Årsmøte NKHF 2012

Referat

Charlottenlundhallen, Trondheim

Leder i NKHF, Anette Floen, åpner årsmøtet og ønsker alle velkommen.

1)      Årsmøteinnbydelse godkjent

2)      Valg av møteleder: Anette Floen

         Valg av referent: Linnea Tveraaen

         Valg av desisorer: Hallgjerd S. Paulsen og Jorunn Egner

         Valg av tellekorps: Mari Myksvoll og Lise Marie Ernestus

         Antall stemmeberettigete tilstede: 27, 4 dro halvveis


3)      Gjennomgang av årsmelding 2011.

         Noen endringer er nødvendig. Årsmelding godkjent.


4)      Gjennomgang av regnskap.

         Regnskap 2011 godkjent.


5)      Gjennomgang av innkomne saker:

Sak 1: 0+0 i Elite(bane)= sert så lenge man har klasse, sendt inn av Anne Marie Aarmo.

En kanin som hopper 0+0 i en elitebane når det er 3 startende er like suveren som en som hopper det samme når det er 8 startende. Vi i utkantdistriktene opplever ofte at vi har nok kaniner til å få til klasse men, vi har store problemer med å få store nok klasser til å få delt ut sert. Det er også slik at disse kaninene og førerne ikke har noe annet å hoppe for enn trening og ære. Fremmer derfor forslag om at man deler ut sert til alle kaniner som hopper 0+0 i bane så lenge man har klasse. 

Styret ser negativt på forslaget.

For: 9
Mot: 19, forslaget ikke vedtatt
Blank: 0

Sak 2: Særregel for utdeling av sert ved Høyde og Lengde konkurranser i Elite, sendt inn av Anne Marie Aarmo.

Jeg mener at en viner-kanin som har hoppet 2m i Lengde og 75cm i Høyde i en klasse hvor det ar 3 startende er like suveren om ikke mer, enn en vinner som hoppet 1,80 i lengde og 70cm i høyde i en klasse med 8 kaniner. Men denne kaninen får ikke sert siden det bare var 3 startende. Så lenge kravet til klasse er 3 startende mener jeg at det også skal være mulig for elite kaninene å hoppe for noe annet enn treningens skyld. Om ikke man er villig til å tilføye sporten litt flere gulerøtter enn det vi i dag har, så kanskje man må se litt på definisjonen av klassene. Kaninens prestasjoner på en hoppebane må belønnes selv om det er få startende.

Styret ser negativt på forslaget.

For: 5
Mot: 14, forslaget ikke vedtatatt
Blank: 8

Sak 3: Arrangør plikter kun å føre pinneplasseringer i hoppebøkene, andre plasseringer førers at føreren selv, sendt inn av Anne Marie Aarmo

Det er ofte stress og mas rundt føring av hoppebøker. Anser det som sløsing av tid at man sitter å fører f.eks UP i x-antall bøker, man kunne da heller ha brukt tiden til å gjøre listene fullstendige og legge disse ut på forumet slik at fører selv kan skrive i boka si. Vi må riktignok ha kontroll med pinner, sert o.l, og derfor så fremmes det forslag om at arrangør kun har ansvar for føring av pinneplasseringer og sert.

Styret ser negativt på forslaget.

For: 0
Mot: 21, forslaget ikke vedtatatt
Blank: 6

Sak 4: Endring av punkt 66, sendt inn av reglementskomiteen

Endres til: Høyde- og lengdehinder skal ha tydelige sidemarkeringer for ikke å lokke kaninen til å hoppe ved siden av hinderet. Fører kan velge å benytte maks 2 hindersidestykker (et hinder, to sidestykker) fra banehinder som sidehinder i lengde, enten en på hver side eller to på samme side av lengdehinderet. Sidehinderne skal stå med krampene utover fra lengdehinderet, og det skal være mulig å velte dem uten at de henger igjen i lengdehinderet (det må stå langt nok ut fra lengdehinderet). Fører velger selv for hver lengde om den skal hoppe med hindersidestykker eller ikke.

Under årsmøtet ble teksten lagt til: (et hinder, to sidestykker)

Styret ser positivt på forslaget

For: 26, forslaget vedtatatt
Mot: 0
Blank: 1

Sak 5: Dommerlisens endring av punkt 81, sendt inn av dommerkomiteen

Endres til: 81. Dommerlisens: Dommere skal ha gjennomgått dommeropplæring godkjent av Norges Kaninhoppforening. Godkjent dommeraspirant får NKHFs dommerlisens. Dommere som vil ha aspiranter under seg, må søke til styret i NKHF for å bli godkjent som opplæringsdommer. Søknaden skal inneholde begrunnelse fra søker, samt anbefaling av fortrinnsvis to A-dommere eller opplæringsdommere. Anbefalingene skal være signert for hånd av dommerne som anbefaler.

Styret ser positivt på forslaget

For: 18, forslaget vedtatatt
Mot: 2
Blank: 7

Sak 6: Endring av punkt 83, sendt inn av dommerkomiteen.

