Årsmøte NKHF 26. februar 2016, Rakkestad kl. 20.00

Årsmøteinnkallelse

Konstituering:

Valg av møteleder:

Valg av referent: 

Valg av desisorer (2) (Må huske å skrive referat):

Valg av tellekorps (2):

Antall stemmeberettigete tilstede:

Uten:

Til sammen:

 1. Årsmelding og arbeidsplan
 2. Regnskap
 3. Saker
 4. Valg av nytt styre og komiteer
 5. Avslutning

Årsberetning for NKHF 2015

Styret har bestått av:

Leder:                  Ann Kristin Hotvedt

N.leder:              Thor Martin Skretteberg

Kasserer:            Aina Magnus

Sekretær:           Mona Sevlejordet

Styremedl:        Tonje Søfteland

1 varamedl:       Trine Lofthus

1 varamedl:       Anne Marie Aarmo (trakk seg fra styret mai 2015)

Dommergruppa: Leder: Mona Sevlejordet, N.leder: Jorunn Egner, Styremedl: Helene Osland, Varamedl: Camilla Venger

Reglementkomiteen: Leder: Heidi Jebsen, N.leder: Hallgjerd Seim Paulsen, Styremedl: Peder Lofthus, Styremedl. Irene Dalby Aakeberg, Varamedl: Helene Bårdsen

Miljøgruppa:

Heidi Jebsen, Thor Martin Skretteberg, Stine Grong Ruud og Malin Pedersen

Registreringsansvarlig: Marita Indiana Lien Jensen

Web ansvarlig: Hedda Aurbakken (trakk seg) Charlotte B. Sand tok over med hjelp av Pia Amundsen og Monica Rogne

Gårdsnavnansvarlig: Hege Spjelkavik

Listeansvarlig: Martine Sevlejordet og Anne Marie Aarmo (begge trakk seg) Irene Aa. Dahlby tok over

Valgkomite: Bjørnar Brekke, Jorunn Egner og Martine Sevlejordet

Aktive klubber: Østlandet: 9 – Trøndelag: 3 – Vestlandet: 5. To av klubbene, TKH og HOKH ligger direkte innunder NKHF, regnskap og årsmelding for 2015 er godkjent av styret.

Aktiviteten er varierende i de forskjellige klubbene.

Styret har ikke møtt til styremøter, styre har behandlet saker fortløpende på egen styregruppe på face book.

Det har blitt behandlet ca 100 saker.

Det har vært gjennomført to NM i kaninhopping, Vigrestad febr. Og Trondheim nov.

Sommerleir ble arrangert av Mokh, sted: Noresund i august og der var også det ekstra ordinære årsmøte lagt inn i programmet.

NKHF var i år også invitert til Oslo Pet Show, et arrangement som begynner å bli stort.

Styret vil takke de klubber som tar på seg slike store arrangement, vi vet det er en stor jobb å få dette gjennomført.

Styret har arbeidet med å finne sponsorer til NM i kaninhopping, så de som ønsker å holde ett NM i kaninhopping vil kunne klare utgiftene bedre. Det er laget en avtale med To gode naboer og Beaphar, disse sponser oss med 50 premier til LU/NM og LUU/NM 2016, mot å få reklame på hjemmesiden til NKHF. NKHF’s styre arbeider i skrivende stund, for å prøve å få til avtale med to sponsorer til, slik at arrangører av NM vil få 200 premier i 2016.

Styret har også sett på reklame i hoppeboken, og har solgt baksiden for neste opplag for kr 2000 til Beaphar. Her skal også Petit Grafiske AS ha en halvside pga sponsing av plakater til NKHF. Dagfinn ønsket ikke reklame videre. NKHF’s styre vil fortsette å se om vi klarer å selge mer reklame i hoppeboken, slik at vi kan få inn penger på den måten, for å kunne dekke opp ett evt. kjøp av dataprogram.

NKHF’s styre handlet inn en roll up i forkant av Pet Show, dette for at vi skulle være mer synlige, og for at klubber som skal ha arrangementer i fremtiden kan låne denne, for å fremme kaninhopping. Her burde man se om det er økonomi i fremtiden for å kjøpe inn flere, så man har i hver landsdel.

Rekorder 2015:

Årets høydekanin: Det ble satt ny rekord i Høyde 96,5 cm av   Linnea`s Snøfnugg, ført av Tonje Engen.

Årets lengdekanin: Det ble også satt ny rekord i lengde med 290 cm av Lykkebos Gd Ch Brighter av Eikhaugen, ført av Alva Malena Grødem.

Vi gratulerer så mye til begge to.

Årets seiers kanin: Runaways Gd Ch Tamarillo, Stine Grong Ruud, 24 sertifikat

Årets hoppekanin:  Engens Gd Ch Sorrows Embrace, Tonje Engen, 325 poeng

Norgesmestere 2015:

Rett bane: Runaways Gd Ch Tamarillo  Stine Grong Ruud 

Rett bane veteran: DCHK Lisbodal Ella II  Martine Persson 

Kroket bane Engens: Gd Ch Sorrows Embrace Tonje Engen

Kroket bane veteran: Symremyras Ørn Irene A. Dahlby

Høyde: Solhaugens Gt Ch Mirakel Ingrid Solheim

 Lengde: Eikhaugens Gd Ch Zafira  Tonje Søfteland 

Nkhf gratulerer alle med flotte resultater

Styrets arbeidsplan for 2016:

-Avholde årsmøte under LU/NM, 26. februar 2016.

-Påse at vedtektene blir fulgt.

-Påse at reglementet blir fulgt.

-Utdanne dommere og avholde dommerkurs.

-Veilede avlslag ved oppstart av hoppeklubber.

-Bistå i situasjoner hvor det oppstår konflikter.

-Svare på henvendelser om kaninhold og kaninhopping.

-Dele ut hedersbevisninger.

-Ivareta alt som vedrører kaninhopping i NKF

og påse at kaninhopping har den plassen den fortjener i NKF.

-Sørge for at hjemmesiden er oppdatert.

-Sørge for at det blir avholdt sommerleir og NM i kaninhopping.

-Skape anledninger hvor kaninhopping blir synlig på TV/ i pressen.

