Offisielt konkurranse reglement for Norges kaninhoppforening NKHF

Stiftet: 13. Mars 1994

Sist revidert: 11.05.2020

Innhold:

Kapittel 1
Side 2-5

 • Fører
 • Kanin
 • Team

Kapittel 2

Side 6-10

 • Bedømming
 • Konkurransegrener

Kapittel 3

Side 11-13

 • Dommer

Kapittel 4

Side 14-15

 • Hinder

Kapittel 5

Side 16-19

 • Arrangør

Kapittel 6

Side 20-22

 • NKHF

Ordliste med forklaringer 22-28

KAPITTEL 1:

Fører
Kanin
Team

 1. Krav om medlemskap: Bare medlemmer i Norges Kaninavlsforbund kan delta i offisielle kaninhoppekonkurranser arrangert av hoppegrupper i NKF/NKHF.

 2. Aldersgrense for fører: Føreren må være fylt 7 år for å kunne delta i konkurranser. Det kan gjøres unntak dersom barnet får tett oppfølging av voksne og er modent for alderen. For å kunne ha fullt utbytte av å drive med kaninhopping som sport, vil det være en fordel å være noe eldre. Begrunnelsen for dette er at man må kjenne reglementet for å kunne delta i konkurranser. I kroket bane må man kunne tallene fra
  1 – 12. Rent motorisk må man også være i stand til å takle kaninen i ulike situasjoner.
 1. Deltakelsesrett: Alle tamme kaniner har rett til å delta på konkurranser. Stamtavle kreves ikke.
  Om kaninen rykker opp til middels og eller elite i høyde/lengde skal den registreres hos registrerings ansvarlig hos Norges kaninhoppforening.
  Det skal også sendes mail til reg. ansvarlig ved:
  Død, førerbytte, opprykk, championat.
  Når kaninen søkes ned til veteran sender styret en mail til reg. ansvarlig, om kaninen blir godkjent.
 1. Konkurransemoral: Konkurransedeltakere skal vise god konkurransemoral og god oppførsel overfor arrangør, funksjonærer og medkonkurrenter.
  Konkurransedeltakerne skal akseptere dommerens beslutning dersom bedømmingen har skjedd i overensstemmelse med reglementet. Konkurransedeltakere som opptrer forstyrrende blir etter en advarsel utestengt.

 2. Orden på konkurranseplassen: Konkurransedeltakeren skal holde det rent på konkurranseplassen og ellers der deltakeren befinner seg. Paring av kaninen skal ikke forekomme på konkurranseplassen. Overtredelse medfører diskvalifikasjon etter advarsel. Konkurransearrangør kan bestemme hva slags underlag man har anledning til å bruke i transportburene. Dersom arrangementet foregår på en skole, kan det for eksempel være aktuelt å forby flis og halm i transportburene. (Kun tillatt med teppe). Dette må i så fall tydelig fremgå av annonsen.
  Røyking skal kun skje på forhåndsbestemte røykeplasser som skal være i god avstand fra konkurransebane, sekretariat og stedet hvor kaninene står. Plassen bestemmes av arrangerende klubb og skal opplyses om for alle deltakere før konkurransestart.

 3. Fremmøte: Deltakere som uten gyldig grunn (avgjøres av dommer) eller forvarsel ikke innfinner seg til start senest 30 sekunder etter opprop, utestenges fra gjeldende omgang. Deltakere får ikke entre banen før start, med unntak av kroket bane hvor kaniner ikke får medbringes. Overtredelse medfører umiddelbar utestengning fra aktuell konkurranseomgang.

 4. Startnummer: Deltakere har ikke rett til å forandre eller bytte startnummer uten spesiell grunn, og bare etter dommeren godkjennelse. De øvrige deltagerne skal informeres dersom det skjer en endring.

 5. Orden: Påmeldt kanin får ikke starte med annen enn påmeldt fører.

Konkurransedeltakere får ikke uten videre bytte ut påmeldt kanin mot en annen kanin.

 1. Start i høyere klasse: Det er ikke lov å starte i høyere klasse samme dag som kaninen kommer seg opp.

 2. Rett til forandring i påmelding: Om påmeldt kanin må strykes på grunn av akutt sykdom eller død, har konkurrerende rett til å få tilbake påmeldingsavgiften eller, etter kontakt med konkurranseledelsen, få bytte med en annen kanin. Dersom kaninen rykker opp en klasse etter at den er påmeldt, har den rett til å starte i den ”nye” klassen, eller føreren kan bytte den ut med en annen kanin, alternativt få tilbake påmeldingsavgiften.

 3. Egen treningsbane: Skal plasseres så langt unna konkurranse plassen at den ikke er til forvirring for andre deltagerne. Om andre deltagere benytter seg av hindrene og det blir skadet eller ødelagt skal ikke arrangør stilles økonomisk ansvarlig da det ikke er dem’s eiendom.

 4. Baneoppsettet: Konkurransedeltakere har ikke rett til å forandre banen eller deler av banen under konkurransen. Dette medfører diskvalifikasjon etter advarsel. Deltakere eller andre kan derimot påpeke feil på banen til dommeren eller andre funksjonærer.

 5. Konkurransebok: Alle kaniner skal ha sin egen konkurransebok, og denne skal medbringes til alle offisielle konkurranser. Konkurranseboken skal være korrekt utfylt og innlevert før konkurransen.
   
 6. Ikke levert konkurransebok: Kaninen får starte, men betaler ekstraavgift på 20,- pr. bok, i bot til arrangør, som skriver en lapp som føres over i hoppebok, neste gang kaninen konkurrerer. Klubbene bes om å bruke skjønn ved bruk av dette vedtak.

 7. Forstyrrelser/publikums innblanding: Konkurransedeltakere diskvalifiseres etter advarsel, dersom foresatte eller andre personer opptrer forstyrrende under konkurransen hvis dette er i samsvar med deltakerens ønsker eller er til dennes fordel.

 8. Uakseptabel kaninbehandling: Deltakere som behandler kaninen uforsiktig, løfter den med en hånd over ryggen eller i rygg- og nakkeskinnet eller på annen måte behandler den dårlig, utestenges etter advarsel fra den aktuelle konkurranseomgangen. Uforsiktig behandling av kaninen etter en konkurranse medfører at konkurranseresultat ikke teller (alle eiers kaniner). Dommer eller konkurranseledelsen kan bestemme om det blir utestengning fra konkurransen dersom deltageren har begått brudd på dyrevernloven, eller gjort seg skyldig i grov uaktsom behandling av kaninen. Alvorlige og gjentatte tilfeller overføres til styret i NKHF som behandler saken.

 9. Helse: Bare helt friske og smittefrie kaniner har lov til å delta i konkurranser, oppvisninger eller vanlig trening. Kaniner som medisineres får heller ikke lov til å delta i konkurranser, oppvisninger eller offisielle treninger. Ved tvil skal dommere eller konkurranseledelsen bestemme om kaninen skal utestenges. Dommere eller konkurranseledelsen har også rett til å kreve veterinærattest om dette anses nødvendig for kaninens sikkerhet og beskyttelse. Steder med tilfelle av sykdom eller pest, må ha vært symptomfrie i minst en måned for at kaninene skal få delta på konkurranse. Dersom kaninen er kastrert får kaninen ikke starte før 4 uker etter kastrering (gleder hanner) og 6 uker etter serialisering (gjelder hunner). Drektige eller diende hunner kan ikke delta, og får ikke starte i konkurranser før 10 uker etter en fødsel. Dersom kaninen får dødfødte unger eller mister dem, skal den ikke starte i konkurranser før etter minst 4 uker.
  Minste aldersgrense for kaninunger på konkurranseplassen settes til 6 uker. Ved utstilling i klasse D: 35 dager sammen med mor.
  Kaninene skal alltid ha høy og vann tilgjengelig på konkurranseplassen.

 10. Aldersgrense for kanin: Kaninen må være minst 4 måneder gammel for å delta på konkurranser, oppvisninger og lignende. Eks: Hvis kaninen er født 30. mai kan den ikke starte før 30. september. For å kunne starte i høyde og lengde skal kaninen være fylt 8 mnd. Grunnen til dette er at kaninen trenger erfaring fra baneklassene før den starter i høyde og lengde.

 11. Navn: Kaninen må ha et egnet navn til konkurransebruk.  Dette bør ikke være for vanlig og heller ikke for langt. Konkurransenavnet behøver ikke være identisk med det kallenavnet man bruker til daglig.  Mange oppdrettere ønsker å benytte gårdsnavn som ”fornavn”. NKHF har egne regler for bruk av gårdsnavn.  Mange oppdrettere benytter kullnavn i tillegg til gårdsnavnet.  Kullnavn skal ikke være et allerede godkjent gårdsnavn.  Navnene må for øvrig ikke inneholde ordene ”champion”, ”super”, ”grand” eller ”great”, da disse kan forveksles med ”ærestitler”. Konkurransenavnene til hoppekaniner innen NKHF/NKF skal ikke inneholde mer enn 4 ord. Bindeord regnes ikke som en av fire ord i navnet. Bindeord kan være på max. 4 bokstaver.  Dette fordi det har vært en tendens til å velge så lange navn at dette kompliserer skriving av protokoller og resultatlister.  Navnerekken er da slik: Gårdsnavn – Kullnavn – Kaninnavn 1 – Kaninnavn 2. (Eks. Bjørndalens Heroic Blaze of Vallmon som har kallenavnet ”Herina”). Alle godkjente nordiske gårdsnavn er lov på NKHF sine konkurranselister. Ingen andre gårdsnavn skal stå på konkurranselistene.

