Årsmøte NKHF 2015

Referat

Sted: Bryne hotell og kro, Bryne

Dato: 20.02.2015, 20.00

Tilstede: 42

Stemmeberettiget: 40

Ikke stemmeberettiget: 2

 1. Møteinnkallelse
  Godkjent
   
 2. Konstituering
MøtelederRolf Ludvigsen
ReferentMarita Bjørk Kjørbek
DesisorerPia Amundsen og Thor Martin Skretteberg
TellekorpsAnna Katrine Husted og Martine Sevlejordet
 • Årsmelding

Lest opp, og godkjent.

 • Regnskap 2014
  Godkjent

 • Innkommende saker

  Sak 1. Vedtektsendring paragraf 5, forslag fra styret

Personer som har sittet i NKHLF sitt styre, kan ikke sitte i NKHF styre før det har gått 7 år siden NKHLF sitt medlemskap opphørte, heller ikke i komiteer eller utvalg i NKHF.

Styrets innstilling: For

Begrunnelse: For at det skal sitte personer for å jobbe for NKHF sitt beste.

Kommentar 1: Om regelen blir vedtatt vil ikke de det gjelder være fullverdige medlemmer av NKHF. Likestilling.

Kommentar 2: Flere medlemmer reagerte på den lange karantenetiden (7år). Forslag om å senke tiden, dette forslaget ble ikke godkjent.

For: 11
Imot: 24
Blank: 4


Sak 2. Vedtektsendring, ny paragraf, forslag fra styret

Dommerkomiteen – organisasjon og arbeidsoppgaver
De godkjente dommerne skal være tilsluttet NKF/NKHF. De danner dommerkomiteen som ett faglig og administrativt ledd i NKHF sin virksomhet og vedtekter godkjennes av NKF sitt styre. Komiteen ledes av et styre på 4 medlemmer. Leder valgt for 1 år, skal være A dommer, nestleder valgt for 1 år, må minst være B dommer, styremedlem valgt for 2 år, må minst være B dommer og varamedlem valgt for 1 år, må minst være C dommer.
Årsmelding og prioritert arbeidsplan godkjennes på NKHF sitt årsmøte hvert år, og sendes NKHF sitt styre 4 uker før årsmøtet i NKHF.

Arbeidsoppgaver:
1. Administrere dommerkomiteen og sikre god opplæring av dommere og aspiranter.
2. Ha dommerens, hopperens og kaninens interesser i fokus.
3. Sørge for at det til enhver tid foreligger en oppdatert liste over godkjente dommere og hvilken lisens dem har.
4. Samarbeide med NKHF sitt styre og reglementskomite.
5. Sørge for at dommerkort blir levert inn, og sjekke at alle har dømt antall klasser de skal, i henhold til regelverket.
6. Lage gode opplegg/planer for opplæringsdommerne angående dommerkurs.
7. Godkjenne/underkjenne søknader om dommerlisenser.
8. Svare på henvendelser, uttale seg om saker, utarbeide forslag og innstillinger angående saker som forelegges fra NKHF sitt øvrige utvalg/komiteer, eller som komiteen selv tar initiativ til.
9. Arrangere dommerkonferanse sammen med NKHF sitt styre. En gang årlig, om mulig.
10. Alle som mottar svarbrev fra dommerkommiteen, skal få opplyst om ankemuligheter inn til styret i NKHF, om dem ikke er enige i vedtaket dommerkomiteen kommer opp med.


Styrets innstilling: For

Begrunnelse: Fordele arbeidsoppgaver på best mulig måte.

Kommentar 1: Spørsmål ved at varamedlem kunne være C-dommer, når plassene i komitèen krevde A- eller B-dommer, da varamedlemmets oppgave er å være stedfortreder eventuelt ta over verv om noen trekker seg.