-Rekruttering av nye medlemmer

-Se på det danske programmet, slik at man i fremtiden kan slippe hoppebøker (Men sørge for at økonomien tilsier at man kan kjøpe det)

-Følge opp sponsorer, for å hjelpe hoppeklubber som påtar seg NM i kaninhopping

– Jobber for at klubber har en arbeids plan på det å jobbe for et godt miljø

For styret NKHF

Mona Sevlejordet, sekretær

REGNSKAP for Norges Kaninhoppforening 2015

INNTEKTER                                                       UTGIFTER

Hoppebøker    kr. 2000,-                                    Premier:               kr. 2.359,50

Gårdsnavn      kr. 300,-                                       Div. utgifter          kr. 105,-

Gensere          kr. 2.550,-                                    NKF/forbundsting kr. 1.275,-

Varesalg LU    kr. 750,-                                       Hjemmeside         kr. 305,-

Pet show         kr. 4.669,-                                     bank gebyrer       kr. 22,50

Startavgifter     kr. 7.162,-

Renter             kr. 26,13

Sum                 kr. 17.457,13                                 Sum                    kr. 4.067,-

Resultat pr. 31.12.2015

Inntekter: kr. 17.457,-

-utgifter kr. 4.067,-

Årsresultat kr. 13.390,13 ( overskudd)

BALANSE:                                            Debet                     Kredit

Bank 1/1-2015                                                                                       kr. 22.759,91

+ overskudd for 2015                                                                            kr. 13.390,13

Bank 31.12.2015                                 kr. 36.150,04

Sum i banken                                        kr. 36.150,04               kr. 36.150,04

Lagerbeholdning/ Eiendeler:

Gensere          15 stk. à 223,45            kr. 3.351,75

T-skjorter         41stk. à 127,20             kr. 5.215,20

Brosjyrer          2700 stk. à kr. 0,79       kr. 2.133,-

Hoppeøker       645 stk. à kr. 7,57         kr. 5.109,75

Salg 2015 / Kundefordringer

Hoppebøker 30 + 25 + 43 = kr. 1.960,- ( er utfakturert i 2016)

Gensere 15 stk.                    kr. 3.750,- ( solgt i 2015, er ubetalt og purret på i 2016)

Regnskapet fremlegges på NKHF sitt årsmøte for godkjenning.

For leder i NKHF,

Klepp stasjon, 10 febr. 2016                                               Andebu, 15.02.2016

Hilde Krogedal ( tidl. kass. 2003 – 2006)                             Ann Kristin Hotvedt

Kasserer i Norsk Angora og Rogaland Kaninalslag                  Leder NKHF

 1. Anke på NKHF’s styrevedtak datert 03.12.2015, fra Martine Sevlejordet

Pga sensitive opplysninger, blir saken lest opp på årsmøtet.

 • Ta bort forkaniner/forvertavtaler fra vårt reglement/forum.

Styret har sett at dette fører til mye dårlig miljø, NKHF har heller ikke mulighet til å følge opp denne regelen, heller ikke arrangør av konkurranser. Og styret kan ikke se at det er hensiktsmessig å ha en regel som ikke noen klarer å følge opp. Dermed blir forkaniner noe man avgjør privat seg imellom, og da blir regelen slik:

17. Team: Kaninen og dens eier regnes som et team, derfor er det ikke lov å overlate kaninen til andre. Flere personer kan heller ikke konkurrere med den samme kaninen. Dersom kaninen skifter eier, skal den nye eiers navn påføres konkurranseboken. Kaninen kan dermed kun starte med den person som er oppført som eier i konkurranseboken. Kaniner som selges, må endre førerstaus i kaninregisteret. Dette må eier melde fra om til registreringsansvarlig. (Om ny eier ønsker å selge kaninen igjen, før det har gått 3 mnd, så kan ikke den solgte kanin starte i konkurranse med annen fører, før det har gått 3 mnd mellom eierskifte).

En kanin kan ikke skifte fører mer enn 4 ganger pr. år, ved eierskifte.

På en konkurranse som varer i en eller flere dager, kan en og samme kanin kun startes av èn fører (man kan ikke selge en kanin som gjelder fra søndag, slik at eier kan starte kaninen på lørdag og ny eier på søndag dersom dette er samme konkurranse).

 1. For å ta bort foravtaler
 2. Ikke for å ta bort foravtaler
 1. Presisere at en kanin ikke kan ha mer enn 4 førere pr år.

 Forslag A:

Regel 17 Team: Kaninen og dens eier regnes som et team, derfor er det ikke lov å overlate kaninen til andre.Flere personer kan heller ikke konkurrere med den samme kaninen.

 Dersom kaninen skifter eier (……………..) unntatt fra denne regel.

En kanin kan ikke ha mer enn 3 førerbytter pr. år, verken ved eierskifte, eller foravtaler.

Grunnet:

For kaninens beste, for mange kaniner har blitt syke av bytte av stall for ofte, og det skaper dårlig miljø over landet. Og for å presisere at en kanin kun kan ha 4 førere pr år.

Forslag B, slik den står nå:

 Regel 17

 17. Team: Kaninen og dens eier regnes som et team, derfor er det ikke lov å overlate kaninen til andre. Flere personer kan heller ikke konkurrere med den samme kaninen. Dersom kaninen skifter eier, skal den nye eiers navn påføres konkurranseboken. Kaninen kan dermed kun starte med den person som er oppført som eier i konkurranseboken. Alternativt kan man starte med en kanin man har på fôr, dersom man har inngått NKHFs fôrvertavtale med eieren. Kaninen må være ute på fôr i minst 3 måneder for at førerbytte skal være gyldig. Kaniner som settes ut på fôr til ny fører, må endre førerstaus i kaninregisteret. Dette må eier melde fra om til registreringsansvarlig. (NKHFs standardiserte fôrvertavtale kan brukes, undertegnet av ansvarlig person over 18 år). Fôrvertavtale utarbeides i to eksemplarer: Ett til eier og ett til fôrvert. Forvertens eksemplar skal vedlegges hoppeboken på konkurranser. Elitekaniner og veterankaniner er ikke unntatt fra denne regel.

 En kanin kan ikke skifte fører mer enn 4 ganger pr. år, verken ved eierskifte, eller foravtaler.

 På en konkurranse som varer i en eller flere dager, kan en og samme kanin kun startes av èn fører (man kan ikke skrive en fôrvertavtale som gjelder fra søndag, slik

 at eier kan starte kaninen på lørdag og fôrvert på søndag dersom dette er samme konkurranse).

