Ekstra ordinært årsmøte NKHF 2019

Dato: Lørdag 6.7.2019
Sted: Råde Idrettspark
Kl. 08:30-10.30

 1. Årsmøteinnkallelse – Godkjent
 2. Konstituering:
  Valg av møteleder: Mona Sevlejordet 
  Valg av referent: Jorunn Egner
  Valg av desisorer (2): Martine Sevlejordet og Irene Aa. Dahlby
  Valg av tellekorps (2): Edel Yvonne Rimestad og Helene Osland
  Antall stemmeberettigete tilstede: 12
  Uten: 0
  Til sammen: 12
 3. Årsmelding og arbeidsplan – Godkjent
 4. Regnskap – Godkjent
 5. Saker 
  1.    Sertifikatkort – Innsendt av Mona Sevlejordet, TBHG
  Alle som får sertifikat i de forskjellige klassene skal få sine sertifikat på premieutdelingen.
  Fører er selv ansvarlig for å melde inn til NKHF om sine sertifikat.
  Begrunnelse:
  Det er en hyggelig gest å dele ut sert etter endt konkurranse. Det er ikke alle som kan delta på et NM og det er der sertkortene deles ut, de som skal ha må da få det i posten, det er veldig moro når kaninen din tar sert og det å få sertet med en gang er stort for mange.
  Det er dommer som dømmer klassen som skriver ut sertkortene.
   
  For: 11 stemmer
  Mot: 0 stemmer
  Blank: 1 stemme
  Saken er godkjent med forbehold om att det nye styret ser på utforming og hvordan dette skal gjøres i praksis. Denne endringen vil tre i kraft fra 1.1.2020. Styret må ha en løsning på utforming av sertifikatkortene og hvordan dette skal gjøres i praksis i god tid før denne datoen.


  2.    Forslag til endring i Vedtektene – Innsendt av Mona Sevlejordet, TBHG
  Dommer og reglement komiteen slåes sammen til en komite.
  Komiteen skal bestå av 5 medlemmer
  2 av medlemmene må A eller B lisens.
  Arbeidsoppgavene blir som beskrevet i § 7 og 8.
  Komiteen skal utarbeide nye arbeidsoppgaver og legge dette fram for styret i NKHF og årsmøtet 2020.
  Komiteen skal utarbeide nytt forslag til dommeropplæring.
  Inntil en ny opplæringsplan kommer kan alle med A- lisens være opplæringsdommer
  Begrunnelse;
  Dagens ordning krever 9 person og flere sitter med flere verv i NKHF, det er ikke gunstig med flere verv i samme forening.
  Hvorfor ny dommeropplæring, hvor mange og hvor er våre opplæringsdommere idag, geografisk. Den opplæringen vi har idag er tungvind, hvor ofte er det mulig å få nok deltakere til kurs, hvor langt må man reise for å ta kurs, har en klubb dommer med A-lisens bør denne dommeren få muligheten til å være opplæringsdommer.
  Det er mange små klubber og det bør legges til rette at flere i klubbene har dommere
  Saken utsettes til neste ordinære årsmøte, vedtektsendringer kan bare gjøres på ordinære årsmøte.


  3.    Miljøutvalget fjernes – Innsendt av Mona Sevlejordet, TBHG
  Begrunnelse:
  Vi er en liten forening og er det noe behov for en slik komite, Vi bør heller bruke vår tid til å stimulere klubber til å ha gode holdninger, være flinke til å inkludere alle, ha god konkurransemoral, fint kaninhold.
  Saken utsettes til neste ordinære årsmøte, vedtektsendringer kan bare gjøres på ordinære årsmøte.

  4.    Veteran – Innsendt fra reglementskomiteen
  Tilføye at veteran kaniner har lov til å starte i kombiklassen på Landsutstillingene/NM.
  Begrunnelse: Dette er forbi det har blitt praktisert tidligere, men det står ingenting i reglementet om dette. Kombi har som regel lett/middels høyde på hindrene og vi ser ingen hindring i å la en veteran kanin få lov til å hoppe i kombi, hvis kaninen fysisk klarer å hoppe to klasser (kombi+veteran) på NM. Noe eieren selv klarer å bedømme ut i fra alder og kondisjon.