Endres til: 83. Kriterier for tildeling av de ulike lisensene: Alle som får dommeropplæring og aspirantdømming godkjent, starter med C-lisens. Deretter kan man avansere til A- og B-lisens ved hjelp av aspirantdømming og godkjenning fra opplæringsdommere. Alle anbefalinger skal være signert for hånd av dommerne som anbefaler. 

Styret ser positivt på forslaget

For: 16, forslaget vedtatatt
Mot: 0
Blank: 11

Sak 7: Få inn kriteriene for arrangement av dommerkurs i reglementet, sendt inn av dommerkomiteen.

KRITERIER FOR ARRANGERING AV DOMMERKURS SAMT GODKJENNING AV DOMMERE:

• Dommerkurs bør om mulig arrangeres hvert år og ”rullere” i forhold til de ulike landsdeler slik at det ikke går for lang tid mellom hver gang et kurs er tilgjengelig for aktuelle dommeraspiranter.
• Kurset skal være godkjent av styret i NKHF i god tid på forhånd. Min. 4 uker, helst 2 mnd. Kursholder skal være to opplæringsdommere og godkjent av styret i NKHF.
• Arrangørklubben dekker overnatting og mat, samt er behjelpelig med å hente/levere på flyplass/jernbanestasjon/bussholdeplass ved behov. Arrangørklubben skal også om mulig (enten ved søknad til Frifond eller av egen økonomi) dekke reisekostnadene for kursholderne. I tilfeller der dette ikke er mulig, dekker NKHF reisekostnadene for kursholderne.
• Klubben ordner med egnede lokaler og konkurranseplass.
• Kurset skal inneholde en teoridel og en praktisk del. Teoridelen skal være min. 6 timer, og deltakerne må på forhånd ha satt seg grundig inn i reglementet. Praktisk del skal inneholde noe aspirantdømming og noe observasjon, 3 – 5 timer. Deretter skal dommeraspiranten aspirantdømme på ulike konkurranser og arrangementer før man til slutt blir godkjent som dommer.
• Kurset skal være godt markedsført overfor alle klubber i NKHF/NKF, og skal være åpent for deltakere fra 14 år og oppover.
• Kurset avsluttes med en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven inneholder 40 oppgaver som skal utdeles på ark. Av disse må 35 være riktige for at prøven skal kunne godkjennes. (Ved 30-34 riktige svar, vurderes det av kursholdere ut i fra hvilke spørsmål som det er svart feil på.) Den muntlige prøven godkjennes ut fra skjønn. En opplæringsdommer retter de skriftlige prøvene. Under den muntlige prøven, skal to opplæringsdommere være til stede. En som eksaminator og en som sensor. De som har fullført og fått godkjent teoridelen av kurset, får et kursbevis. Oversikt over hvem som har bestått prøvene sendes inn til dommeransvarlig i NKHF.
• Dersom man ikke består dommerprøvene, er det mulig å ta disse på nytt uten å måtte ta et nytt dommerkurs. Har man imidlertid 20 feil eller mer på den skriftlige prøven, må man også ta nytt dommerkurs for å få ta dommerprøvene på nytt.
• Man har mulighet til å søke til NKHF om å gjennomføre en temabasert, alternativ dommeropplæring. Klubben holder da temasamlinger, og deretter kan deltakerne gjennomføre et forenklet dommerkurs med to opplæringsdommere (som skal være fra forskjellige klubber) etterfulgt av muntlig og skriftlig prøve. Søknad om hvordan klubben vil gjennomføre samlinger og prøver, sendes NKHFs styre for godkjennelse. Eksempel på gjennomføring: 5 temakvelder à 2 timer med diskusjon og rettledning fra en godkjent NKHF-dommer (kan med fordel ha rettledning fra fler dommere), avsluttes med en test (muntlig/forenklet skriftlig?) Deretter 2-3 timers dommerkurs med godkjent opplæringsdommer fra NKHF med påfølgende bestått muntlig og skriftlig dommerprøve for to opplæringsdommere fra NKHF. Aspirantdømming gjennomføres så etter gjeldende krav, og til slutt sendes aspirantkort og søknad inn til NKHF. Samlinger, dommerkurs og prøver bør være gjennomført innenfor 6 måneder.
• Aspirantperioden er svært viktig, og det bør understrekes overfor kursdeltakerne at det ikke er hastverk å bli godkjent dommer. Aspirantperioden skal vare i minst 4 måneder og lenge nok til at dommeraspiranten kan takle både hyggelige og mindre hyggelige situasjoner på egen hånd. Aspirantkort benyttes.
• Når dommeraspiranten i samråd med to opplæringsdommere, mener at han/hun er klar for en lisens, sendes aspirantkort og søknad inn til styret i NKHF for godkjenning. Søknaden skal inneholde følgende: hvor og når man tok dommerprøven, hvor lenge man har vært medlem av NKHF, om man er aktiv kaninhopper, hvorfor man ønsker å bli dommer, og begrunnet anbefaling fra to opplæringsdommere. I tillegg skal det sendes inn en underskrevet egenerklæring på at man lover å dømme etter NKHFs gjeldende regler og utføre sine dommergjerninger rettferdig og etter beste evne.
• Dommeraspiranten kan starte sin dommerpraksis når dommeransvarlig har lagt ut informasjon om godkjent lisens på NKHFs forum.