 1. For forslag A       B. For forslag B, la det stå som nå

Reglementskomiteens innstilling: Forslag blank

 1. Må være 20 år for å kunne være opplæringsdommer

Forslag A

Regel 74 DOMMERE

Dommerlisens: Dommere skal ha gjennomgått dommeropplæring godkjent av Norges Kaninhoppforening. Godkjent dommeraspirant får NKHFs dommerlisens. Dommere som vil ha aspiranter under seg, må søke til styret i NKHF for å bli godkjent som opplæringsdommer, søker må ha fylt 20 år. Søknaden skal inneholde begrunnelse fra søker, samt anbefaling av fortrinnsvis to A-dommere eller opplæringsdommere. Anbefalingene skal være signert for hånd av dommerne som anbefaler.

Forslag B, slik det står nå:

Regel 74

Dommerlisens: Dommere skal ha gjennomgått dommeropplæring godkjent av Norges Kaninhoppforening. Godkjent dommeraspirant får NKHFs dommerlisens. Dommere som vil ha aspiranter under seg, må søke til styret i NKHF for å bli godkjent som opplæringsdommer. Søknaden skal inneholde begrunnelse fra søker, samt anbefaling av fortrinnsvis to A-dommere eller opplæringsdommere. Anbefalingene skal være signert for hånd av dommerne som anbefaler.

 Grunnet:

 Søker som ønsker aspiranter under seg, skal ha døm nok, og ha god kjennskap til reglementet.

A  For endring     B Imot endring

Reglementskomiteens innstilling: For endring

 1. Gjenopptak av sak fra ekstraordinært årsmøte 2015

Sendt inn av Styret (Må tas på nytt siden vi ikke har enighet om hva som ble stemt)

Det etterlyses en regel som sier hva som skal gjøres dersom en kanin løper inn i konkurransebanen før dens løp.

 a) Kaninen utestenges fra aktuell konkurranseomgang og strykes fra listen

 b) Kaninen utestenges fra aktuell konkurranseomgang og strykes ikke fra listen

 Reglementskomiténs innstilling er alternativ B

 1. Få gjennomført NM til tidsskjema

Forslag A:

 Regel 94 BEDØMMING

 Bedømmingsrunder: Bedømming skal alltid oppgis ved annonsering av konkurransen.

C Tre omganger (To omganger og finale) Alle deltakerne får hoppe de to første omganger, mens kun et utvalg går til finalen. Dommer kan under veis bestemme hvor mange som går videre til finalen. (Eks. 0 eller 4 feil, eller 50 %)

Unntak: NM i kaninhopping, alle hopper første omgang, deretter går 50% til 2. omg, for deretter at 50% fra 2. omg går til finalen. Skal også deles ved antall feil, så de siste som går videre har likt antall feil i banen.

Forslag B:

Regel 42

Deltakelsesrett i NM: Bare kaniner i eliteklasse eller veteranklasse i respektive grener har rett til å delta i NM. Deltagere kan kun starte med max 5 kaniner hver seg.

Forslag C

Innføre både forlag A og B

Grunnet:

 Å klare å gjennomføre NM i kaninhopping innen tidsskjema. Også for at klubber skal få lyst å arrangere NM, uten at medlemmene må stå fra tidlig morgen til sent på kveld å jobbe/hoppe. Noe som også kan gjøre at arrangør kan kjøre Lengde/Høyde på søndag, etter finalen i baneklassen.

Forslag D, slik det står nå i reglementet:

 Regel 42

Deltakelsesrett i NM: Bare kaniner i eliteklasse eller veteranklasse i respektive grener har rett til å delta i NM.

BEDØMMING

 Regel 94

 Bedømmingsrunder: Bedømming skal alltid oppgis ved annonsering av konkurransen.

C Tre omganger (To omganger og finale): Alle deltakerne får hoppe de to første omganger, mens kun et utvalg går til finalen. Dommer kan under veis bestemme hvor mange som går videre til finalen. (Eks. 0 eller 4 feil, eller 50 %

Om forslag A eller A og B går imellom på årsmøtet, så er forslaget å tillegge denne teksten i regel 41.

For at flest mulig skal kunne delta, må baneklassen elite og høyde/lenge gjennomføres i helgen. Veteran kan arrangeres på fredag under LU/NM, om det ikke er mulighet å få det gjennomført i helgen pga høy deltagelse, men skal så langt det lar seg gjøre, legges til lørdag/søndag.

Grunnet:

 At flest mulig skal kunne delta i NM i kaninhopping.

Om ikke Forlag A eller B går imellom, så faller dette forslaget bort.

 Grunnlag:

 For det vil gjøre det vanskelig for arrangør å gjennomføre arrangementet ellers.

Forslag E, som det som står i reglementet nå:

Regel 41

NM holdes to ganger i hvert år, oppdelt etter følgende skjema, og der mestere utpekes i hver gren: krokete bane elite, kroket bane veteran og høyde (LU) – rett bane elite, rett bane veteran og lengde (LUU)

 1. Forslag A + tilleggsskrift til regel 41    B. Forslag B    C. Forslag C    D. Forslag D    E. Forslag E  F. Forslag A+B G. Forslag D+E

Reglementskomiteens innstilling: Forslag A + tilleggsskrift til regel 41

 1. Innsendt av styret og reglementskomiteen

Forslag A:

 Regel 115 Veteran

 Egen veteranklasse finnes i grenene rett- og kroket bane. Banen skal ha vanskelighetsgrad tilsvarende lett-middels klasse, maxhøyde 35 cm og maxlengde 60 cm.. Korrigeringer i veteran dømmes på samme måte som korrigeringer i middels. Egne retningslinjer finnes for kaniner som er flyttet over i veteranklasse. Vilkår for at kaninen skal få konkurrere veteranklasse er følgende:

• Aldersgrense: Kaninen må ha fylt 5 år. Søknad om nedflytting sendes til styret i NKHF.

• Vilkår:

-Kaninen må ha vært vanskelig- eller eliteklasset i rett eller kroket bane.

-Dersom særskilte grunner taler for det (for eksempel at kaninen har startet sin hoppekarriere sent i livet), kan en middels- kanin flyttes over i veteran ved fylte 5 år. Kaninen må da ha vært middels i både rett og kroket bane. Avgjørelse skjer etter søknad til styret i NKHF.

Kaninen må ha plassering blandt 1/4 nederst på listen, inkl UP, på de 10 siste startene. Hvis kaninen er veldig lite startet (mindre enn 5 starter på ett år) kan den ikke ha mottatt plassering på det siste året.