 12. Sele og bånd: Bare H-sele, I-sele og brystsele er tillatt. Selen skal ha ring for båndfeste på magebåndet. Halsbånd eller seler med ring for båndfeste på midtstropp er ikke tillatt. Dersom selen har bjelle på, må denne fjernes.  Minste lengde på bånd er i bane 1,5m og i høyde/lengde 2 meter. Lengre bånd anbefales. Flexibånd er forbudt.

 13. Kaninføring: Kaninen skal ta seg gjennom banen og over hinder av egen fri vilje. Den får styres ved hjelp av hendene, men ikke bæres mellom hindrene. Bruk av foten er forbudt. Båndet får ikke brukes til pisk. Kaninen får ikke stresses gjennom banen med tramping eller altfor pådrivende lyd. Smatting, eller annen bruk av pådrivende lyd skal ikke forekomme på konkurransebanen. Kaninen får ikke tvinges til å forsette løpet fordi føreren behandler den for ivrig. Etter en advarsel blir teamet utestengt fra den aktuelle konkurranseomgangen.

 14. Båndføring: Båndet får ikke holdes stramt ved hopp over hinder uansett båndets lengde. Det er ikke lov å ha hånden som holder båndet foran kaninen, verken mellom eller over hindrene.  Dette blir dømt som drahjelp. Føreren skal alltid befinne seg bak kaninen. Etter advarsel blir teamet utestengt fra den aktuelle konkurranseomgangen.

 15. Team:
  Kaninen og dens fører regnes som et team, og man kan ikke bytte fører under den samme konkurransen. Det anbefales at kaninene får så få førere og bytter som mulig. Alle førerbytter skal meldes inn til registrerings ansvarlig, unntaket er kaniner som er kvalifisert i lett.
 1. Båndplikt: Kaninen får ikke forlates uten tilsyn på konkurranseplassen om den befinner seg utenfor buret sitt. Dette medfører diskvalifikasjon etter advarsel. Kaninen må alltid holdes i bånd på banen for at føreren raskt skal kunne fange den inn ved eventuell fare. Unntak kan gjøres ved lengde- og høyde- hopping dersom hinderet står i passende inngjerding. Unntak kan også gjøres på bane for oppvisningsløp dersom banen står i passende inngjerding.

 2. Dersom selen helt eller delvis faller av eller forandrer seg på kaninen under løpet, må dette rettes på, uten at tiden stoppes. Løpet kan deretter fortsette fra stedet hvor selen falt av.

 3. Oppklassing i bane: I bane konkurreres det i fire klasser: lett, middels, vanskelig og elite. Første gang en kanin deltar i en banekonkurranse, blir den klassifisert i lett klasse. Oppklassering skjer ved at kaninen samler seg pinner.

Oppklassering i bane foregår som følger:

 • Tre oppflyttingspinner fra lett til middels
  • Tre oppflyttingspinner fra middels til vanskelig
  • En kanin skal ha 5 pinner for å kunne komme opp til elite.
  • Førere fra avsidesliggende klubber kan sende søknad til styret i NKHF om å få ta opp kaninen etter tre pinner.


KAPITTEL 2:

Bedømming

Konkurransegrener


 • RETT BANE OG KROKET BANE:

Her finnes 5 klasser: lett, middels, vanskelig, elite og veteran. Egne regler gjelder for veteranklasse. (Se pkt. 115) I rett og kroket bane bør man i de lavere klassene sette ett hinder høyere enn klassen det konkurreres i for å forberede kaninene på høyere klasse. Eks.: Man setter opp ett middels hinder i en lett bane.
I alle baneklasser gjelder: Så sant kaninen har gjennomført 1. omgang, er den berettiget en totalplassering. Dersom føreren trekker kaninen før 2. omgang, eller kaninen i 2. omgang for eksempel går ut på max- tid, plasseres kaninen etter de øvrige som var tatt ut til 2. omgang. En kanin skal ikke hoppe 1. og 2. omgang rett etter hverandre. Hele klassen skal hoppe 1. omgang før 2. omgang settes igang. Unntak kan gjøres ved tidspress.  Krav om vanngrav gjelder ikke ved minusgrader. I slike tilfeller må banen bygges vanskeligere for å kompensere for manglende vanngrav.

 •  baneklassenes krav, max høyde og lengde:
Klasser Lett Middels Veteran Vanskelig Elite
Antall hindre 8 10 10 10 12
Rett bane Max høyde 30 cm. 38 cm. 35 cm. 48 cm. 53 cm.
Kroket bane Max høyde 30 cm. 38 cm. 35 cm. 48 cm. 53 cm.
Maxlengde 45 cm 70 cm 60 cm 80 cm 80 cm
Min. avstand mellom hindrene 160cm 180 cm. 180 cm 200 cm. 250 cm.
Påbudt   Vanngrav Vanngrav Vanngrav Vanngrav
Kombinasjoner i kroket bane 2 kombinasjon 2- og 3- kombinasjon 2- og 3- kombinasjon 2- og 3- kombinasjon 2- og 3- kombinasjon
Spesielle restriksjoner i rett bane   Minst to lengdehinder Minst to lengdehinder Minst tre lengdehinder Minst fire lengdehinder
 • LENGDEHOPP skjer på et spesielt lengdehinder. I lengde finnes to klasser: Ikke elite og elite.  Sertifikat deles kun ut i elite.
 • Oppklassifiseringspinner: I lengde må man hoppe 160 cm for å få en pinne, etter tre pinner blir man elite.
 • Inngangslengde: Kortest inngangslengde i elite er 120 cm, ikke elite 60 cm. Samme inngangslengde gjelder alle deltagende kaniner. Minste forlengelse er 5 cm.
 • Antall forsøk pr. omgang: Kaninen får tre forsøk i direkte rekkefølge på hver lengde, innen de går ut av konkurransen.
 • Maxtid pr. omgang: 2 minutter.
 • Riv: Alle bommer regnes som riv. Om føreren river hinderet etter at kaninen har landet regnes hoppet som klarert.
 • Berøring av fastbommen med labben regnes som forsøk.
 • 100 cm-merket: Underlaget skal merkes tydelig med en strek 100cm foran hinderet. Om føreren tar tilbake kaninen som har påbegynt et hopp og forlatt bakken på mindre avstand enn 100cm. fra hinderet, regnes dette som et forsøk.
 • Stå over en omgang: Så sant kaninen har kommet seg over inngangslengden, kan føreren når som helst velge å stå over en omgang. Enhver utøver kan velge hvor mange høyder/lengder den vil stå over. Man sorterer/plasserer som vanlig, dvs. en som klarer høyden/lengden på første forsøk går foran den som klarer på annen forsøk. Den som har hoppet høyest/lengst går foran en som har hoppet en høyde/lengde lavere.

Dersom en fører står over en høyde/lengde, sorterer man som vanlig inntil man kommer til den høyden/lengden som man sto over. Da skal man plasseres bakerst av de som gikk ut på denne høyden/lengden. Eks:

1: 0-0-0-står over-0-xxx

 • :xx0-xx0-xx0-xx0-0-xxx

Her går fører 2 foran fører 1.

 • Kåring av vinner: Om flere kaniner stopper på samme lengde, vinner den kaninen som minst antall riv på foregående lengde. Om de fortsatt har samme plassering tas det hensyn til hele hopperesultatet. I siste omgang, gjøres omhopping dem imellom med inngangslengden 2 omganger kortere enn den lengden de klarte.
 • Vinnerens rettigheter: Vinnende kanin, som er klar for neste forlengning, har lov til å fortsette på valgfri lengde for å slå rekord eller forbedre sitt resultat. Rekordforsøk er på 3 minutter, med 5 forsøk.
 • Korrigeringer: Det skal dømmes korrigeringer. Det er anledning til 2 korrigeringer før hvert forsøk, og man får ikke med seg korrigeringer videre til neste forsøk eller omgang. Reglene for korrigeringer er de samme som i bane.
 • Særskilt sertifikat krav: alle kaniner som hopper 220 cm får sertifikat uansett plassering, ved minst 3 kaniner fordelt på 2 førere.

