IMPORT AV KANIN

Mange kaninhoppere ønsker å importere kaniner fra for eksempel Sverige eller Danmark. På denne siden har vi samlet relevant informasjon når det gjelder regler for import og hvordan man skal forholde seg for å kunne konkurrere med den importerte kaninen.

Aller først er det reglene til Mattilsynet som gjelder. Disse er det du selv som har ansvar for å sette deg grundig inn i, FØR du tar kaninen med deg inn i landet. (Komplett informasjon finner du her og her).

Reglene gjelder for såkalt «Ikke-kommersiell» innføring av kjæledyr. Det betyr at hensikten med importen ikke er at man skal selge dyret videre, men at man som eier kan ta med seg dyret inn i Norge. Man er nødt til å selv følge dyret eller at en annen har skriftlig fullmakt fra deg som eier til å gjøre det. Kaninen skal også ha et identifikasjonsdokument som må fylles ut av veterinær i landet man importerer fra. Dette er gyldig i 10 dager. Ved innreise fra EU-land (og enkelte andre land spesifisert på MT sine sider) trenger man ikke kontakte Mattilsynet på forhånd. Men man må være forberedt på å kunne vise fram dyrene og nødvendige dokumenter ved kontroll. Fra land utenfor EU gjelder egne regler, samt for import til Svalbard. Les deg grundig opp på den tidligere linkede siden.

Sakset fra Lovdata:

§ 6A.Utfyllende nasjonale bestemmelser om forflytning av kaniner, gnagere, reptiler og amfibier fra EØS-stater og tredjestater

Ikke-kommersiell forflytning av fem eller færre kaniner, gnagere, reptiler og amfibier til Norge er tillatt dersom dyrene følges av en erklæring fra eieren eller personen med fullmakt om at forflytningen er ikke-kommersiell.

For kaniner, reptiler og amfibier skal dyrene i tillegg følges av et identifikasjonsdokument utstedt av en autorisert veterinær i avsenderlandet. Dokumentet skal bestå av et helsesertifikat der veterinæren bekrefter å ha foretatt en klinisk undersøkelse av dyrene og funnet at de ikke viser tegn på sykdom. Gnagere fra tredjestater må også følges av slikt identifikasjonsdokument. Identifikasjonsdokumentet er gyldig i 10 dager etter utstedelse. Ved sjøtransport forlenges dette tidsrommet med sjøreisens varighet.

Dokumentene nevnt i første og annet ledd skal være i overensstemmelse med modellene og kravene i vedlegg 1.

Kravene til forflytning av kaniner, gnagere, reptiler og amfibier fra en EØS-stat til en annen eller fra tredjestater til Norge som følger av dyrehelseforskriften og forskrifter som utfyller denne, gjelder tilsvarende for ikke-kommersiell forflytning av flere enn fem kaniner, gnagere, reptiler eller amfibier til Norge fra EØS-stater.

Innførsel av kaniner, gnagere, reptiler og amfibier må likevel være i overenstemmelse med forskrift 11. mai 2017 nr. 597 om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr.

Spesielle regler for medlemmer i NKF/NKHF

I tillegg til dette gjelder NKF sine regler for kaniner som skal delta på utstilling, konkurranser i NKFs regi. NKHF er en spesialforening underlangt NKF (Norges kaninavlsforbund) og alle våre medlemmer må derfor følge de regler som gjelder for NKF.

I 2004 ble det vedtatt en karanteneregel på 30+30 dager for importerte kaniner som skulle delta på utstilling eller konkurranser. Det vil si at de første 30 dagene skal importerte kaniner holder fullstendig adskilt fra andre kaniner. Eier må altså ha et eget sted og etablere gode rutiner for å hindre smittet. Som å bruke egne klær i kontakt med importkanin, sørge for stell og fôring av øvrige kaniner FØR importkanin og sørge for grundig vask av hender, klær, sko osv. Når de første 30 dager er gått og kaninen ikke viser tegn til sykdom, kan den settes i samme stall som øvrige kaniner. Men det må gå ytterligere 30 dager før denne kan delta på utstilling eller hoppekonkurranser.

Denne regelen er i stor grad basert på tillit. Og det er viktig at alle medlemmer er sitt ansvar bevisst, slik at vi slipper utbrudd av sykdommer vi i stor grad er skånet for i Norge. Man må også være forberedt på å kunne legge fram gyldige importpapirer til arrangør av konkurranser og til NKHF.

Et annet spørsmål som dukker opp er alder på kaninunger når det gjelder import. Det er ulike regler i andre land når det gjelder når unger kan selges/skilles fra sin mor. Men NKHF anbefaler på det sterkeste å forholde seg til det norske Mattilsynets anbefaling om at kaninunger skal være hos sin mor til de er minst 8 uker.