-Unntak fra pinneplasseringer, i klasser med få startende, kan søkes styret i NKHF.

Plassering på NM er ikke tellende, da det er mange kaniner som får dårligere plassering enn normalt.

-Kaniner over 7 år kan søkes ned til veteran uten krav om plasseringer.

*Har kaninen vilkår inne, kan ikke styret nekte nedflytting til veteran.

• Begrensning i klasser: Kaniner som har gått over til veteran klasse skal registreres som veteran og får videre ikke konkurrere i høyde og lengde. Dette fordi at disse grener regnes som en stor belastning på kaninens kropp. For øvrig kan veterankaniner konkurrere i poenghopping samt figur, duell, slalåm og terreng på lik linje med andre kaniner i klassene middels eller middels åpen.

• Veterankaninens rettigheter: Dersom det ikke er nok veteran kaniner (tre eller flere) til å arrangere veteranklasse, har kaninen rett til å starte utenfor i middels klasse. Disse skal ikke regnes med i resultatet.

Grunnet:

 Søknader skal behandles likt for alle, og for at ordlyden skal være lik den som er i reglementet ellers.

Forslag B, slik den står nå

 115.VETERAN: Egen veteranklasse finnes i grenene rett- og kroket bane. Banen skal ha vanskelighetsgrad tilsvarende lett-middels klasse, maxhøyde 35 cm. Korrigeringer i veteran dømmes på samme måte som korrigeringer i middels. Egne retningslinjer finnes for kaniner som er flyttet over i veteranklasse. Vilkår for at kaninen skal få konkurrere veteranklasse er følgende:

• Aldersgrense: Kaninen må ha fylt 5 år. Søknad om nedflytting sendes til styret i NKHF.

• Vilkår:

-Kaninen må ha vært vanskelig- eller eliteklasset i rett eller kroket bane.

-Dersom særskilte grunner taler for det (for eksempel at kaninen har startet sin hoppekarriere sent i livet), kan en middels- kanin flyttes over i veteran ved fylte 5 år.

-Kaninen må da ha vært middels i både rett og kroket bane. Avgjørelse skjer etter søknad til styret i NKHF.

-Kaninen kan ikke ha mottatt plassering/pinne på de siste 5 starter. Hvis kaninen er veldig lite startet (mindre enn 5 starter på ett år), kan den ikke ha mottatt plassering det siste året.

-Unntak fra plasseringer, i klasser med få startende, kan søkes styret i NKHF.

-Kaniner over 7 år kan søkes ned til veteran uten krav om plasseringer.

• Begrensning i klasser: Kaniner som har gått over til veteran klasse skal registreres som veteran og får videre ikke konkurrere i høyde og lengde. Dette fordi at disse grener regnes som en stor belastning på kaninens kropp. For øvrig kan veterankaniner konkurrere i poenghopping samt figur, duell, slalåm og terreng på lik linje med andre kaniner i klassene middels eller middels åpen.

• Veterankaninens rettigheter: Dersom det ikke er nok veteran kaniner (tre eller flere) til å arrangere veteranklasse, har kaninen rett til å starte utenfor i middels klasse. Disse skal ikke regnes med i resultatet.

 1. For forslag A      B. For forslag B, slik den står nå

Reglementskomiteens innstilling: For forslag A

 1. Sendt inn av styret og reglementskomiteen

Forslag A

Regel 24 KONKURRANSER

Offisielle konkurranser som arrangeres, skal være innmeldt til Norges Kaninhoppforening innen to uker før konkurransen avholdes. Konkurransen skal kunngjøres via TK eller forum.

 Innbydelsen kan ikke endres 14 dager før konkurransen skal avholdes. En innbydelse skal inneholde tid, sted og klasser. Konkurranser kan flyttes innendørs etter 14 dager, andre endringer må sendes som en søknad inn til styret for godkjennelse.

Unntak for søknad til styret: Påmeldingsavgift blir redusert, påmeldingsfristen blir utvidet, konkurranseplass flyttet, starttidspunkt byttes, her kan arrangør ta avgjørelsen, dersom alle deltagere er informert og godkjenner dette.

Forslag B, slik det står nå:

Regel 24 KONKURRANSER

Offisielle konkurranser som arrangeres, skal være innmeldt til Norges Kaninhoppforening innen to uker før konkurransen avholdes. Konkurransen skal kunngjøres via TK eller forum.

Innbydelsen kan ikke endres 14 dager før konkurransen skal avholdes. En innbydelse skal inneholde tid, sted og klasser. Konkurranser kan flyttes innendørs etter 14 dager, andre endringer må sendes som en søknad inn til styret for godkjennelse.

Grunnet: Styret i NKHF har måttet gi flere dispensasjoner i løpet av de to siste årene, og dette kan lette jobben deres i fremtiden.

 1. For forslag A     B. For forslag B, slik det står nå

Reglementskomiteens innstilling: For forslag A

 1. Innsendt av styret og reglementskomiteen

Forslag A

 Regel 89

Tildeling av pinner: Oppklassifiseringen, og dermed tildeling av pinner, følger denne tabell, som også brukes som pinneplasseringstabell:

Antall startende Antall pinneplasseringer

 3-5 startende 1 pinneplassering osv nedover i tabellen

Tabellen benytter følgende utregningsmetode: For å regne ut antall pinneplasseringer i en klasse, skal antall starter i klassen deles på 5. Dersom man får et desimaltall, skal tallet rundes oppover til nærmeste hele. Eksempel: ved 26 starter blir regnestykket 26 delt på 5 = 5,2. Svaret skal rundes oppover til nærmeste hele, så antall pinneplasseringer blir 6 stk i dette tilfelle.

Grunnet:

 Skille ordet plassering fra pinneplassering/oppklassifisering. Klarhet i reglementet, så de forskjellige ordene menes likt i reglementet

Slik det står nå:

Regel 89

Tildeling av pinner: Oppklassifiseringen, og dermed tildeling av pinner, følger denne tabell, som også brukes som plasseringstabell:

Antall startende Antall pinner, pl

 3-5 starter 1 pinne, pl osv nedover i tabellen

Tabellen benytter følgende utregningsmetode: For å regne ut antall plasseringer i en klasse, skal antall starter i klassen deles på 5. Dersom man får et desimaltall, skal tallet rundes oppover til nærmeste hele. Eksempel: ved 26 starter blir regnestykket 26 delt på 5 = 5,2. Svaret skal rundes oppover til nærmeste hele, så antall plasseringer blir 6 stk i dette tilfelle

 1. For forslag A     B. For forslag B, slik det står nå

Reglementskomiteens innstilling: For forslag A

 1. Gå tilbake til C lisens

Forslag om endring:

 Regel 76

 Kriterier for tildeling av de ulike lisensene: Alle som får dommeropplæring og aspirantdømming godkjent, starter med C-lisens.