 • HØYDEHOPP skjer på et spesielt høydehopphinder. I høyde finnes to klasser: Ikke elite og elite. Sertifikat deles kun ut i elite.
 • Oppklassifiseringspinner: I høyde må man hoppe 60 cm for å få en pinne, etter tre pinner blir man elite.
 • Inngangshøyde: Laveste inngangshøyde i elite er 50 cm, ikke elite 40 cm. Samme inngangshøyde gjelder alle deltagende kaniner. 1 cm forhøyning kun på høyder over 80 cm og 2 cm forhøyninger bare på høyder over 70 cm.
 • Fritt valgt hopperetning: Føreren velger siden hvis ikke hinderet er markert fra en side eller dommeren har bestemt hopperetningen.
 • Antall forsøk pr. omgang: Kaninen får tre forsøk i direkte rekkefølge på hver høyde, innen de går ut av konkurransen.
 • Maxtid pr. omgang: 2 minutter.
 • Riv: Alle bommer regnes som riv. Om føreren river hinderet etter at kaninen har landet regnes hoppet som klarert.
 • 100 cm. merket: Underlaget skal merkes tydelig med en strek 100cm. på hver side av hinderet. Om føreren tar tilbake kaninen som har påbegynt et hopp og forlatt bakken på mindre avstand enn 100cm. fra hinderet, regnes dette som et forsøk.
 • Stå over en omgang: Så sant kaninen har kommet seg over inngangshøyde, kan føreren når som helst velge å stå over en omgang. Enhver utøver kan velge hvor mange høyder/lengder den vil stå over. Man sorterer/plasserer som vanlig, dvs en som klarer høyden/lengden på første forsøk går foran den som klarer på annen forsøk. Den som har hoppet høyest/lengst går foran en som har hoppet en høyde/lengde lavere.

Dersom en fører står over en høyde/lengde, sorterer man som vanlig inntil man kommer til den høyden/lengden som man sto over. Da skal man plasseres bakerst av de som gikk ut på denne høyden/lengden. Eks:

1: 0-0-0-står over-0-xxx

 • :xx0-xx0-xx0-xx0-0-xxx

Her går fører 2 foran fører 1.

 • Kåring av vinner: Om flere kaniner stopper på samme høyden, vinner den kaninen som har minst antall riv på foregående høyde. Om de fortsatt har samme plassering tas det hensyn til hele hopperesultatet. I siste omgang gjøres omhopping dem imellom med inngangshøyde 2 omganger lavere enn høyeste klarte høyde.
 • Vinnerens rettigheter: Vinnende kanin, som er klar for neste høyde, har lov til å fortsette på valgfri høyere høyde for å slå rekord eller forbedre sitt resultat. Rekordforsøk er på 3 minutter, med 5 forsøk.
 • Korrigeringer: Det skal dømmes korrigeringer. Det er anledning til 2 korrigeringer før hvert forsøk, og man drar ikke med seg korrigeringer videre til neste forsøk eller omgang. Reglene for korrigeringer er de samme som i bane.
 • Særskilt sertifikat krav: alle kaniner som hopper 90 cm får sertifikat uansett plassering, ved minst 3 kaniner fordelt på 2 førere.


 • VETERAN: Egen veteranklasse finnes i grenene rett- og kroket bane. Banen skal ha vanskelighetsgrad tilsvarende lett-middels klasse, maxhøyde 35 cm og maxlengde 60 cm. Korrigeringer i veteran dømmes på samme måte som korrigeringer i middels. Egne retningslinjer finnes for kaniner som er flyttet over i veteranklasse. Vilkår for at kaninen skal få konkurrere veteranklasse er følgende:
 • Aldersgrense: Kaninen må ha fylt 5 år og skal bedømmes av 2 forskjellige dommere fra forskjellige klubber. Tiden mellom hver anbefaling skal minimum være på 2 måneder og fører må da vise i denne perioden at kaninen gjevt hopper med utfordringer på høyden den er kvalifisert i. Dommeren står ansvarlig for å sende inn sin anbefaling til styret med kopi til eier.
 • Vilkår: Kaninen må ha vært vanskelig- eller eliteklasset i rett eller kroket bane.

starter kaninen sin hoppekarriere etter fylte 2 år, kan den søkes ned til veteran ved middels kvalifisering i rett og kroket. Avgjørelse skjer etter søknad til styret i NKHF.

Kaniner over 7 år kan søkes ned til veteran uten dommer anbefalinger.

Eier må da selv sende mail til registrerings ansvarlig.

 • Begrensning i klasser: Kaniner som har gått over til veteran klasse skal registreres som veteran og får videre ikke konkurrere i høyde og lengde. Dette fordi at disse grener regnes som en stor belastning på kaninens kropp.
 • Veterankaninens rettigheter: Dersom det ikke er nok veteran kaniner (tre eller flere) til å arrangere veteranklasse, har kaninen rett til å starte utenfor i middels klasse. Disse skal ikke regnes med i resultatet.
 • NM/Landsutstilling: Veteran kaniner har lov til å starte i kombiklassene under LUU og LU.
 • Bedømmingsrunder: Bedømming skal alltid oppgis ved annonsering av konkurransen.
  A = Grunnomgang

       Kan kun benyttes i eliteklasser
B = Grunnomgang + finale
       Ca. halvparten bør gå videre

C = To grunnomganger + finale
       Alle deltagere har rett til å hoppe grunnomgangene. Ca. halvparten skal gå videre til finalen.

 • Tildeling av pinner: Oppklassifiseringen, og dermed tildeling av pinner, følger denne tabell, som også brukes som pinneplasseringstabell:
Antall startende Antall pinner, pl.
3-5 startende 1 pinne, plassering
6-10 startende 2 pinner, plasseringer
11-15 startende 3 pinner, plasseringer
16-20 startende 4 pinner, plasseringer
21-25 startende 5 pinner, plasseringer
26-30 startende 6 pinner, plasseringer
31-35 startende 7 pinner, plasseringer
36-40 startende 8 pinner, plasseringer
41-45 startende 9 pinner, plasseringer
46-50 startende 10 pinner, plasseringer
51-55 startende 11 pinner, plasseringer
56-60 startende 12 pinner, plasseringer
61-65 startende 13 pinner, plasseringer
  Osv.
 1. Restriksjoner på tildeling av oppklassingspinner: Oppklassingspinne får bare deles ut om plassert kanin i gjennomsnitt har hatt max to feil per omgang. To feilfrie omganger: Kanin som får 0+0 feil i sluttresultat får oppflyttningspinne uansett plassering.

 2. Oppklassing i høyde og lengde: Oppklasningspinner i høyde/lengde. I høyde må man hoppe 60 cm for å få en pinne, etter tre pinner blir man elite. I lengde må man hoppe 160 cm for å få en pinne, etter tre pinner blir man elite.
 • Sertifikat Sertifikat deles ut for seier i eliteklasse i rett bane, kroket bane, lengde og høyde. Minst 8 kaniner må delta i klassen, med minst 2 forskjellige førere. For at sertifikat skal bli utdelt, må konkurransen være åpen for alle medlemmer i NKF/NKHF. Ved NM deles sertifikat ut til vinneren, uavhengig av hvor mange kaniner som deltar. Dersom det er mer enn 8 deltakere, deles sertifikat ut til de tre beste plasseringene. I godkjente eliteklasser deles det ut:

  1 sertifikat ved 8 – 19 deltakere
  2 sertifikat ved 20 – 29 deltakere
  3 sertifikat ved 30 – 39 deltakere osv.  Særskilt krav til sertifikat i høyde og lengde
  : For å motta sertifikat i høyde eller lengde må kaninen ha klart følgende krav; 70 cm i høyde og 180 cm i lengde.

  Dersom vinneren av høyde elite hopper 80 cm, eller høyere, blir det delt ut sertifikat så lenge det er minst 5 deltagere. Dersom vinneren av lengde elite hopper 205 cm eller lenger, blir det delt ut sertifikat så lenge det er 5 deltagere.

  Hopper kaninen 90 cm i høyde eller 220 cm i lengde vil den automatisk bli tildelt sertifikat uansett plassering.

  Særskilt krav til sertifikat i baneklasse: For å motta sertifikat i baneklassene, kan ikke kaninen ha mer enn max 4 feil pr. omgang i gjennomsnitt. I NM deles sertifikat ut til vinneren uansett, uavhengig av antall feil totalt.

 1. Følgende innebærer utestenging fra aktuelle konkurranseomgang:
  1. Overskredet maxtid
  1. Tydelig uvilje til å hoppe
  1. Feil vei i banen
  1. Gjentatt tyvstart i samme omgang
  1. Gå utenfor inngjerding
  1. Kaninen løper inn i konkurransebanen før dens løp (strykes ikke fra listen)

 2. Løft over allerede revet hinder: Kaninen får uten ekstra feilbelastning løftes over revet hinder. Fører får ikke forårsake riv for å unngå bedømmingen ”tydelig uvilje til å hoppe”.

 3. Tidtaking: Ved manuell tidtaking starter denne når kaninen passerer starthinderet og stoppes ved passering av målhinderet. Elektronisk tidtaking skjer alltid mellom start- og målhinder.

 4. Makstid: Anbefalt makstid er 2 minutter i alle grener utenom kroket bane (+ terrenghopping og poengjakt), hvor maxtid er opp til 3 minutter. 3 minutter får benyttes om banen er krevende. Kortest tillatt tid ved banehopping er 1 minutt.

 5. Kåring av vinner: Ved likt antall feil vinner den kaninen med kortest tid. Ved likt antall feil og samme tid, gjøres omhopping dem imellom.

KAPITTEL 3:

Dommer

 • Dommerlisens: Dommere skal ha gjennomgått dommeropplæring godkjent av Norges Kaninhoppforening. Godkjent dommeraspirant får NKHFs dommerlisens, og kan dømme under godkjente arrangement i regi av NKHF. Egene regler gjelder for de forskjellige lisensene.
 1. Kriterier for tildeling av de ulike lisensene: Alle som får dommeropplæring og aspirantdømming godkjent, starter med B-lisens.