  A. For å tilføye – 11 stemmer
  B. Imot å tilføye – 0 stemmer
  1 blank stemme
  Reglementskomiteens innstilling er forslag A.

  5.    Endring av førebytte – Innsendt fra JOSKH
  Fra:
  «Kaninen og dens eier regnes som et team, derfor er det ikke lov å overlate kaninen til andre. Flere personer kan heller ikke konkurrere med den samme kaninen. Dersom kaninen skifter eier, skal den nye eiers navn påføres konkurranseboken. Kaninen kan dermed kun starte med den person som er oppført som eier i konkurranseboken. Alternativt kan man starte med en kanin man har på fôr, dersom man har inngått NKHFs fôrvertavtale med eieren. Kaninen må være ute på fôr i minst 3 måneder for at førerbytte skal være gyldig. Kaniner som settes ut på fôr til ny fører, må endre førerstatus i kaninregisteret. Dette må eier melde fra om til registreringsansvarlig. (NKHFs standardiserte fôrvertavtale kan brukes, undertegnet av ansvarlig person over 18 år). Fôrvertavtale utarbeides i to eksemplarer: Ett til eier og ett til fôrvert. Forvertens eksemplar skal vedlegges hoppeboken på konkurranser. Elitekaniner og veterankaniner er ikke unntatt fra denne regel. 
  En kanin kan ikke ha mer enn 3 førerbytter pr. år, verken ved eierskifte, eller foravtaler. 
  På en konkurranse som varer i en eller flere dager, kan en og samme kanin kun startes av èn fører (man kan ikke skrive en fôrvertavtale som gjelder fra søndag, slik at eier kan starte kaninen på lørdag og fôrvert på søndag dersom dette er samme konkurranse). «

  Til:
  «Kaninen og dens eier regnes som et team, derfor er det ikke lov å overlate kaninen til andre. Flere personer kan heller ikke konkurrere med den samme kaninen. Dersom kaninen skifter eier, skal den nye eiers navn påføres konkurranseboken. Kaninen kan dermed kun starte med den person som er oppført som eier i konkurranseboken. Alternativt kan man starte med en kanin man har på fôr, dersom man har inngått NKHFs fôrvertavtale med eieren. Kaniner som settes ut på fôr til ny fører, må endre førerstaus i kaninregisteret. Dette må eier melde fra om til registreringsansvarlig. (NKHFs standardiserte fôrvertavtale kan brukes, undertegnet av ansvarlig person over 18 år). Fôrvertavtale utarbeides i to eksemplarer: Ett til eier og ett til fôrvert. Forvertens eksemplar skal vedlegges hoppeboken på konkurranser. Elitekaniner og veterankaniner er ikke unntatt fra denne regel. 
  En kanin kan ikke ha mer enn 4 førerbytter pr. år, verken ved eierskifte, eller foravtaler. 
  På en konkurranse som varer i en eller flere dager, kan en og samme kanin kun startes av èn fører (man kan ikke skrive en fôrvertavtale som gjelder fra søndag, slik at eier kan starte kaninen på lørdag og fôrvert på søndag dersom dette er samme konkurranse). «
  Begrunnelse:
  Vi ønsker å få tilbake den gamle regelen med 4 førerbytter i året. 
  Vi ser at dette kan være praktisk, bla for dommeraspiranter som ønsker at sine kaniner skal få starte, men ikke kan starte sine kaniner og aspirantdømme.

  A. For endring
  B. I mot endring
  Reglementskomiteens innstilling er forslag B.
  Enstemmig vedtatt att denne saken tas opp på neste ordinære årsmøte.

  6.    Endring angående om aspiranten kan starte flere kaniner i klassen den aspirant dømmer i – Innsendt av JOSKH
  Fra:
  – Aspirant: Man kan som aspirant starte én kanin i konkurransen (klassen) man aspirantdømmer så lenge det er minst 15 deltakere (utenom aspiranten) med i konkurransen (klassen) men starte som sist om mulig. Aspiranten har imidlertid ikke lov til å starte i lengde- og høydeklasser den aspirantdømmer i.
  Til:
  – Aspirant: Man kan som aspirant starte i konkurransen (klassen) med max 3 kaniner man aspirantdømmer så lenge det er minst 15 deltakere (utenom aspiranten) med i konkurransen (klassen). Aspiranten har imidlertid ikke lov til å starte i lengde- og høydeklasser den aspirantdømmer i.
  Begrunnelse:
  Vi ser ikke at det er en forskjell om aspirantdommeren starter 1 eller 3 kaniner i klassen den aspirant dømmer i så lenge det er så mange som 15 deltakere utenom aspirant dommeren.
  Dette vil gjerne gjøre at flere ønsker og klarer å bli dommer.