 Deretter kan man avansere til A- og B-lisens ved hjelp av aspirantdømming og godkjenning fra en opplæringsdommer.

 Alle anbefalinger skal være signert for hånd av dommerne som anbefaler.

Slik det står nå:

 76. Kriterier for tildeling av de ulike lisensene: Alle som får dommeropplæring og aspirantdømming godkjent, starter med B-lisens.

 Deretter kan man avansere til A-lisens ved hjelp av dømming på egenhånd og deretter godkjenning fra opplæringsdommer.

 Alle anbefalinger skal være signert for hånd av dommerne som anbefaler.

Grunnet:

 Dette fordi at man ser at det ikke er gunstig at en som nettopp har fått B lisens (samme som c lisens før) kan dømme NM, og at det nå er mange nok dommere til å dømme elite over landet, så disp ikke behøves å gis på lik linje som i 2014.

Dette er ønskelig å la bli stående som her:

– Aspirant: Man kan som aspirant starte én kanin i konkurransen (klassen) man

 aspirantdømmer så lenge det er minst 15 deltakere (utenom aspiranten) med i konkurransen (klassen) men starte som sist om mulig. Aspiranten har imidlertid ikke lov til å starte i lengde- og høydeklasser den aspirantdømmer i.

Forslag:

– For C-lisens gjelder at søkeren har fylt 16 år. Søkere til C-lisens må avlegge

 skriftlig og muntlig prøve for to av NKHFs oppsatte opplæringsdommere på dommerkurset.

Deretter skal søkeren aspirantdømme under opplæringsdommere i minst 12 baneklasser, disse må dømmes over minst 4 helger ( minst fire lett, fire middels og fire vanskelig), samt tre høyde og lengdekonkurranser. Man skal ha dømt minst to kroket i middels/vanskelig.

 Aspiranten må deretter anbefales av en opplæringsdommer. Aspirantkortet med søknad sendes så NKHFs dommerkomité for endelig godkjennelse. Søknaden skal inneholde følgende: hvor og når man tok dommerprøven,, og begrunnet anbefaling fra en opplæringsdommer. I tillegg skal det sendes inn en underskrevet egenerklæring på at man lover å dømme etter NKHFs gjeldende regler og utføre sine dommergjerninger rettferdig og etter beste evne.

 Det presiseres at aspirantdømmingen er den viktigste delen av dommeropplæringen, og de foreslåtte kriteriene er kun et absolutt minimum for godkjennelse av lisens.

Grunnet:

 Fordi man skal få tilbake nybegynner lisensen, slik at man kan skille mellom nybegynner, utdannet og en dommer som kan dømme NM.

Dette er ønskelig skal bli stående som før:

 I lett klasen er det ingen korrigeringer, dommere kan være veiledere for de som starter i denne klassen. Mange har sin første start i denne klassen og det er derfor viktig at dommeren kan rettlede spesielt nybegynnere i føring og hva som står i reglementet. Fører og kanin skal ha en god opplevelse av det å delta i konkurranser. Det skal være god kommunikasjon mellom fører og dommer.

Forslag:

– B-lisens: Søkeren må ha fylt 17 år. Søkeren skal ha godkjent dommerkurs og dømme under en opplæringsdommer. Søkeren skal dømme en lett, middels og vanskelig, rett bane, samt en kroket bane middels eller vanskelig, en høyde og lengde, en rett og en kroket bane elite. Søkeren får sin anbefaling av en opplæringsdommer og sender inn aspirantkort til dommerkomiteen i NKHF for godkjenning.

Dette står nå:

– B-lisens: Søkeren må ha fylt 16 år. Søkeren skal ha godkjent dommerkurs og dømme under en opplæringsdommer. Søkeren skal dømme en lett, middels og vanskelig, rett bane, samt en kroket bane middels eller vanskelig, en høyde og lengde, en rett og en kroket bane elite. Søkeren får sin anbefaling av en opplæringsdommer og sender inn aspirantkort til dommerkomiteen i NKHF for godkjenning.

Forslag:

– A-lisens: Søkeren må ha dømt aktivt i 6 mnd fra godkjenning av B-lisens og fylt 18 år. Søkeren må ha dømt minst fire eliteklasser i rett eller kroket bane. (På egenhånd).

 Søkeren må anbefales av en opplæringsdommer og sender inn aspirantkort til dommerkomiteen i NKHF for godkjenning.

 Dette står nå:

– A-lisens: Søkeren må ha dømt aktivt i 6 mnd fra godkjenning av B-lisens. Søkeren må ha dømt minst fire eliteklasser i rett eller kroket bane. (På egenhånd).

 Søkeren må anbefales av en opplæringsdommer og sender inn aspirantkort til dommerkomiteen i NKHF for godkjenning

 1. For endring     B. La det stå som nå

Reglementskomiteens innstilling: For forslag A

 1. Innsendt av styret og reglementskomiteen

Forslag A:

 Ordliste

Offisiell: Konkurransen er åpen for alle medlemmer i NKF/NKHF. For å få offisiell konkurranse må man sende ut innbydelse via NKHFs forum eller TK. Lavere klasser kan være offisielle så lenge konkurransen er annonsert 14 dager på forhånd. Eliteklasse må i tillegg arrangeres i helg eller skoleferier, og røde dager i kalenderen for å være offisiell, slik at langveisfarende også skal ha mulighet til å delta.

Grunnet:

 At det vil aldri være mulig å få til konkurranser som alle kan være med på, på store konkurranser, som legges ut i god tid, så vil alle kunne få muligheten til å be seg om fri, om det gjelder arbeid eller skole. Dette for at klubber lettere skal kunne legge til rette for at de får gjennomført feks, NM, sommerleir, store cuper. Da kan man legge opp etter medlemmenes ønsker, og det vil være lettere å få klubber til å gjennomføre disse arrangementene i fremtiden.