Deretter kan man avansere til A- og opplæringsdommer-lisens ved hjelp av aspirantdømming og godkjenning fra en opplæringsdommer.

Alle anbefalinger skal være signert for hånd av dommerne som anbefaler.

Aspirant: Man kan som aspirant starte max tre kaniner i konkurransen (klassen) man aspirantdømmer så lenge det er minst 15 deltakere (utenom aspiranten) med i konkurransen (klassen), Aspiranten må da starte sist i klassen. Aspiranten har imidlertid ikke lov til å starte i lengde- og høydeklasser den aspirantdømmer i.
for å få godkjent B-lisens må man dømme følgende klasser: en av alle bane klasser og grener, 2 høyde klasser, 2 lengde klasser

B-lisens: Søkeren må ha fylt 17 år. Søkeren skal ha godkjent dommerkurs og dømme under en opplæringsdommer. Søkeren skal dømme en lett, middels og vanskelig, rett bane, samt en kroket bane middels eller vanskelig, en høyde og lengde, en rett og en kroket elite. Søkeren får sin anbefaling av en opplæringsdommer og sender inn aspirantkort til dommerkomiteen i NKHF for godkjenning.

A-lisens: Søkeren må ha dømt aktivt i 6 mnd fra godkjenning av B-lisens og fylt 18 år. Søkeren må ha dømt minst fire eliteklasser i rett eller kroket bane. (På egenhånd).

Opplæringsdommer: Dommere som vil ha aspiranter under seg, må søke til Dommer og Reglements komiteen for å bli godkjent som opplæringsdommer. Søker må ha fylt 20 år. Søknaden skal inneholde begrunnelse fra søker, samt anbefaling av fortrinnsvis to A-dommere eller opplæringsdommere. Anbefalingene skal være signert for hånd av dommerne som anbefaler.
 


Søkeren må anbefales av en opplæringsdommer og sender inn aspirantkort til dommerkomiteen i NKHF for godkjenning.

 • For å opprettholde dommerlisensen: Hoppeklubber skal i samarbeid med føre lister på hva dommerne har dømt. Alle lister fra konkurranser skal inneholde navn på de som har dømt klassene. Dommerlisten sendes dommerkomiteen 15/12 hvert år. Dommerkomiteen ser over de innsendte listene og godkjenner innen 31/12 hvert år.  

Dommerne skal dømme minimum en hver i baneklasser, lett, middels, vanskelig, elite, en skal være kroket bane, en høyde og en lengde klasse. Dommere som har hatt et opphold gir beskjed til medlemsklubben at de vil begynne å dømme igjen, klubben gir beskjed til dommerkomiteen at denne dommeren vil bli aktiv igjen.

 • Dommerlisensens gyldighetsområde: A-lisensdommere får dømme alle offisielle konkurranser. B-lisensdommere får dømme alle offisielle konkurranser, utenom NM og internasjonale konkurranser. Om det ikke er A dommere tilgjengelig for å dømme NM, så kan B dommer være meddommer. Om det ikke finnes A dommer til å dømme kombi eller veteran, så kan disse dømmes av en B dommer.

 • Dommerens oppgaver:
  • godkjenne banen innen konkurransen kan starte.
  • dømme etter reglementet og etter beste skjønn, samt behandle alle deltakere likt.
  • meddele løpets resultat før neste deltaker kalles til start.
 • Dersom dommeren vil delta i konkurransen: Tjenestegjørende dommere og øvrige funksjonerer, som protokollførere, tidtakere og dommeraspiranter, bør ikke delta i konkurransen.  Unntak kan gjøres ved mindre konkurranser dersom man mangler godkjente dommere. Dommeren må da ha med seg en meddommer, og i sekretariatet bør det i tillegg sitte minst en person som ikke selv deltar i konkurransen og som kjenner reglementet godt.

 • Valg av dommere til landsomfattende konkurranser: Valg av dommere til NM, øvrige mesterskap, ikke klubbmesterskap, samt andre landsomfattende store konkurranser skal godkjennes av styret i NKHF.

 1. Klager mot dommeravgjørelser fremføres til dommeren rett etter avsluttet løp da løpets resultat offentliggjøres og innen neste deltaker starter.

 2. Uenighet mellom dommerne: Om det oppstår uenighet mellom dommerne gjelder majoriteten. Om det ikke kan oppnås enighet på annet sett skal øvrige funksjonærer forespørres.

 3. Protokollførere og tidtakere: Funksjonærer skal kjenne reglementet godt og ha erfaring med kaninhopping.

 4. Tidtakere: Det skal være minimum en tidtaker til hver konkurranse, og tidtakere bør ikke byttes ut under pågående konkurranserunde. Den ledende tidtaker skal opplyse når det står igjen 30 og 10 sekunder av maxtiden. To klokker skal benyttes, hvorav den ene regnes som hovedklokke og den andre som en sikkerhet dersom hovedklokken ikke fungerer. Ved unormalt stor forskjell regnes den mest troverdige tiden.

 5. Nullstilling av klokkene: Klokken får ikke nullstilles før dommeren har gitt klarsignal.

 6. Ved uforutsette hendelser i konkurransen: Om hinder blåser ned eller det inntreffer noe annet som hindrer den konkurrerende i å fortsette i banen, signaliserer dommer at tiden stoppes. Etter justering av banen skal den konkurrerende fortsette løpet fra den plass hvor tiden ble stoppet, og resultatet derfra gjelder uansett hvor langt i banen kaninen rakk å hoppe innen tiden ble stoppet.

 7. Banemannskap: Det bør oppnevnes eget banemannskap. Revne hinder får ikke settes opp før dommeren har gitt klarsignal.

 8. Følgende belastes med 1 feil:
  1. Riv
  1. Feil vei over hinderet.
  1. Løft over ikke revet hinder
  1. Korrigering, feil gis for hver tredjegangs intervall
  1. Tyvstart

Merk følgende: Korrigeringer varsles av dommer for 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. slik at deltakeren alltid er orientert om hvordan han eller hun ligger an.  Feil vei over hinderet varsles umiddelbart av dommer, slik at det ikke er tvil.

 • For følgende gis advarsel før utestenging fra aktuelle konkurranseomgang: • Uforsiktig behandling av kaninen
  • Feil grep i båndet
  • Løft med båndet
  • Steg over hinderet
 • I lett klasen er det ingen korrigeringer, dommere kan være veiledere for de som starter i denne klassen. Mange har sin første start i denne klassen og det er derfor viktig at dommeren kan rettlede spesielt nybegynnere i føring og hva som står i reglementet. Fører og kanin skal ha en god opplevelse av det å delta i konkurranser. Det skal være god kommunikasjon mellom fører og dommer.

KAPITTEL 4:

Hinder

 • Banens underlag: Banen skal være oppsatt på slett og sklifritt underlag. Holdes konkurransen på gressmatte skal den være kortklippet og uten groper. Ved konkurranser på hardt underlag samt ved innendørs konkurranser skal det brukes teppe. Minste bredde på teppet skal ved rett bane være 100 cm.
   
 • Bredde og lengde: Minste bredde for banehinder skal være 60 cm. (alle klasser).

Og i høyde og lengde min. 80 cm.

Makslengder på hinder i rett og kroket:

Lett: 45 cm.
Middels og veteran: 70 cm.
Vanskelig og elite: 80 cm.

 • Hindrenes utforming: Hindrene skal være utformet slik at kaninen med letthet forstår hvordan det skal overvinnes. Hindrene skal være så stabile at det ikke er noen risiko for at noen del av hinderet med letthet kan blåse ned eller falle ned av bakkevibrasjoner. Hindrene skal ha sidestykker som er minst 5 cm høyere enn øverste ribbes oppheng. En slett vanngrav skal ha sidestykker på sidene. Avstand mellom planke eller ribbe får ikke overstige 8 cm på banehinder. Hindrene skal være rivbare fra begge sider. Faste hinderribber er forbudt. Lengde- og høydehinder skal imidlertid ha fast førsteribbe. Hindrene får ikke bestå av så upassende materiale at det kan skade kaninene. Oppheng av spiker er forbudt. Hinder med sterk duft av maling eller rengjøringsmiddel far ikke brukes.

 1. Hinderets mål fastsettes etter følgende:

Høyde = avstand mellom bakkenog øverste ribbes høyeste punkt Lengde = avstand mellom første ribbes fremkant og siste ribbes bakkant Bredde = minste avstand mellom sidestøttenes innside.

 • Hindrenes plassering: Hindrenes sidestykker skal plasseres slik at ribber og planke ligger løst mot sidestykkene. Ved ujevnt underlag må sidestykkene justeres.

 • Start- og målhinder: Det skal alltid være start- og målhinder. (Dersom det ikke er nok plass, kan første og siste hinder benyttes som start og mål.) Minste avstand mellom hinder og start- og målhinder og inngjerdingen bør ikke på noe sted være mindre enn 150 cm. Dette gjelder for alle grener.