  A. For endring med spesifisering på max 3 kaniner – 9 stemmer
  B. I mot endring – 3 stemmer
  Reglementskomiteens er for B. Imot endring da aspiranttiden er en viktig del for å bli en tygg og selvsikker dommer.
  Endringen er godkjent.

  7.    Endring av maks høyde i lett – Innsendt av JOSKH
  Vi ønsker å øke maks høyden fra 28 cm til 30 cm i lett.
  Når maks høyden er 28 cm kan man på de aller fleste hinder bare ha 2 bommer på noe som tilsvarer ca 20 cm. Det gjør at det blir ett ekstremt stor sprang fra lett til middels og at man ikke får utnyttet hindrene skikkelig.

  A. I mot endring – 0 stemmer
  B. For ending – 9 stemmer
  C. For endring mot at minstealder økes opp til 5 mnd istedefor 4 mnd – 2 stemmer
  1 blank stemme
  Reglementskomiteens innstilling er at de fleste er positive til forslag C.
  Maxgrensen i lett økes fra 28 cm til 30 cm.

  8.    Forslag til regelendring på utdeling av sertifikat i lengde/høyde – Innsendt av Tonje Engen, Martine Sevlejordet, Kine Lund, Camilla Venger, Anne Venger, Nina Lobben, Mona Sevlejordet, Jorunn Egner, Marita Indiane Lien Jensen, Marlene Lobben, Lilly Sofie Eik Jonassen, Svein Edmund Bjune og Hege Spjelkavik
  Reglementet’s punkt nr 34:
  Særskilt krav til sertifikat i høyde og lengde: For å motta sertifikat i høyde eller lengde må kaninen ha klart følgende krav; 70 cm i høyde og 180 cm i lengde.

  Dersom vinneren av høyde elite hopper 80 cm, eller høyere, blir det delt ut sertifikat så lenge det er minst 5 deltagere. Dersom vinneren av lengde elite hopper 205 cm eller lenger, blir det delt ut sertifikat så lenge det er 5 deltagere.

  Ønskes endret til:
  Forslag A: Særskilt krav til sertifikat i høyde og lengde: For å motta sertifikat i høyde eller lengde må kaninen ha klart følgende krav; 80 cm i høyde og 210 cm i lengde.
  Alle kaniner som klarerer 80 cm i høyde eller 210 cm i lengde skal tildeles sertifikat uavhenge av plassering, så lenge det er minst 3 deltagere fordelt på 2 førere.

  Forslag B: Særskilt krav til sertifikat i høyde og lengde: For å motta sertifikat i høyde eller lengde må kaninen ha klart følgende krav; 80 cm i høyde og 200 cm i lengde.
  Alle kaniner som klarerer 80 cm i høyde eller 200 cm i lengde skal tildeles sertifikat uavhenge av plassering, så lenge det er minst 3 deltagere fordelt på 2 førere.

  (Ved forslag A og B så deles det ikke ut sertifikat til kaniner som vinner på 70cm eller 180cm. Dem må ha ett hopp på 80 cm eller høyere og 200(forslag https://groups.tapatalk-cdn.com/smilies/37563/1534749829.4662-smiley.gif/210(forslag A) cm eller lengre for å få sertifikat da dem får automatisk sertifikat ved de høydene/lengdene)

  Forslag C:
  Særskilt krav til sertifikat i høyde og lengde: For å motta sertifikat i høyde eller lengde må kaninen ha klart følgende krav; 70 cm i høyde og 180 cm i lengde når det er minst 8 deltagere i klassen.
  Dersom vinneren av høyde elite hopper 80 cm, eller høyere, blir det delt ut sertifikat så lenge det er minst 5 deltagere. Dersom vinneren av lengde elite hopper 205 cm eller lenger, blir det delt ut sertifikat så lenge det er 5 deltagere. Men alle deltagere som klarerer 85cm i høyde og 220cm i lengde vil automatisk motta sertifikat så lenge det er minst 3 deltagere fordelt på 2 førere.