Forslag B:

 Ordliste

Offisiell: Konkurransen er åpen for alle medlemmer i NKF/NKHF. For å få offisiell konkurranse må man sende ut innbydelse via NKHFs forum eller TK. Lavere klasser kan være offisielle så lenge konkurransen er annonsert 14 dager på forhånd. Eliteklasse må i tillegg arrangeres i helg eller i sommerferien(uke 27-uke 32), og røde dager i kalenderen for å være offisiell, slik at langveisfarende også skal ha mulighet til å delta.

Grunnet:

 At de som arbeider skal kunne komme, de som ikke får seg fri.

Forslag C, la det stå som nå:

 Ordliste

Offisiell: Konkurransen er åpen for alle medlemmer i NKF/NKHF. For å få offisiell konkurranse må man sende ut innbydelse via NKHFs forum eller TK. Lavere klasser kan være offisielle så lenge konkurransen er annonsert 14 dager på forhånd. Eliteklasse må i tillegg arrangeres i helg eller ferie for å være offisiell, slik at langveisfarende også skal ha mulighet til å delta.

Grunnet:

 Det er ikke lett å gjøre alle medlemmer fornøyde, så alle kan komme alltid, og her kan klubber legge opp til slik det passer for seg. Og det kan gjøre det enklere å få klubber til å arrangere feks NM, sommerleir, store cuper. Eller gi klubben mulighet å arrangere når medlemmene har fri.

 1. For forlag A     B. For forslag B       C. For forslag C, som det står nå

Reglementskomiteens innstilling: For forslag A

 1. Innsendt av Helene Osland

Regel 38. Årets hoppekanin.

I konkurranser der det er 8 starter i elite deles det ut poeng som følgende:

1. plass – 8 poeng 2. plass – 7 poeng osv.

Begrunnelse: 1.plass i en eliteklasse på 8 starter og sertvinner er minst like verdig poeng til årets hoppekanin som en 3.plass i en klasse med 10 starter. Regelen om minst 10 kaniner (regner jeg med) henger igjen fra det var minst 10 starter for å kunne utdele sert i eliteklassene, hvis kaninen er verdig vinner av sert mener jeg den også har fortjent poengene til årets hoppekanin

 1. For endring     B. La stå som nå

Reglementskomiteens innstiling: For forslag A

 1. Innsendt av styret og reglementskomiteen

 Forslag A:

 Regel 40

Cuper på NKHFs sommerleir: På NKHFs sommerleir arrangeres det hvert år både elitecup og lett- cup. I Elitecupen inngår rett og kroket bane samt høyde og lengde, hvor resultater fra alle grener teller sammenlagt. I Lettcupen inngår rett og kroket bane, med minimum 3 klasser, hvor resultater fra alle klasser teller sammenlagt. Man må melde seg på til cupen, arrangør kan selv velge å arrangere cup i middels/vanskelig, og det kan tas betaling for alle cupene, elite, vanskelig, middels og lett.

 I elitecupen, fastsettes cuppris til kr 25, 20 kr går til arrangør og 5 kr går til NKHF, for å dekke kostnader til pokalen.

 Tillegg: Alle klassene i elitecupen skal legges til lørdag og søndag, så alle har mulighet for å kunne delta. Dette pga elitepokalen som blir delt ut fra NKHF.

 Sommerleir skal arrangeres første helg i august, man kan starte dagen/e før om arrangør ønsker det, men kun med klasser som ikke inngår i elitecupen.

Forslag B

 Regel 40

 Cuper på NKHFs sommerleir: På NKHFs sommerleir arrangeres det hvert år både elitecup og lett- cup. I Elitecupen inngår rett og kroket bane samt høyde og lengde, hvor resultater fra alle grener teller sammenlagt. I Lettcupen inngår rett og kroket bane, med minimum 3 klasser, hvor resultater fra alle klasser teller sammenlagt. Man må melde seg på til cupen, arrangør kan selv velge å arrangere cup i middels/vanskelig, og det kan tas betaling for alle cupene, elite, vanskelig, middels og lett.

 I elitecupen, fastsettes cuppris til kr 25, 20 kr går til arrangør og 5 kr går til NKHF, for å dekke kostnader til pokalen.

 Tillegg: Alle klassene i elitecupen skal legges til lørdag og søndag, så alle har mulighet for å kunne delta. Dette pga elitepokalen som blir delt ut fra NKHF

Forslag C

 Regel 40

Cuper på NKHFs sommerleir: På NKHFs sommerleir arrangeres det hvert år både elitecup og lett- cup. I Elitecupen inngår rett og kroket bane samt høyde og lengde, hvor resultater fra alle grener teller sammenlagt. I Lettcupen inngår rett og kroket bane, med minimum 3 klasser, hvor resultater fra alle klasser teller sammenlagt. Man må melde seg på til cupen, arrangør kan selv velge å arrangere cup i middels/vanskelig, og det kan tas betaling for alle cupene, elite, vanskelig, middels og lett.

 I elitecupen, fastsettes cuppris til kr 25, 20 kr går til arrangør og 5 kr går til NKHF, for å dekke kostnader til pokalen.

Forslag D

 Regel 40

 Cuper på NKHFs sommerleir: På NKHFs sommerleir arrangeres det hvert år både elitecup og lett- cup. I Elitecupen inngår rett og kroket bane samt høyde og lengde, hvor resultater fra alle grener teller sammenlagt. I Lettcupen inngår rett og kroket bane, med minimum 3 klasser, hvor resultater fra alle klasser teller sammenlagt. Man må melde seg på til cupen, arrangør kan selv velge å arrangere cup i middels/vanskelig, og det kan tas betaling for alle cupene, elite, vanskelig, middels og lett

Grunnet:

 Det er en stor kostnad ved å kjøpe inn pokaler, gravere, for klubbene, noe både Tønsberg og MOKH, så når vi arrangerte sist i 2014 og 2015.

 Dette også for å dekke kostnadene for arrangør og NKHF. Det er enklere å forholde seg til en sommerleir som er fastsatt, til samme helg hvert år, og alle vil ha mulighet til å be seg fri.

 Forslag E slik det står nå:

 Regel 40

 40. Cuper på NKHFs sommerleir: På NKHFs sommerleir arrangeres det hvert år både elitecup og lett- cup. I Elitecupen inngår rett og kroket bane samt høyde og lengde, hvor resultater fra alle grener teller sammenlagt. I Lettcupen inngår rett og kroket bane, med minimum 3 klasser, hvor resultater fra alle klasser teller sammenlagt.