 • Start- og målhinder skal bestå av sidestykker og ribbe med maxhøyde 10 cm. Dette regnes ikke som riv.

 • Sammensatte (kombinerte) hinder: Om flere hinder kombineres til ett, skal avstanden mellom dem ikke være så stor at kaninen lokkes til å mellomlande Total maxlengde ved sammensatte hinder får ikke overstige 80 cm. Max 3 hinder får kombineres. Firerkombinasjon eller mer får ikke forekomme. Bank eller vanngrav får ikke plasseres bak et annet hinder som er høyere enn 10 cm. To kombinerte vanngraver er tillatt, kaninen får dog ikke mellomlande på hinderet.

 • Høyde- og lengdehinder skal ha tydelige sidemarkeringer for ikke å lokke kaninen til å hoppe ved siden av hinderet. Fører kan velge å benytte maks 2 hindersidestykker (et hinder, to sidestykker) fra banehinder som sidehinder i lengde, enten et på hver side eller to på samme side av lengdehinderet. Sidehinderne skal stå med krampene utover fra lengdehinderet, og det skal være mulig å velte dem uten at de henger igjen i lengdehinderet (det må stå langt nok ut fra lengdehinderet). Fører velger selv for hver lengde om den skal hoppe med hindersidestykker eller ikke.

 1. Vanngrav skal plasseres slik i banen at dommeren har full oversikt over den eller at den kontrolleres av en spesiell bisitter.

 2. Klarering av vanngrav: Dersom vanngravens sidestykker velter, regnes dette som feil, fordi disse regnes som en del av hinderet og ikke som dekorasjon. For øvrig har kaninen anledning til å ha labbene oppå kanten på vanngraven uten feilbelastning. Dersom kaninen, føreren eller båndet berører vannet, regnes dette som feil.

 3. Pass på kaninens synsvinkel: Kaninen skal ha fri utsikt over samtlige hinder i en kombinasjon, også om flere hinder kombineres til et hinder.

 4. Klarering av spesielle hinder: Hinder av den typen som kaninen første hopper opp på, og så ned fra, ansees som klarert om kaninen hopper over hele hinderet i ett hopp.

 5. Likt for alle: Om hinder har flerfargede ribber skal alltid samme farge ligge øverst under hele konkurranseomgangen.

 6. Feil oppsatt hinder: Hinder som er feil oppsatt eller revet av foregående deltaker, skal hoppes om etter at ekvipasjen er kommet i mål. Det gis ikke korrigeringer foran feil oppsatt hinder som hoppes på nytt.

KAPITTEL 5:

Arrangør

 • Offisielle konkurranser som arrangeres, skal være innmeldt til Norges Kaninhoppforening innen to uker før konkurransen avholdes. Konkurransen skal kunngjøres via TK eller forum. Innbydelsen kan ikke endres 14 dager før konkurransen skal avholdes. En innbydelse skal inneholde tid, sted og klasser. Konkurranser kan flyttes innendørs etter 14 dager, andre endringer må sendes som en søknad inn til styret for godkjennelse.
  Unntak for søknad til styret: Påmeldingsavgift blir redusert, påmeldingsfrist blir utvidet, konkurranseplass flyttet, starttidspunkt byttes, her kan arrangør ta avgjørelse, dersom alle deltagere er informert og godkjenner dette.

 • Protokollføring: Offisielle konkurranser skal protokollføres hos sekretær i Norges Kaninhoppforening, og er å betrakte som offisiell handling og skal arkiveres i minst 5 år hos arrangerende klubb.

 • Påmeldingsfrist: Påmeldinger og påmeldingsavgifter skal være poststemplet innen påmeldingsfristen utløper.

 • Påmeldingsavgift: Hver klubb har rett til selv å bestemme påmeldingsavgiftens størrelse. Hver klubb bestemmer også om etterpåmelding er tillatt, og fastsetter dennes avgift.

 • Begrensning i antall konkurranser pr. kanin pr. dag: samme kanin skal ikke starte i både høyde og lengde samme dag, da dette anses for å være svært belastende for kaninens kropp. Samme kanin skal ikke starte i mer enn max 4 klasser på en dag. Samme kanin kan ikke starte mer enn en konkurranse av samme gren pr. dag. (Eks. bare en rett lett)

 • Begrensning i antall kaniner pr. fører: Arrangøren kan velge å legge inn begrensninger på antall kaniner pr. fører i lett- klassene, ikke-elite og i åpne klasser.  Dog ikke færre enn to kaniner pr. fører. Egne regler gjelder for kombikonkurranse.

 • Konkurransebanens rammebetingelser: Konkurransebanen skal være inngjerdet på beste måte og med god plass til publikum på begge sider, samt egen plass til reisebur og en oppvarmingsbane med min. 3 hinder. Oppvarming bør ikke foregå like ved konkurransebanen, da dette kan forstyrre det konkurrerende teamet. Høyden på oppvarmingshinderne bør ikke overgå klassen det konkurreres i.

 1. Oppvarmingsbanen regnes normalt som en del av konkurranseområdet. Deltakere får ikke være på oppvarmingsbanen før etter opprop. Overtredelse medfører utestengning etter advarsel. Unntak kan gjøres dersom man har satt opp flere oppvarmingsbaner eller dersom dommeren har godkjent dette i forkant av konkurransen.

 2. Banedekorasjoner eller dekorasjoner ved siden av hindrene skal ikke hindre fremkommeligheten for deltakerne. Dekorasjoner og nummerskilt regnes ikke som riv.

 3. Andre dyr får ikke komme inn på banen og bør om mulig ikke være inne på konkurranseområdet. Dommere eller konkurranseledelsen skal opplyse publikum med dyr om dette, og be om at de tar hensyn.

 4. Åpen klasse: Kun klasser som ikke tilhører NM grenene (figur, slalåm, terreng, og poeng) kan gjennomføres som åpne for kaniner i samme klasse, og klassen over/under. Unntak for kombiklasser.

 5. Lagkonkurranse: Ved lagkonkurranse består hvert lag av fire kaniner, hvorav resultatet regnes for de tre beste. Lag med minst antall feilpoeng vinner. Om to eller flere lag havner på samme poengsum, regnes også den fjerde kaninens resultat med. Dersom lagene fortsatt står likt, blir tiden for samtlige kaniner gjeldende. I siste omgang skal det avgjøres med omhopping.

 6. Mesterskap og cuper: Bare kaniner i eliteklasse i noen av grenene som inngår i NM og som er registrert hos Norges Kaninhoppforening har lov til å delta i mesterskap og landsomfattende cuper. Når det gjelder klubbens egne vandrepokaler og lignende cuper, har hver klubb lov til selv å bestemme hvilke klasser som inngår i konkurransen. I mesterskap, utenom NM og klubbmesterskap, skal det inngå minst to av de grenene som inngår i NM og minst en gren til.

 7. Til premiesum bør det avsettes minst 50 % av innbetalt startkontingent, eller at mottatte premier utgjør en tilsvarende verdi.  I lett- klassene anbefales det å premiere 1/3 av deltakerne.  Alle kaniner som plasserer seg (får pinne eller sertifikat) skal ha premie. Kaniner som plasserer seg, men ikke får pinne/sertifikat pga for mange feil totalt, skal likevel ha premie. For utregning av pinner, se plasseringstabell under regel nr. 89.  På konkurranser uten startavgift er det tillatt å ikke premiere. I tillegg anbefales det at alle deltakere får deltakerpremie og/eller diplom i større konkurranser. Premiene i de høyere klassene skal være flottere enn premiene i lett/åpen, uansett om de har færre deltakere. Det er den totale premiesum i arrangementet som teller, ikke hver enkelt klasse.

 8. Premieoppsettet skal være bestemt innen konkurransen starter, og premiebordet bør være satt opp slik at det er tydelig for alle hvilke premier som gjelder hvilke klasser. Åpent premiebord kan benyttes. Elite (også høyde/lengde), vanskelig, middels, lett, ikke elite. Alle 1 plasser velger premie først deretter 2 pl også 3 pl osv.

 1. Rett bane:
  Banens størrelse: Minste bredde på inngjerdingen bør være 4 meter og i eliteklasse skal det settes av en lengde på minst 40 meter. Lengdemålet kan minskes i de øvrige klassene i forhold til minste avstand mellom hindrene og antall hinder. Dersom man under lokale arrangementer har plassproblemer, kan en elitebane legges i vinkel. En bane kan legges i U-sving og vinkel. Det skal ikke være hinder i svingen. Man kan også redusere antall hinder ned til min.10. Det forutsettes at plassmangel ikke fører til at vanskelighetsgraden på banen reduseres. Dersom antall hinder i elite reduseres til 10, skal man legge inn 3 omganger og bygge om banen før finalen, slik at kaninene får de nødvendige utfordringer for å kunne være et ev. sertifikat verdig.
  Avstand mellom hindrene: På rett bane gjelder lik avstand mellom hvert hinder. Avstand måles fra det foregående hinderets bakerste ribbe til det foranstående hinderets fremste ribbe. Avstanden mellom starthinder og banens første hinder får ikke være mindre enn 120 cm, og samme avstand gjelder mellom målhinder og banens siste hinder.