Lukket avstemning.
For: 33
Imot: 1
Blank: 6

Sak 3. vedtektsendring, ny paragraf, forslag fra styret
Reglementskomiteen- organisasjon og arbeidsoppgaver
Alle i reglementskomiteen skal være tilsluttet NKF/NKHF. De danner reglementskomiteen som et styre på 5 medlemmer, som har myndighet til å gjøre endringer i reglementet i samarbeid med styret, om det er noe som ikke lar seg gjennomføre som tenkt, og er ett ledd i NKHF sin virksomhet, vedtektene godkjennes av NKHF sitt styre. Leder valgt for 1 år, bør være A dommer og skal være over 18 år. Nestleder valgt for 1 år, bør være A dommer og skal være over 18 år. 1 Styremedlem valgt for 2 år, bør være B dommer. 2 styremedlem valgt for 2 år, bør være B dommer, styremedlemmene er på valg hvert andre år. Varamedlem valgt for 1 år, bør være C dommer. (Det er ikke låst at man må være dommer, for å sitte i reglementskomiteen)

Årsmelding og prioritert arbeidsplan godkjennes på NKHF sitt årsmøte hvert år, og sendes inn til NKHF sitt styre 4 uker før årsmøtet i NKHF.

Arbeidsoppgaver:
1. Administrere reglementskomiteen, og sikre at regelendringer er gjennomførbare og for NKF/NKHF sitt beste.
2. Sørge for at reglementet er oppdatert på hjemmesiden.
3. Forslag til endringer sendes styret i NKHF og dommerkomiteen for gjennomsyn, og styret og dommerkomiteen skal gi begrunnelse tilbake. Om de mener noe ikke er gjennomførbart, skal dette tas hensyn til.
4. Samarbeide med NKHF sitt styre og dommerkomite.
5. Påse at reglementet er lett forståelig, og at reglene ikke går mot hverandre eller mot Norges Lover om dyrevelferd.
6. Ved stor uenighet angående en sak, skal reglementskomiteen oversende saken til NKHF sitt styre og dommerkomiteen, for vurdering.
7. Svare på henvendelser, uttale seg om saker, utarbeide forslag og innstillinger angående saker som forelegges fra NKHF sitt øvrige utvalg/komiteer, eller som komiteen selv tar initiativ til.
8. Alle som mottar svarbrev fra reglementskomiteen, skal få opplyst om ankemuligheter inn til styret i NKHF, om dem ikke er enige i vedtaket reglementskomiteen kommer opp med.

Styrets innstilling: For

Begrunnelse: Fordele arbeidsoppgaver på best mulig måte

Lukket avstemning.
For: 33
Imot: 4
Blank: 3

Sak 4.
A: Stemme på nytt reglement (blitt lagt ut på forum, og sendt til hoppeklubber)

B: Om medlemmene ikke stemmer for reglementet, vil vi åpne for å ha ett ekstraordinært årsmøte på sommeren, i forbindelse med en stor konkurranse (f.eks. sommerleir), som vi kan stemme over en og en sak i reglementet. Da vil det gamle reglementet stå frem til ekstra ordinært årsmøte. (Styret ønsker da, at man skal ta utgangspunkt i det reglementet som reglementskomiteen har sendt inn forslag på) Men styret åpner opp for alle sakene som kom inn til årsmøtet i Letohallen 2014.

Styrets innstilling: For forslag B

Begrunnelse: Vi ønsker at medlemmene skal ha ett alternativ 2, og ikke føle seg presset til å godta reglementet fordi det ikke er noe alternativ B å stemme på. Samtidig som styret ikke kan gå god for regel 18, 44, 70,77 og 79, for vi kan ikke se at det er det beste for kaninene, miljø eller gjennomførbart i fremtiden.

Forslag: Stemme A eller B. Godkjent.

A: 11
B: 27
Blank: 2

Sak 5.
Utgår.

Sak 6. Vedtektsendring paragraf 3, forslag fra reglementskomiteen
NKHF arrangerer to ganger årlig offisielt NM, som avholdes i forbindelse med LU og LUU (hvis ikke annet vedtas), etter vedtatte konkurranseklasser i hoppereglementet. Det bør ikke avholdes hoppestevner eller treningskonkurranser 14 dager før og 14 dager etter NM-arrangementene. Et NM er åpent for alle medlemmer i NKF og offentliggjøres i NKF sitt medlemsblad, TK.