A. Forslag A   B. Forslag B   C. Forslag C   D. Forslag D   E. Forslag E, slik det står nå

Reglementskomiteens innstilling: Blank

 1. Innsendt av styret

Forslag A

Regel 34

Sertifikat Sertifikat deles ut for seier i eliteklasse i rett bane, kroket bane, lengde og høyde. Minst 8 kaniner må delta i klassen, med minst 2 forskjellige førere (………………………………….)

Særskilt krav til sertifikat i baneklasse: For å motta sertifikat i baneklassene, kan ikke kaninen ha mer enn max 4 feil pr. omgang i gjennomsnitt. I NM deles sertifikat ut til vinneren uansett, uavhengig av antall feil totalt.

Grunnet:

At det skal komme tydelig frem at det kun er vinner i NM, som får tildelt sert, med for mange feil totalt.

Forslag B, slik den står nå:

Sertifikat Sertifikat deles ut for seier i eliteklasse i rett bane, kroket bane, lengde og høyde. Minst 8 kaniner må delta i klassen, med minst 2 forskjellige førere. For at sertifikat skal bli utdelt, må konkurransen være åpen for alle medlemmer i NKF/NKHF. Ved NM deles sertifikat ut til vinneren, uavhengig av hvor mange kaniner som deltar. Dersom det er mer enn 8 deltakere, deles sertifikat ut til de tre beste plasseringene. I godkjente eliteklasser deles det ut:

 1 sertifikat ved 8 – 19 deltakere

 2 sertifikat ved 20 – 29 deltakere

 3 sertifikat ved 30 – 39 deltakere osv.

Særskilt krav til sertifikat i baneklasse: For å motta sertifikat i baneklassene, kan ikke kaninen ha mer enn max 4 feil pr. omgang i gjennomsnitt. I NM deles sertifikat ut til vinneren uansett

 1. Forslag A   B. Forslag B

Reglementskomiteens innstilling: For forslag A

 1. Innsendt av styret

Forslag A:

 Regel 75

Dommerlisensens gyldighetsområde: A-lisensdommere får dømme alle offisielle konkurranser. B-lisensdommere får dømme alle offisielle konkurranser, utenom NM og internasjonale konkurranser. C-lisensdommere får bare dømme offisielle konkurranser i lett, middels og vanskelig klasse, samt lengde ikke elite/åpen og høyde ikke elite/åpen.

Tillegg: Om det ikke er A dommere tilgjengelig for å dømme NM, så kan B dommer være meddommer. Om det ikke finnes A dommer til å dømme kombi eller veteran, så kan disse dømmes av en B dommer.

Grunnet: Det har vist seg å være problemer med å få A dommere til å stille opp å dømme NM de senere år, og dette kan være med å lette jobben til arrangør, og gjøre så flere kan tenke seg å arrangere NM i fremtiden.

Forslag B, slik det står nå:

Dommerlisensens gyldighetsområde: A-lisensdommere får dømme alle offisielle konkurranser. B-lisensdommere får dømme alle offisielle konkurranser utenom NM men kan være meddommer under NM.

A. For forslag A    B. For forslag B

Styrets innstilling: For forslag A

 1. Innsendt av styret

Forslag:

Tilføye i ordlisten:

 Plassering: Plassering er ment som en tallplassering, dvs 1/23 eller 23/23

Oppklassifisering: Pinneplasseing: den plassen kaninen har fått, som gir opprykkspinne.dvs 1/15 eller 3/15.

Grunnet:

Detter for å skille plassering i klassen, fra pinneplassering. For det står flere steder i reglementet at plassering er det samme som en tallplassering, og for å slippe å skrive om for mange regler, så er det lettere å bytte ordet plassering til pinneplassering i regel 89.

 1. For  å tilføye i ordlisten   B Imot å tilføye i ordlisten

Styrets innstilling: Forslag A

 1. Innsendt av reglementskomiteen

Forslag A

Regel 27. NM og Sommerleir: De dagene det holdes norgesmesterskap og Sommerleir er det ikke tillatt å arrangere andre konkurranser rundt i landet. Før helg 2 etter ett LU/NM og LUU/NM, og 3. helg før LU/NM og 2. helg før LUU/NM er det ikke lov å arrangere konkurranser. Dette for å begrense evt. smitte, og for å hindre at NM ikke skal måtte konkurrere med andre store konkurranser om deltagere

Forslag B, slik det står nå:

27. NM og Sommerleir: De dagene det holdes norgesmesterskap og Sommerleir er det ikke tillatt å arrangere andre konkurranser rundt i landet. Før helg 2 etter ett NM er det ikke lov å arrangere konkurranser. Dette for å begrense evt. smitte, og for å hindre at NM ikke skal måtte konkurrere med andre store konkurranser om deltagere.

A. Forslag A   B. Forslag B, slik det står nå

Reglementskomiteens innstilling: For forslag A

 1. Innsendt av styret

Forslag A:

45. Rett bane:

Banens størrelse: Minste bredde på inngjerdingen bør være 4 meter og i eliteklasse skal det settes av en lengde på minst 40 meter. Lengdemålet kan minskes i de øvrige klassene i forhold til minste avstand mellom hindrene og antall hinder. Dersom man under lokale arrangementer har plassproblemer, kan en elitebane legges i vinkel. En bane kan legges i U-sving og vinkel. Det skal ikke være hinder i svingen. Man kan også redusere antall hinder ned til min.10. Det forutsettes at plassmangel ikke fører til at vanskelighetsgraden på banen reduseres. Dersom antall hinder i elite reduseres til 10, skal man legge inn 3 omganger og bygge om banen før finalen, slik at kaninene får de nødvendige utfordringer for å kunne være et ev. sertifikat verdig. (Under NM er 40- meterskravet et minstekrav uansett. Setningen tas bort)

Forslag B, slik det står nå:

45. Rett bane:

Banens størrelse: Minste bredde på inngjerdingen bør være 4 meter og i eliteklasse skal det settes av en lengde på minst 40 meter. Lengdemålet kan minskes i de øvrige klassene i forhold til minste avstand mellom hindrene og antall hinder. Dersom man under lokale arrangementer har plassproblemer, kan en elitebane legges i vinkel. En bane kan legges i U-sving og vinkel. Det skal ikke være hinder i svingen. Man kan også redusere antall hinder ned til min.10. Det forutsettes at plassmangel ikke fører til at vanskelighetsgraden på banen reduseres. Dersom antall hinder i elite reduseres til 10, skal man legge inn 3 omganger og bygge om banen før finalen, slik at kaninene får de nødvendige utfordringer for å kunne være et ev. sertifikat verdig. Under NM er 40- meterskravet et minstekrav uansett.