 2. Kroket bane:

Banens størrelse: For kroket bane bør det i eliteklassen settes av et areal på min. 110 m2. Et absolutt minimum er 90m2 i elite- og vanskelig klasse. I lett- og middels klasse er 64 m2 tilstrekkelig. Banen kan være enten rektangulær eller kvadratisk, men den skal ikke være smalere enn 7 m. Under NM bør min. 110 m2 være en selvfølge.

Prinsipp for banebygging: På kroket bane gjelder det å få så myke svinger som mulig. Banen skal være logisk satt opp og lett å følge både for fører og kanin. Det skal være godt synlig nummer på hvert hinder. Kombinasjonshinder kan merkes med både nummer og bokstav. Banen skal være satt slik at føreren ikke fristes til å gå over hinderet. Banen skal ikke settes slik at samme hinderet skal hoppes 2 ganger.

 • NM og Sommerleir: De dagene det holdes norgesmesterskap og Sommerleir er det ikke tillatt å arrangere andre konkurranser rundt i landet.  Det skal ikke arrangeres konkurranser 3 uker før LU/NM og 2 uker før LU/NM. 2 uker etter LU/LUU/NM. Dette for å begrense evt. smitte, og for å hindre at NM ikke skal måtte konkurrere med andre store konkurranser.

 • KONKURRANSEPROTOKOLLER SKAL:
 • Fylles ut korrekt under konkurransen med dato, årstall, sted og arrangørklubb samt navn på dommer(e) og sekretær.
 • Alle plasseringer skal være fylt ut og tildelte sertifikat og pinner skal markeres.
 • Protokollen skal fylles ut på en slik måte at alle viktige opplysninger er leselige.
 • Kopi av protokollen skal sendes inn til listeansvarlig i NKHF innen 14 dager etter at konkurransen er avholdt. Dersom protokollen ikke er innsendt innen fristen og klubben ikke har god grunn for forsinkelsen, vil arrangerende klubb få konkurransekarantene i 4 uker fra godkjente lister er mottatt av listeansvarlig.
 • Klubbens leder er ansvarlig ovenfor NKHF når det gjelder protokollføringen i klubben, men dette kan også delegeres til en annen lokalt. Vedkommende som tar hånd om listene må være over 15 år og kjenne til hvilke regler som gjelder.

Dommeren er selv ansvarlig for at hans/hennes navn er påført protokollen.

 • Offisielle konkurranser skal protokollføres hos sekretær i NKHF, og er å betrakte som en offisiell handling. Protokollene skal arkiveres i minst 5 år hos arrangerende klubb.

Ved problematikk angående innsending av konkurranseprotokoller, kan annen avtale om senere levering gjøres med listeansvarlig.

KAPITELL 6:

NKHF

 • NM holdes to ganger i hvert år, oppdelt etter følgende skjema, og der mestere utpekes i hver gren: krokete bane elite, kroket bane veteran og høyde (LU) – rett bane elite, rett bane veteran og lengde (LUU)

 • Informasjon: Ved alle større konkurranser som NM, andre mesterskap og landsomfattende cuper skal samtlige påmeldte og betalende deltagere i god tid motta informasjon om konkurransen.

 1. Deltakelsesrett i NM: Bare kaniner i eliteklasse eller veteranklasse i respektive grener har rett til å delta i NM.

 2. Bedømming under NM: NM i rett og kroket bane elite dømmes etter bedømming C. Veteran etter bedømming B.

 3. KOMBIKONKURRANSE vil si en kombinert konkurranse hvor resultatene fra hopping og utstilling teller sammen. En gren fra kaninhopping teller sammen med utstillingsresultatet. I prinsippet kan hvilken som helst gren innen kaninhopping inngå i kombi. Hvis man skal benytte en av de 4 NM- grenene (rett, kroket, høyde og lengde) uansett klasse, må selve hoppekonkurransen være åpen for alle som ønsker det i den aktuelle klasse, uansett om de deltar i utstillingen og dermed kombi. Og kun de deltagende kaniner i som er klassifisert i denne vanskelighetsgraden har rett til å ta pinner, og telle med på startantallet som gir pinner i klassen. Man kan begrense kombikonkurransen til å omfatte kun kaniner som deltar på utstillingen, ved å benytte en gren som ikke inngår i NM. (Figur). Det anbefales å utlyse kombikonkurranser i middels åpen klasse, og at de kaninene som deltar bør ha en viss rutine på hoppebanen.
  Kåring av vinner: Kombikonkurransen avgjøres ved at de deltakende kaniner rangeres innbyrdes i hopping og utstilling. (Utstillingsdelen rangeres som i klasse C). 1 poeng for vinner og nedover så mange deltakere som finnes. Poengene fra hopping og utstilling legges sammen, og den kaninen med lavest poengsum vinner konkurransen. Dersom to kaniner får samme poengsum, går den kanin foran som har den høyeste poengsum på utstillingen. Hvis de har fått lik poengsum på utstillingen, vinner den kanin med det beste hopperesultatet. Kaninen må ha fått plassering både på utstilling og hopping for å kunne få en totalplassering.
  Betaling: For å delta i kombiklassen, betaler man to kontingenter: en for bedømmelsen på utstillingen og en for hoppingen.
  Premiering: Kombikonkurranse premieres som egen gren med en premiering, utstilling premieres separat.
  Det skal ikke gis medaljer under NM, da dette ikke er NM gren. En kanin kan ikke starte i kombi (middels åpen) på LU/LUU før den er fylt 6 måneder og har minst 2 pinner i lett.
  Kaniner som får 0 på utstilling har ikke krav på å delta i hoppedelen.  Hvis hoppingen er før bedømmelsen og kaninen får 0, blir den ikke plassert sammenlagt.

 4. Premiering under NM skal skille seg ut fra vanlige konkurranser. I alle NM- grenene skal de tre beste ha medalje. I tillegg skal det deles ut sløyfer og flotte pokaler med gravering. I veteranklassen må man se an deltakelsen, men de tre beste skal uansett ha sløyfe og pokal. I elite- klassene skal de 5 beste ha pokal og sløyfe. Hvis det er over 20 deltakere, bør det utdeles pokaler til 6. plass og nedover etter skjønn. Det anbefales å sette opp ekstra pokaler til beste elitekanin sammenlagt i de to aktuelle grenene samt honorering av beste 1. – 2. og finaleomgang.

  Veiledende størrelse for pokaler ved NM
  Dette er veiledende størrelse for pokaler som utgis ved et NM, men det anbefales selvfølgelig å kjøpe større.
1.Plass 35cm
2.Plass 30cm
3.Plas 25cm
 • Premierosetter bør ha farge etter nedenstående tabell. Ved andre farger skal plasseringen fremheves.
Plassering Farge
1. Rød-Hvit-Blå
2. Rød
3. Blå
4. Hvit
5. Grønn
6. Gul
Videre Valgfri farge
 • Statutter for vandrepremier og lignende skal offentliggjøres skriftlig for samtlige medlemmer i god tid før første konkurransetilfelle.

 1. Cupkonkurranser og mesterskap: For poengregning ved cupkonkurranser eller mesterskap, der det inngår flere klasser eller grener benyttes følgende system:
  1. poeng deles ut likt med kaninens plassering i forhold til de andre som deltar i cupen eller mesterskapet i hver enkelt gren.
  1. uplasserte deles ut likt med kaninens plassering
  1. ikke deltagende i grenen får poeng etter de uplasserte
  1. poeng fra hver gren legges sammen
  1. kaninen med minst antall poeng vinner cupkonkurransen
  1. Dersom to kaniner står likt, og den ene er UP i en av grenene, går den kaninen foran som ikke er UP. Dersom kaninene fortsatt står likt, går den foran som har den høyeste plassering i en av grenene
  1. kaniner som ikke deltar i to grener får ingen totalplassering
 1. Cuper på NKHFs sommerleir: På NKHFs sommerleir arrangeres det hvert år både elitecup og lett- cup. I Elitecupen inngår rett og kroket bane samt høyde og lengde, hvor resultater fra alle grener teller sammenlagt. I Lettcupen inngår rett og kroket bane, med minimum 3 klasser, hvor resultater fra alle klasser teller sammenlagt.

 1. På NKHFs sommerleir kåres vinner av elitecupen. Vinneren får NKHF’s vandrepokal. I tillegg anbefales det å dele ut graverte pokaler til odel og eie til de tre beste i cupen, det samme gjelder minicupen.

 2. Sertifikat og Championat: Bare kaniner som er eliteklassifisert i grenene som inngår i NM og som er registrert i Norges Kaninhoppforening har lov til å erobre sertifikat, championat eller andre titler.

 3. Championat: Kaniner som har fått 3 sertifikat i samme gren får championtittel. Men sertifikatene må være tatt i minst to forskjellige klubber eller ved konkurranser/mesterskap arrangert av NKHF. Bare ett championat pr kanin og gren deles ut, og bare i de grener som inngår i NM. Det deles ut en sløyfe per championat. Kaniner som har fått Championat i en gren får tittelen Champion(CH), to grener får tittelen Great Champion(GT CH), tre grener gir tittelen Super Champion(S CH) og fire grener gir tittelen Grand Champion(GD CH).

