Årsmøte referat NKHF 2018

Dato: 16. Februar 2018
Sted/tid: Vigrestad, 15.30

 1. Årsmøteinnkallelse – godkjent
 2. Konstituering:
  1. Valg av møteleder: Annette Floen
  1. Valg av referent: Jorunn Egner
  1. Valg av desisorer (2): Tuva H. Andersen og Veronica U. Johansen
  1. Valg av tellekorps (2): Kristine Narheim og Lilly Sofie Eik Jonassen
   Antall stemmeberettigete tilstede: 16 personer
   Uten: 1 person
   Til sammen: 17 personer
 3. Årsmelding og arbeidsplan – Godkjent
 4. Regnskap – Godkjent
 5. Saker – Reglementet låst for 3 år fra 2016, så ingen reglementssaker skal opp.

Sak 1. Innsendt av JOSKH – Skal ikke tas opp nå, reglement stengt for endringer.
Vi ønsker å øke maks høyden fra 28 cm til 30 cm i lett.
Når maks høyden er 28 cm kan man på de aller fleste hinder bare ha 2 bommer på noe som tilsvarer ca. 20 cm. Det gjør at det blir ett ekstremt stor sprang fra lett til middels og at man ikke får utnyttet hindrene skikkelig.

 1. For ending
 2. I mot endring
 3. For endring mot at minste alder for konkurransestart økes til 5 måneder

Reglementskomiteens innstilling er alternativ C hvis maks høyden skal økes.

Sak 2. Innsendt av JOSKH og lignende fra Alva Grødem Mageland – Skal ikke tas opp nå, reglement stengt for endringer.
2.
Fra:
«Kaninen og dens eier regnes som et team, derfor er det ikke lov å overlate kaninen til andre. Flere personer kan heller ikke konkurrere med den samme kaninen. Dersom kaninen skifter eier, skal den nye eiers navn påføres konkurranseboken. Kaninen kan dermed kun starte med den person som er oppført som eier i konkurranseboken. Alternativt kan man starte med en kanin man har på fôr, dersom man har inngått NKHFs fôrvertavtale med eieren. Kaninen må være ute på fôr i minst 3 måneder for at førerbytte skal være gyldig. Kaniner som settes ut på fôr til ny fører, må endre førerstaus i kaninregisteret. Dette må eier melde fra om til registreringsansvarlig. (NKHFs standardiserte fôrvertavtale kan brukes, undertegnet av ansvarlig person over 18 år). Fôrvertavtale utarbeides i to eksemplarer: Ett til eier og ett til fôrvert. Forvertens eksemplar skal vedlegges hoppeboken på konkurranser. Elitekaniner og veterankaniner er ikke unntatt fra denne regel. 
En kanin kan ikke ha mer enn 3 førerbytter pr. år, verken ved eierskifte, eller foravtaler. 
På en konkurranse som varer i en eller flere dager, kan en og samme kanin kun startes av èn fører (man kan ikke skrive en fôrvertavtale som gjelder fra søndag, slik at eier kan starte kaninen på lørdag og fôrvert på søndag dersom dette er samme konkurranse). «

Til:
«Kaninen og dens eier regnes som et team, derfor er det ikke lov å overlate kaninen til andre. Flere personer kan heller ikke konkurrere med den samme kaninen. Dersom kaninen skifter eier, skal den nye eiers navn påføres konkurranseboken. Kaninen kan dermed kun starte med den person som er oppført som eier i konkurranseboken. Alternativt kan man starte med en kanin man har på fôr, dersom man har inngått NKHFs fôrvertavtale med eieren. Kaniner som settes ut på fôr til ny fører, må endre førerstaus i kaninregisteret. Dette må eier melde fra om til registreringsansvarlig. (NKHFs standardiserte fôrvertavtale kan brukes, undertegnet av ansvarlig person over 18 år). Fôrvertavtale utarbeides i to eksemplarer: Ett til eier og ett til fôrvert. Forvertens eksemplar skal vedlegges hoppeboken på konkurranser. Elitekaniner og veterankaniner er ikke unntatt fra denne regel. 
En kanin kan ikke ha mer enn 4 førerbytter pr. år, verken ved eierskifte, eller foravtaler. 
På en konkurranse som varer i en eller flere dager, kan en og samme kanin kun startes av èn fører (man kan ikke skrive en fôrvertavtale som gjelder fra søndag, slik at eier kan starte kaninen på lørdag og fôrvert på søndag dersom dette er samme konkurranse). «

Begrunnelse:
Vi ønsker å få tilbake den gamle regelen med 4 førerbytter i året. 
Vi ser at dette kan være praktisk, bla for dommeraspiranter som ønsker at sine kaniner skal få starte men ikke kan starte sine kaniner og aspirantdømme.

 1. For endring
 2. I mot endring
 3. Fjerne hele regelen

Reglementskomiteens innstilling er alternativ B.