Grunnet: At det snart ikke finnes haller til å ha dyr i som er store nok, og for å få gjennomført ett NM selv om hallen er kortere enn 40 meter.

 1. Forslag A    B. Forslag B, slik det står nå

Styrets innstilling: For forslag A

 1. Sendt inn av styret

Låse reglementet for 3 år av gangen, startår 2016.

A.  For    B. Imot

Reglementskomiteens innstilling: For

 1. Sendt inn av styret

Nærliggende klubber skal ikke arrangere konkurranser samme helg med mindre det godkjennes mellom klubbene. Det er klubben som først annonserer sin konkurranse via TK eller forum som har rett på helgen. Konkurranser/arrangementer som arrangerer i tilknytting til en kaninutstilling eller har stort fokus på rekrutering og publikum, kan arrangere uavhengig av at andre klubber arrangerer i nærområdet.

Nærliggende klubber er fastsatt til en radius på: ___ mil.

Det er de aktuelle konkurranseplassenes adresser som skal måles mot hverandre, ikke klubbens opprinnelige tilholdssted.

Grunnet: At klubber ikke skal knive om å holde konkurranse samme helger, og heller ha muligheten til å reise til hverandre. Sett at noen etterlyser en slik regel.

 1. 10 mil   B. 15 mil   C.  20 mil   D Ingen regel på dette

Styrets innstilling: Forslag A

 1. Innsendt av styret

Forslag A:

Øke startavgiften til 3 kr til NKHF og 2 kr til dommerkomiteen.

Forslag B:

Øke startavgiften til 2 kr til NKHF og 1 kr til dommerkomiteen.

Forslag C

La den stå som nå, 1 kr pr start til NKHF.

Grunnet: For at NKHF skal kunne komme inn å gi ett bestemt beløp til dem som arrangerer NM. (Tenkt sum er 5000,-)

For at dommerkomiteen skal gå inn å kostnadene for dommere på NM, en overnatting, kjøre til og for å dømme (gjelder alle klasser) (Betaler kun overnatting for dommere som dømmer over 50 kaniner i en klasse). (Gjelder kun ved forslag A)

For at NKHF i fremtiden kan kjøpe dataprogrammet, som gjør at man slipper hoppebøker i fremtiden, ett program som hele tiden viser de aktuelle klassene kaninen er i, slekt til kaninen, hvem som er eier osv (Dette programmet vil ha en kostnad på omkring 40 000 og oppover, kommer an på hvor avansert man ønsker det)

For at dommerkomiteen kan gå inn å betale for dommerkonferanse, slik at denne lar seg gjennomføre hvert år, så dømming vil være mer likt over hele landet.

For at NKHF skal kunne kjøpe inn planketter, pokaler, gravere, kjøpe sert og champion sløyfer i fremtiden, uten å gå i minus. Betale sine faste regninger, domeneshop, NKF’s ting, annonser, trykksaker og årsmøtet.

For at NKHF skal ha en bæredyktig økonomi, for uten en slik økonomi så vil NKHF gå under etter x antall år. Viktig å ha til uforutsette regninger eller kontorrekvisita som trengs.

 1. Forslag A   B. Forslag B    C. Forslag C

Styrets innstilling: Forslag A

 1. Innsendt av Dommerkomiteen (Medlemmene bestemmer om denne saken kan bli tatt opp)

Tilleggsforslag til § 7

I våre vedtekter § 7 står det om våre arbeidsoppgaver, vi har ingen mulighet til å frata noen lisens, mitt forslag: tillegg til § 7 i vedtektene, i saker hvor dommere/ opplærings dommere har helt klare brudd på reglementet kan dommerkomiteen 1: gi advarsel/ irettesettelse, 2. ved gjentatte brudd frata dommere/ opplærings dommere lisensen for inntil 6 mnd. de må få ny vurdering av opplærings dommer fra en annen klubb enn den de tilhører selv. Begrunnelse Dommerkomiteen godkjenner lisenser, de bør ha muligheten til å frata der hvor det er helt klare brudd men det skal alltid gies en advarsel først for alle kan gjøre feil og vi ønsker at dommere/ opplæringsdommere skal få muligheten til å rette opp selv.

 1. For     B. Imot

Dommerkomiteens innstilling: For forslag A

Påminnelse til reglementskomiteen:

Reglementskomiteen må også sørge for at røykeregelen fra 2014, som ble valgt inn på årsmøtet, kommer med i reglementet vårt.

Valg

Valgkomiteens forslag:

NKHF’s styre:

Leder:

Nestleder:

Sekretær: Jorunn Egner

Kasserer: Hege Spjelkavik

Styremedlem: Trine Lofthus, Veslemøy Thunem

Vara 1: Helene Osland

Vara 2:Tonje Engen

Dommerkomitéen:

Leder: Thor Martin Skretteberg

Nestleder: Helene Osland

Styremedlem: Camilla Venger

Vara:

Regelkomitéen:

Leder: Irene Aa. Dahlby, mail: smaragdirene@hotmail.com       (velges for 1 år)

Nestleder: Hallgjerd S. Paulsen, mail: Hallgjerds@hotmail.com (velges for 1 år)

Styremedlem:                                                                                         (Ett år igjen)

Styremedlem:                                                                                         (velges for 2 år)

Vara: Helene Bårdsen, tlf: 97820866                                                (velges for 1 år)

MILJØUTVALG blir valgt på årsmøtet for ett år

VALGKOMITÈ blir valgt på årsmøtet for ett år

GÅRDSNAVNANSVARLIG (styret spør etter årsmøtet)

Hege Spjelkavik, Meieriveien 5, 2820 Nordre Toten

942 78 077 Mail: gaardsnavn@kaninhopping.no

KONKURRANSEPROTOKOLLER SENDES TIL (styret spør etter årsmøtet)

Irene Aakeberg Dahlby Mail: listerkaninhopping@hotmail.com

NKF SITT IMPORTUTVALG (styret sjekker etter Tinget) Ivar Østli, tlf: 613 31 776 / 911 82 745 mail: kasserer@kanin-nkf.net