 4. Årets hoppekanin: Den kaninen som i løpet av året har samlet flest poeng utpekes i Norges Kaninhoppforening til Årets hoppekanin. Ved likt antall poeng vinner den kaninen som har samlet flest antall høyeste poeng, nest høyest osv. Poeng til Årets Hoppekanin kan vinnes innom de grenene som inngår i NM og minst 8 kaniner må ha deltatt. For at poeng til Årets Hoppekanin skal bli utdelt, må konkurransen være åpen for alle medlemmer i Norges Kaninhoppforening. Premie i form av diplom deles ut av Norges Kaninhoppforening.

Poeng til Årets Hoppekanin deles ut etter følgende tabell:

Plassering Antall poeng
1. 8 poeng
2. 7 poeng
2. 6 poeng
4. 5 poeng
5. 4 poeng
6. 3 poeng
7. 2 poeng
8. 1 poeng

For konkurranser i NM deles ut poeng etter følgende tabell:

Plassering Antall poeng
1. 50 poeng
2. 40 poeng
3. 30 poeng
4. 20 poeng
5. 15 poeng
6. 10 poeng
7. 9 poeng
8. 8 poeng
9. 7 poeng
10. 6 poeng
11. 5 poeng
12. 4 poeng
13. 3 poeng
14. 2 poeng
15. 1 poeng
 1. Årets seierskanin: Den kaninen som i løpet av året har fatt flest antall sertifikat blir innen Norges Kaninhoppforening tildelt tittelen Årets seierskanin. Ved likt antall sertifikat vinner den kaninen som i første omgang har fatt sertifikat ved NM, deretter tas det hensyn til flest antall andreplassen, tredjeplassen o.s.v. Premie i form av diplom deles ut av Norges Kaninhoppforening.

 2. Den kaninen som i løpet av året har utmerket seg spesielt i grenene høyde og lengde, blir innen Norges Kaninhoppforening tildelt følgende titler:
  Årets høydekanin: Årets beste høyderesultat.

Årets lengdekanin: Årets beste lengderesultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordliste med forklaringer:

Aktuell konkurranseomgang: Om konkurransen omfatter flere klasser eller grener, så menes den klasse eller gren som akkurat pågår.

Diskvalifikasjon: Konkurransedeltageren utgår for resten av konkurransen.

Dommeraspirant: Person som gjennomgår dommerutdannelse.

Eliteklassifisert: Kaninen er klassifisert i elite i noen av grenene rett eller krokete bane, høydehopp eller lengdehopp.

Feil vei i banen: Kaninen hopper ikke hindrene i riktig rekkefølge. Kaninen, som snur i banen og hopper hinderet baklengs, må ha landet med alle fire bena bak hinderet for at det skal regnes som feil vei. Om kaninen snur i banen og bare river hinderet bak som den tidligere har klart, regnes det som riv.

Feil vei over hinderet: Kaninen hopper ikke mellom sidestykkene, men ved siden av hinderet. Kaninen hopper skrått over vanngraven og lander ved siden av. Kaninen hopper ned på siden fra banken. Har kaninen hoppet innenfor sidestykkene men lander utenfor, er hoppet godkjent. Kaninen berører bakken på et dobbelthinder eller mellom 2 eller flere sammensatte hinder. Dommeren skal umiddelbart varsle dersom det dømmes feil vei over hinderet.  Dersom føreren tar kaninen tilbake og hopper hinderet på nytt, dømmes feil vei i banen.

Finale: Med finale menes et begrenset antall konkurrerende. Dette kan være et på forhånd bestemt antall eller konkurrerende med et bestemt antall maxfeil. Ca 50% av de startende bør gå til finalen.

Korrigering:

Korrigering dømmes foran hinderet. I rett bane er idealet at kaninen skal komme seg gjennom banen uten for mye hjelp fra føreren. I kroket bane må man akseptere noe mer styring og hjelp fra førerens side, men kaninen skal gå mellom hindrene ved egen hjelp. Korrigering dømmes:

 Hvis kaninen dytter ned hinderet med snuten eller kommer borti hinderet så bom detter ned, fører tar kaninen tilbake og hopper hinderet.

 • Dersom kaninen løftes mellom hindrene.
 • Føreren irettesetter kaninen med å bruk hendene eller båndføring, setter den opp på bakbena.
 • Føreren flytter eller styrer bevisst tilbake kaninen i banen for en ny sats.
 • Føreren lar bevisst kaninen snu i banen for ny sats.
 • Fører tar tilbake kaninen som har sprunget forbi et hinder eller ut av banen.
 • Føreren tar tilbake kaninen i den hensikt å avverge et riv.
 • Føreren løfter ned kaninen som delvis befinner seg oppå hinderet.
 • Dersom kaninen dyttes i baken i det den hopper.
 • Kaninen snur seg mere enn 180°C rundt seg selv.
 • Føreren løfter en eller flere av kaninens labber opp fra bakken.
 • Dersom hendene brukes som hjelp (f.eks. kaninen hopper over førerens hender for å klare hinderet.)
 • Dersom en kanin har løpt forbi et hinder, og løftes over dette. Feil dømmes også for å ha løftet kaninen over hinderet dersom det ikke er revet.
 • Det er ingen maksgrense for hvor mange korrigeringer man kan få pr. hinder.
 • Dersom tiden stoppes og kaninen settes ned med lengre løpefart til hinderet enn før tiden ble stoppet, regnes dette som korrigering.
 • Volter som noen kaniner tar mellom hindrene dømmes som korrigering.

Feil dømmes for hver tredje gangs intervall. – Korrigeringer varsles av dommer for 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. slik at deltakeren alltid er orientert om hvordan han eller hun ligger an.

Man SKAL telle alle korrigeringer slik at man aldri er i tvil om hvor mange korrigeringer man har fått og slik at man har mulighet til å eventuelt protestere på ikke-rettmessige korrigeringer.

Det kan dømmes mer enn en korrigering pr. hinder. Korrigeringer med båndet regnes som dårlig båndføring.

Offisiell: Konkurransen er åpen for alle medlemmer i NKF/NKHF. For å få offisiell konkurranse må man sende ut innbydelse via NKHFs forum eller TK. Lavere klasser kan være offisielle så lenge konkurransen er annonsert 14 dager på forhånd. Eliteklasse må i tillegg arrangeres i helg eller sommerferien (uke 27-uke 32), og røde dager i kalenderen for å være offisiell, slik at langveisfarende også skal ha mulighet til å delta.

Oppklassifisering: Pinneplassering: Den plassen kaninen har fått, som gir opprykkspinne. Dvs 1/15 eller 3/15.

Plassering: Plassering er ment som en tallplassering, dvs 1/23 eller 23/23.

Riv: Hinderdel må løftes til opprinnelige plass, uansett om kaninen eller fører forårsaker rivet. Kaninen eller føreren rører vannflaten i vanngraven. Kaninen snur i banen og river hinderet bak som tidligere har klart, eller at føreren river tidligere klarte hinder.

Tyvstart: Løpet påbegynnes før den konkurrerende har fått klarsignal.

Tydelig uvilje til å hoppe: Kaninen er total uinteressert og har f.eks. ikke hoppet tre hinder etter hverandre. Samme bedømming benyttes om føreren bevisst lar kaninen rive hinder uten å hoppe eller selv river hinderet.

Utestenging: Kaninen utestenges fra aktuell konkurransgren. Om hele konkurransen omfatter flere grener eller klasser, får kaninen dog starte i de etterfølgende grenene eller klassene.

Advarsel: Tilsnakk fra dommeren. Advarsel gis i de fleste tilfeller en gang før utestenging eller diskvalifikasjon.

  RÅD TIL KONKURRANSEARRANGØRER

· Det er arrangøren som avgjør hvilken status konkurransen har. Blås ikke i de små detaljene for de er ofte av stor betydning for konkurransens standard.

· Kontakt massemedia i god tid før konkurransen. Om det ikke dukker opp en journalist, kan man selv skrive en reportasje og sende til avisen, og gjerne sende med tydelige bilder fra konkurransen.

· Informer tydelig i annonsen så behøver ingen å ringe og spørre unødvendig. Oppgi i annonsen hvilke grener og klasser det konkurreres i, hvilken bedømmelse som benyttes og hva startkontingenten er i de forskjellige grenene eller klassene. Om det er åpen klasse skal det fremgå hvilken vanskelighetsgrad klassen har. Likeså skal det om mulig oppgis inngangshøyde respektive lengde for høydehopp og lengdehopp.

· Kontroller mot NKF’s medlemsregister at bare medlemmer er på startlisten. Informer alle deltagerne i god tid før en stor konkurranse pr brev om hva de bør vite om konkurransen.
· Ved landsomfattende konkurranser bør interesserte i god tid få vite om det finnes overnattingsmuligheter. I blant kan en campingvogn være nok for en langveisfarende konkurrent til å delta.
· Send gjerne resultatlisten til de som har deltatt på en stor konkurranse. Pass på å informere publikum og deltagere som ikke er medlem i NKF, og del ut informasjon om kaninhopping.
· Gjør reklame for egen klubb eller forening. Ha alltid informasjonsmateriell å gi til interesserte, og ha alltid en kunnskapsrik person ved informasjonsstanden som kan informere om medlemskap og lignende.
· Arranger kurs i kaninhopping med kunnskapsrike ledere for å lokke flere til å delta på konkurransene. Det er alltid trivelig for publikum og deltakere fra andre klubber om det finnes avisutklipp og bilder, pent satt opp i lokalet eller i nærheten av konkurransebanen, som forteller om klubben og dens virksomhet eller om kaninhopping i alminnelighet. · En video av god kvalitet som viser kaninhopping, bruker å samle folk under pausene eller før konkurransen starter.
· Glem ikke førstehjelps- utstyret! Noen kan bli bitt.

