandlet hos mattilsynet blir avsluttet med et skriftlig vedtak, dette er viktig i forhold til at det vil ligge som et underliggende dokument i saken

Tonje sender mail.

Punkt 9

Punkt 10

Punkt 11

Punkt 12

Punkt 13

Punkt 14 eventuelt

Disse sakene blir utsatt til nytt styremøte søndag 11.10 kl 20.00

Møtet ble utsatt til 17.10 kl. 19.00

Referent

Mona Sevlejordet