Forslag A:
Det SKAL ikke avholdes hoppestevner eller treningskonkurranser 14 dager før og 14 dager etter NM-arrangementene.

Forslag B:
Det skal ikke avholdes hoppestevner eller treningskonkurranser 3 uker før LU/NM og 2 uker før LUU/NM- og 2 uker etter begge NM. Unntak er treningskonkurranser i lett/middels før begge NM.

Styrets innstilling: For forslag B

Begrunnelse: Lett og middels konkurrerer ikke om deltagelse til NM, og da vil man ha god tid til å ta vare på og vie tid til de som evt er nye, de som ikke kan delta på NM. Man må jo ikke ha treningskonkurranse om man ikke ønsker det. Og det er i etterkant av ett stort arrangement det kan være viktig å ha kaninene i karantene.

Kommentar 1 til forslag B: Denne regelen fungerer ikke i praksis, da de dyrene som er i lett/middels kan være klassifisert i elite i høyde/lengde eller starte kombi.

Kommentar 2 til forslag B: Vanskelig burde gått utenom karantenetid på lik linje med lett og middels.

Skriftlig forslag: Ønske om ett forslag C, på sak 6. Identisk med B, uten unntak. Godkjent.

A: 9
B: 6
C: 23
Blank: 2

Da skriftlig vedtak ikke ble opplyst om før sak 6 var det ønske om å gå tilbake til sak 1. Dette ble godkjent.

Det ble stemt for eller imot.

For: 19
Mot: 17
Blank: 4

For denne saken krevdes det 2/3 av stemmene for vedtektsendring, dermed ble dette vedtaket nedstemt.

Sak 7, Visjon og verdier innad i NKHF, forslag fra styret:
Norges Kaninhoppforenings visjon:
Alle medlemmer skal ha glede av å være medlem hos oss

Våre verdier er:
NKHF skal være kaninhoppforeningen som tør å gå nye veier i streben etter å oppnå sine mål. Vi skal stå opp for saker i alle de sammenhenger det er nødvendig, og ikke gi oss om det er noe vi har tro på. Vi skal være tilstede og argumentere på en saklig og overbevisende måte, i de fora der sakene våre diskuteres. Vi skal ha respekt for samarbeidspartnere, men ikke autoritetsangst.

NKHF skal kjempe for sine medlemmer og kaninhopping. Vi skal bli kjent for vårt engasjement og for ikke å gi opp. Det betyr også at vi skal bryte barrierer, ved å bringe nye saker inn på agendaen.

NKHF skal i sitt arbeid forene kunnskap, klokskap og fornuft, på en måte som bevarer og befester vår integritet, samtidig som vi søker samarbeid med andre.

NKHF skal oppleves som en åpen, omsorgsfull, fleksibel og inkluderende forening, både i forhold til våre eksisterende medlemmer og potensielle medlemmer, og i forhold til våre samarbeidspartnere.

Styrets innstilling: For

Begrunnelse: La alle som kommer innom vår hjemmeside, fb sider se hva vi står for, hva vi ønsker å jobbe mot og hva vi kan tilby om de ønsker å bli medlem hos oss. Samtidig som vi oppfordrer alle hoppeklubber til å lage sine egne, for at vi sammen skal bedre miljø og vår flotte hobby.

For: 38
Blank: 2

 • Valg av styre

LederAnn Kristin HotvedtPå valg
NestlederThor Martin SkrettebergPå valg
SekretærMona SevlejordetIkke på valg, 1 år igjen
KassererAina MagnusPå valg
StyremedlemTonje SøftelandPå valg
VaramedlemTrine LofthusPå valg
VaramedlemAnne Marie AarmoPå valg
Miljøgruppe
Stine Grong Ruud
Heidi Jebsen
Malin Pedersen
Dommergruppe
FormannMona Sevlejordet
NestformannHelene Osland
StyremedlemJorunn Egner
VaramedlemCamilla Venger
Reglementskomite
FormannHeidi Jebsen
NestformannHallgjerd Seim Paulsen
StyremedlemPeder Lofthus
StyremedlemIrene Aakeberg Dahlby
VaramedlemHelene Bårdsen