Sak 3. Innsendt av JOSKH – Skal ikke tas opp nå, reglement stengt for endringer.
Fra: Til premiesum bør det avsettes minst 50 % av innbetalt startkontingent, eller at mottatte premier utgjør en tilsvarende verdi. I lett- klassene anbefales det å premiere 1/3 av deltakerne. Alle kaniner som plasserer seg (får pinne eller sertifikat) skal ha premie. Kaniner som plasserer seg, men ikke får pinne/sertifikat pga. for mange feil totalt, skal likevel ha premie. For utregning av pinner, se plasseringstabell under regel nr. 89. På konkurranser uten startavgift er det tillatt å ikke premiere. I tillegg anbefales det at alle deltakere får deltakerpremie og/eller diplom i større konkurranser. Premiene i de høyere klassene skal være flottere enn premiene i lett/åpen, uansett om de har færre deltakere. Det er den totale premiesum i arrangementet som teller, ikke hver enkelt klasse.

Til:
68. Til premiesum bør det avsettes minst 50 % av innbetalt startkontingent, eller at mottatte premier utgjør en tilsvarende verdi. I lett- klassene anbefales det å premiere 1/3 av deltakerne. Alle kaniner som plasserer seg (får pinne eller sertifikat) skal ha premie. Kaniner som plasserer seg, men ikke får pinne/sertifikat pga. for mange feil totalt, skal likevel ha premie. For utregning av pinner, se plasseringstabell under regel nr. 89. I tillegg anbefales det at alle deltakere får deltakerpremie og/eller diplom i større konkurranser. Premiene i de høyere klassene skal være flottere enn premiene i lett/åpen, uansett om de har færre deltakere. Det er den totale premiesum i arrangementet som teller, ikke hver enkelt klasse. 
Man kan gjøre unntak hvor det er 2kr starten og ingen premiering.

Begrunnelse:
Nå er det lovlig med 0 kr i start avgift og ingen premiering. Da taper klubben 2kr per start etter 2kr regelen ble innført.
De 2kr som betales går til NKHF og ikke til klubben for premier.

 1. For endring
 2. I mot endring

Reglementskomiteens flertall er innstilling på alternativ B.

Sak 4. Innsendt av JOSKH – Skal ikke tas opp nå, reglement stengt for endringer.
Fra:
– Aspirant: Man kan som aspirant starte én kanin i konkurransen (klassen) man aspirantdømmer så lenge det er minst 15 deltakere (utenom aspiranten) med i konkurransen (klassen) men starte som sist om mulig. Aspiranten har imidlertid ikke lov til å starte i lengde- og høydeklasser den aspirantdømmer i. 

Til:
– Aspirant: Man kan som aspirant starte i konkurransen (klassen) man aspirantdømmer så lenge det er minst 15 deltakere (utenom aspiranten) med i konkurransen (klassen). Aspiranten har imidlertid ikke lov til å starte i lengde- og høydeklasser den aspirantdømmer i.

Begrunnelse:
Vi ser ikke at det er en forskjell om aspirantdommeren starter 1 eller 3 kaniner i klassen den aspirant dømmer i så lenge det er så mange som 15 deltakere utenom aspirant dommeren.
Dette vil gjerne gjøre at flere ønsker og klarer å bli dommer.

 1. For endring
 2. I mot endring

Reglementskomiteens innstilling er alternativ B.

 • Valg av nytt styre og komiteer
  Leder: Anette Floen, Gjenvalg
  Nestleder:
  Irene Aakeberg Dahlby: 8 stemmer
  Veslemøy F. Thunem: 7 stemmer
  Blank: 1 stemme

  Sekretær:
  Tuva Hagberg Andersen: 5 stemmer
  Jorunn Egner: 5 stemmer
  Edel Yvonne Rimestad: 4 stemmer
  Blank: 2 blanke

  Ny avstemning:
  Tuva Hageberg Andersen: 6 stemmer
  Jorunn Egner: 5 stemmer
  Blank: 5 stemmer

  Styremedlem: Stine Grong Ruud, Gjenvalgt
  1. Vara: Helene Bårdsen, Gjenvalgt
  2. Vara: Hallgjerd Paulsen: 7 stemmer
  Veslemøy F. Thunem: 7 stemmer
  Blank: 2 stemmer
  Loddtrekning ble Hallgjerd S. Paulsen
  Kasserer – Hege Spjelkavik har ett år igjen av perioden


  Reglementskomite (5 stk):
  Leder: Irene A. Dahlby
  Nestleder: Hallgjerd Seim Paulsen
  Styremedlem 1: Veronica U. Johansen NY valgt
  Styremedlem 2: Tuva H. A.
  Vara: Mali Hønnås

  Dommerkomite (4 stk):
  Leder: Tonje Søfteland
  Nestleder: Helene Osland
  Styremedlem: Veslemøy
  Vara: Heidi Jebsen NY

  Miljøkomite Settes på pause, men styret tar saker. Hallgjerd S. Paulsen blir kontaktperson ved eventuelle innkomne saker. 

  Valgkomite (3 stk):
  Jorunn Egner
  Tuva H. Andersen
  Veslemøy F. Thunem

 •  Avslutning

Referent Jorunn Egner

Desisor Veronica U. Johansen

Desisor Tuva H. Andersen