  Begrunnelse:
  Det er veldig varierende nivå i høyde/lengde. Noen kan motta sertifikat på f.eks 70 cm/180 cm, mens andre ikke får sertifikat om dem hopper 90 cm/ 230 cm. Dette forslaget er for å høyne nivået på sertifikatene som deles ut og gjøre det mere rettferdig.
  Dette er til stor fordel for både klubbene og NKHF selv. Det er ofte de samme som tar sert igjen og igjen i disse klassene. Det vil da åpne opp en til å gi en sjans til andre også. Det øker da interesse hos medlemmene for å melde på i lengde og høyde klassene da dem fremdeles har en sjans til å være med i kampen om sertifikatene. Det øker inntekten til klubbene og da øker inntekten til NKHF også

  A. For forslag A
  B. For forslag B
  C. For forslag C
  D. Imot endring
  Reglementskomiteens innstilling er de fleste er positiv til forslaget.
  Enstemmig vedtatt att denne saken tas opp på neste ordinære årsmøte.

  9.    Godkjente gårdsnavn – Innsendt av reglementskomiteen
  Ønsker at vi kan tillate å ha gårdsnavn som er godkjente i Finland. Også at vi endrer til godkjente svenske gårdsnavn da det er to forbund i Sverige.
  Siden NKHLF har startet opp igjen ønskes det at vi fjerner ‘’ Tidligere NKHLF-gårdsnavn får stå i parentes.’’ fra punkt 2 og heller har godkjente NKHLF-gårdsnavn få stå på listene våre.

  A. For endring  – 11 stemmer
  B. Imot endring – 1 blank

  For orginalt forslag – 0 stemmer
  Benkeforslag: «Alle godkjente nordiske gårdsnavn er lov på NKHF sine konkurranselister.» –
  Reglementskomiteens innstilling er forslag A. – 11 stemmer

  1 blank stemme
  Benkeforslag om att alle godkjente nordiske gårdsnavn er lov på listene er godkjent.

  10.  Forslag om å ta vekk duellhopping, slalåmhopping, poenghopping og terrenghopping vekk fra reglementet da det har blitt uoffisielt.
  Begrunnelse:
  Det er en del år siden den ble omgjort til uoffisielle konkurransegrener. Ingen av de grenene har vel blitt brukt etter det, og årene før det ble uoffiselt.

  A. For endring – 12 stemmer
  B. Imot endring
  Reglementskomiteens innstilling er forslag B.
   
  11.  Forslag om å fjerne C dommer helt. Evt endringer i reglement – Innsendt av Tuva Hagberg Andersen, TH
  Siden man under aspiranttiden kan aspirantdømme elite, synes jeg det er rart at en C- dommer ikke kan dømme elite.
  Derfor foreslår jeg at C- dommer forsvinner helt, eller at det blir gjort endringer her som gjør at en C – dommer kan dømme elite.
  Det er en ulempe for små klubber at C dommere ikke kan dømme eliteklassene.

  A. Utsette og lage nytt forslag til neste årsmøte – 9 stemmer
  B. For endring – 2 stemmer
  1 blank stemmer
  Reglementskomiteens innstilling er positiv til å endring i dagens lisenser.
   
  12.  Punkt 115 Veteran – Innsendt av Mona Sevlejordet 
  Kaniner kan settes ned ved fylte 6 år uten krav til plasseringer.
  Begrunnelse:
  Mange kaniner har en aktiv karriere i eliten men mange er tydelig slitne ved 5,6 års alderen, det kan derfor bli feil at de må holde på til de er 7 år eller delta for å få UP plasseringer, for å ta vare på kaninens helse bør alders kravet settes ned.

  A. For endring
  B. Imot endring
  Reglementskomiteens innstilling er forslag B
   
  Utsette saken – 10 stemmer
  Behandle saken – 2 stemmer
  Saken utsettes til neste ekstra ordinære årsmøte.