ORGANISERING RUNDT KONKURRANSEN

· Se til at det er nok plass til banen. Jo større desto bedre ser publikum.
· Dommerbordet bør plasseres innenfor inngjerdingen eller banen bygges ut med et depot for dommerbordet. Dette for at dommerne skal ha fri sikt til banen.
· Banen skal plasseres i midten av inngjerdingen, og ikke i ytterkant nær publikum. Det skal være god avstand mellom hinder og inngjerding. Bruk rettesnor ved bygging av rett bane.
· Oppvarmingsbanen skal bygges i direkte tilknytning til banen. Man kan også ha doble oppvarmingsbaner. Under store konkurranser, bør en person ha et særskilt ansvar for oppvarmingsbanen. Vedkommende har da en startliste, og krysser av de startende slik at de kommer inn på oppvarmingsbanen i den rekkefølgen de skal starte.
· Det skal finnes en særskilt oppstillingsplass for bur og transportbur, gjerne inngjerdet, samt en person som er ansvarlige for orden.
· Det skal finnes god plass for publikum. Glem ikke at de eldre og handikappede trenger stoler å sitte på. Hold av en særskilt plass for pressefotografer og ha en utpekt person som tar hånd om pressen. Den personen skal kunne svare på alle spørsmål og må kjenne til kaniner og kaninhopping godt. Denne personen kan for øvrig fungere som konkurransevert eller vertinne.
· Arranger et pent premiebord, gjerne dekorert med blomster.

· Premiebordet bør være inngjerdet for å unngå klåfingrede fingeravtrykk eller tyveri. 

Om konkurransen er sponset skal sponsorene tydelig annonseres.

· Se til at det finnes et godt høytaleranlegg. Helst med en avspiller slik at det kan spilles en fanfare og lignende for vinnerne. Høytaleranlegg kan man ofte få låne i kommunen, på kulturkontoret.
· For å holde banen ren må det finnes feiekosten lett tilgjengelig for de som setter opp hindrene.
· En tavle som løpende angir resultatet engasjerer alltid publikum, og lokker dem til å bli til slutt. Sett om mulig opp resultatet på en tavle.
· Hold det rent og ryddig i lokalet. Ingen hinderemballasje eller banedeler som ikke er i bruk skal ligge synlig for publikum. Et ryddig og rent lokale gir inntrykk av kvalitet. Ønsk alltid alle deltagerne, lykke til!

DOMMERE OG ØVRIGE FUNKSJONÆRER

· Dommere skal ha et pent bord med god plass til å føre protokoll. · Ved dommerbordet bør følgende være til stede:

 • Reglement
 • To tidtakerklokker
 • Kalkulator
 • Målebånd, for å måle hinderhøyden og avstand mellom hinder.
 • Fargeblyant for å markere hvilken rekkefølge bommene skal ligge
 • Skrivesaker
 • Bommer for høyning av hinder
 • Baneskisse
 • Gjerne noe å drikke

· Om resultatet kjøres på data må det finnes printer på plassen.

· Det kan finnes en banesjef, som har ansvar for de som setter opp hinder og at alt er som det skal på banen.
· Hver hinderoppsetter bør ha høyst tre hinder som de er ansvarlige for. Etter hvert hopp skal alle hindrene kontrolleres selv om det ikke ble noe riv. Bommer og lignende kan ligge skjevt.
· Vanngravens ramme skal tørkes av om den er blitt våt.
· Den som er speaker kan engasjere publikum med å fortelle om kaninen på banen, hva det konkurreres i osv.
· Nedrevne hinder får ikke settes opp før dommeren har gitt klarsignal om dette.
· Tidtaker får ikke nullstille klokken før dommeren har gitt klarsignal.
· Ta vare på alle funksjonærer på beste sett – deres gode humør setter også sitt preg på konkurransen.

KRITERIER FOR ARRANGERING AV DOMMERKURS SAMT GODKJENNING AV DOMMERE:

 • Dommerkurs bør om mulig arrangeres hvert år og ”rullere” i forhold til de ulike landsdeler slik at det ikke går for lang tid mellom hver gang et kurs er tilgjengelig for aktuelle dommeraspiranter.
 • Kurset skal være godkjent av styret i NKHF i god tid på forhånd. Min. 4 uker, helst 2 mnd. Kursholder skal være to opplæringsdommere og godkjent av styret i NKHF.
 • Arrangørklubben dekker overnatting og mat, samt er behjelpelig med å hente/levere på flyplass/jernbanestasjon/bussholdeplass ved behov. Arrangørklubben skal også om mulig (enten ved søknad til Frifond eller av egen økonomi) dekke reisekostnadene for kursholderne. I tilfeller der dette ikke er mulig, dekker NKHF reisekostnadene for kursholderne. • Klubben ordner med egnede lokaler og konkurranseplass.
 • Kurset skal inneholde en teoridel og en praktisk del. Teoridelen skal være min. 6 timer, og deltakerne må på forhånd ha satt seg grundig inn i reglementet. Praktisk del skal inneholde noe aspirantdømming og noe observasjon, 3 – 5 timer. Deretter skal dommeraspiranten aspirantdømme på ulike konkurranser og arrangementer før man til slutt blir godkjent som dommer.
 • Kurset skal være godt markedsført overfor alle klubber i NKHF/NKF, og skal være åpent for deltakere fra 14 år og oppover.
 • Kurset avsluttes med en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven inneholder 40 oppgaver som skal utdeles på ark. Av disse må 35 være riktige for at prøven skal kunne godkjennes. (Ved 30-34 riktige svar, vurderes det av kursholdere ut i fra hvilke spørsmål som det er svart feil på.) Den muntlige prøven godkjennes ut fra skjønn. En opplæringsdommer retter de skriftlige prøvene. Under den muntlige prøven, skal to opplæringsdommere være til stede. En som eksaminator og en som sensor. De som har fullført og fått godkjent teoridelen av kurset, får et kursbevis. Oversikt over hvem som har bestått prøvene sendes inn til dommeransvarlig i NKHF.
 • Dersom man ikke består dommerprøvene, er det mulig å ta disse på nytt uten å måtte ta et nytt dommerkurs. Har man imidlertid 20 feil eller mer på den skriftlige prøven, må man også ta nytt dommerkurs for å få ta dommerprøvene på nytt.
 • Man har mulighet til å søke til NKHF om å gjennomføre en temabasert, alternativ dommeropplæring. Klubben holder da temasamlinger, og deretter kan deltakerne gjennomføre et forenklet dommerkurs med to opplæringsdommere (som skal være fra forskjellige klubber) etterfulgt av muntlig og skriftlig prøve. Søknad om hvordan klubben vil gjennomføre samlinger og prøver, sendes NKHFs styre for godkjennelse. Eksempel på gjennomføring: 5 temakvelder à 2 timer med diskusjon og rettledning fra en godkjent NKHF-dommer (kan med fordel ha rettledning fra flere dommere), avsluttes med en test

(muntlig/forenklet skriftlig?) Deretter 2-3 timers dommerkurs med godkjent

opplæringsdommer fra NKHF med påfølgende bestått muntlig og skriftlig dommerprøve for to opplæringsdommere fra NKHF. Aspirantdømming gjennomføres så etter gjeldende krav, og til slutt sendes aspirantkort og søknad inn til NKHF. Samlinger, dommerkurs og prøver bør være gjennomført innenfor 6 måneder.

 • Aspirantperioden er svært viktig, og det bør understrekes overfor kursdeltakerne at det ikke er hastverk å bli godkjent dommer. Aspirantperioden skal vare i minst 4 helger og lenge nok til at dommeraspiranten kan takle både hyggelige og mindre hyggelige situasjoner på egen hånd. Aspirantkort benyttes.
 • Når dommeraspiranten i samråd med to opplæringsdommere, mener at han/hun er klar for en lisens, sendes aspirantkort og søknad inn til styret i NKHF for godkjenning. Søknaden skal inneholde følgende: hvor og når man tok dommerprøven, hvor lenge man har vært medlem av NKHF, om man er aktiv kaninhopper, hvorfor man ønsker å bli dommer, og begrunnet anbefaling fra to opplæringsdommere. I tillegg skal det sendes inn en underskrevet egenerklæring på at man lover å dømme etter NKHFs gjeldende regler og utføre sine dommergjerninger rettferdig og etter beste evne.
 • Dommeraspiranten kan starte sin dommerpraksis når dommeransvarlig har lagt ut informasjon om godkjent lisens på NKHFs forum.

Sist revidert av: Martine Milja Sevlejordet, Leder Dommer og reglements komiteen.

Publisert og gyldig fra: 11.05.2020