  13.  Forslag til punkt 27 – Innsendt av Mona Sevlejordet
  Skrives om til: Det skal ikke avholdes konkurranser 3 uker før LU/NM og 2 uker før LUU/NM og 2 uker etter LU/LUU/NM

  Samsvarer med teksten i § 3 i vedtektene
  eks. LU/NM avholdes 22-24 februar, siste konkurransedag blir da 27 januar.
  og første konkurranse 16-17 mars. 

  A. For å presisere i reglementet – 12 stemmer
  B. Imot å presisere
  Reglementskomiteens innstilling er forslag A. For å presisere
   
  14.  Innsendt av Tonje Engen, Lilly Sofie Eik Jonassen og Kine Lund
  Ønsker å få inn et punkt under «kaninen» i reglementet som sier:
  * Kaninene skal alltid ha høy og vann tilgjengelig på konkurranseplassen.
  Begrunnelse:
  Det har hendt flere ganger att det står kaniner uten verken mat eller vann hele konkurranse dagen. Det er absolutt ikke bra da dem trenger høy for å holde fordøyelsessystemet i gang og dem fort kan bli dehydrert. Kaninene er atletene å trenger å ha i seg næring, å det er vårt ansvar for å sørge for att kaninene har det dem trenger for å være friske og sunne.

  A. For å tilføye – 12 stemmer
  B. Imot å tilføye
  Reglementskomiteens innstilling er positiv til dette.

  15.  Innsendt av Tonje Engen, Lilly Sofie Eik Jonassen og Kine Lund
  * Korrigeringer. Kaninen skal ikke få korrigering når den går en runde rundt seg selv i en sving i kroket bane.
  Begrunnelse:
  Korrigering er noe man gjør for att kaninen skal få ny satts mot hindret. Att kaninen går rundt seg selv i en sving i kroket bane har absolutt ingen ting med ny satts å gjøre. Kroket bane kan ofte være forvirrende for en kanin å det kan dem lett vise med å ta en runde rundt seg selv. Øverst i skjemaet

  A. Imot endring
  B. For endring
  Reglementskomiteens innstilling er B. 
   
  Benkeforslag: Endringen godkjennes, men det må lages en presisering til regelen. Endringen trer ikke i kraft før presiseringen er tilstede.  – 12 stemmer
 6. Valg av nytt styre og komiteer
  NKHF’s styre:
  Leder: (velges for 1år):
  Annette Floen – 5 stemmer
  Irene Aa. Dahlby – 4 stemmer
  Mona Sevlejordet – 3 stemmer

  Nestleder(velges for 1 år): Irene Aa. Dahlby

  Sekretær: Tuva Hagberg Andersen (1 år igjen). Tuva trekker seg fra sitt verv og det blir ikke valgt noen ny sekretær til resten av perioden.

  Kasserer (velges for 2 år): Berit Aa. Dahlby

  Styremedlem (velges for 1 år):
  Tonje Engen – 2 stemmer
  Helene Osland – 1 stemme
  Mona Sevlejordet – 8 stemmer
  Edel Yvonne Rimstad – 1 stemme

  Vara 1 (velges for 1 år):
  Tonje Engen – 6 stemmer
  Edel Yvonne Rimstad – 2 stemmer
  Helene Osland – 4 stemmer

  Vara 2 (velges for 1 år):
  Edel Yvonne Rimstad – 7 stemmer
  Helene Osland – 5 stemmer

  Dommerkomité:
  Leder (velges for 1 år): Helene Osland
  Nestleder (velges for 1 år): Martine Sevlejordet
  Styremedlem (velges for 2 år): Edel Yvonne Rimstad
  Vara (velges for 1 år): Irene Aa. Dahlby

  Reglementskomité:
  Leder (velges for 1 år): Irene Aa. Dahlby
  Nestleder (velges for 1 år): Edel Yvonne Rimstad
  Styremedlem 1 (velges for 2 år): Martine Sevlejordet
  Styremedlem 2 (velges for 2 år): Berit Dahlby
  Vara (velges for 1 år): Helene Osland

  Valgkomité (3 stk velges for 1 år): Hege Spjelkavik, Lilly Sofie Eik Johanssen og Kine Jeanette Halvorsen Lund
 7. Avslutning

Skrevet av referent Jorunn Egner

______________________________                                       _______________________________

Desisor Irene Aa. Dahlby                                                                     Desisor Martine Sevlejordet