Styret ser positivt på forslaget

For: 25, forslaget vedtatatt
Mot: 0
Blank: 2

Sak 8: Endring av punkt 130, sendt inn av styret.

Endres til: 130. KONKURRANSEPROTOKOLLER SKAL: (…)
• Kopi av protokollen skal sendes inn til listeansvarlig i NKHF innen 14 dager etter at konkurransen er avholdt. Dersom protokollen ikke er innsendt innen fristen og klubben ikke har god grunn for forsinkelsen, vil arrangerende klubb ikke få arrangere konkurranser (konkurransekarantene) i 4 uker fra godkjente lister er mottatt av listeansvarlig. Dersom listene er blitt borte, skal klubben forsøke å gjenskape de ved hjelp av f.eks. konkurransebøker. Klubben får 4 ukers konkurransekarantene fra de gjenskapte listene er levert. Dette gjelder også for gjenskapte lister som leveres før fristen på 14 dager. Dersom det er flere enn 2 lister som er blitt borte, kan styret ilegge klubben konkurransekarantene i 2 måneder fra gjenskapte lister er levert inn. Dersom lister gjentatte ganger (3 eller flere) blir borte, kan styret ilegge klubben opp til 3 måneders konkurransekarantene fra gjenskapte lister er levert. Dersom man ikke klarer å gjenskape listene overhodet eller i svært liten grad, kan styret ilegge klubben straff på opp til 3 måneders konkurransekarantene fra tidspunktet styret fatter sitt vedtak. Ved alle tilfeller, har klubbene ikke lov til å arrangere konkurranser før listene er levert eller styret har fattet vedtak om reaksjon.

Styret ser positivt på forslaget

For: 0
Mot: 5, forslaget ikke vedtatt
Blank: 22

Sak 9: Endring av punkt 24, sendt inn av styret.

Endres til: Offisielle konkurranser som arrangeres, skal være innmeldt til Norges Kaninhoppforening innen to uker før konkurransen avholdes. Konkurransen skal kunngjøres via TK eller NKHFs offisielle forum. Det er ikke lov til å føye til klasser eller endre hvilken dag hver klasse gjennomføres på, mindre enn to uker før konkurransen. Endringer som tidspunkt for når på dagen konkurransen skal starte og konkurransested, er lov å endre frem til en uke før konkurransen (man kan f.eks. gjøre endringer t.o.m. lørdag før en konkurranse som er på en lørdag). Fjerning av klasser og begrensning i hvor mange kaniner man får starte, er lov å endre frem til en uke før konkurransen så lenge man har presisert klart i innbydelsen at det kan bli endringer. Ved nevnte endringer, har påmeldte eventuelt lov til å trekke seg uten å måtte betale. Endringer som ønskes gjort innenfor kortere tid før konkurransen, må søkes til styret for godkjennelse.

Styret ser positivt på forslaget

For: 0
Mot: 16, forslaget ikke vedtatt
Blank: 9

Endret forslag: Innbydelsen kan ikke endres 14 dager før konkurransen skal avholdes. En innbydelse skal inneholde tid, sted og klasser. Konkurranser kan flyttes innendørs etter 14 dager, andre endringer må sendes som en søknad inn til styret for godkjennelse.

For: 21, forslaget vedtatt
Mot: 0
Blank: 4

Sak 10: Makshøyden i lett, sendt inn av Linnea Tveraaen, Eline B. Johansen og Lise Marie Ernestus

Vi foreslår å endre punkt 120. i reglementet om makshøyden i lett fra 28cm til 30cm.

Grunnen til dette er at lettkaninene har blitt flinkere og hinderne har endret seg etter årene. Ved å øke til 30cm har man flere muligheter til å kombinere hindere og sette hinderne annerledes uten at det blir veldig stor forskjell, men likevel blir det nok til å utfordre kaninene litt mer enn før.

En annen grunn er at noen ganger er spranget mellom lett og middels veldig stort da noen av hinderne idag ikke kan settes opp til mer enn 20cm, hvis de settes opp et hakk til er de akkurat middels 

Styret ser negativt på forslaget

For: 5
Mot: 14, forslaget ikke vedtatt
Blank: 6

6)      Valg av nytt styre:

PosisjonForslag reglementskomiteenNytt styre
LederHeidi HusebyHeidi Huseby
NestlederHallgjerd S. PaulsenTonje Søfteland
SekretærLinnea TveraaenLinnea Tveraaen
StyremedlemCamilla RosvoldJorunn Egner
1. varamedlemLise Marie Ernestus, trekker segAnita Wilmann
2. varamedlemAnita WilmannHallgjerd S. Paulsen

Benkeforslag leder:           Ingen

Benkeforslag nestleder:      Jorunn Egner

Avstemning:                     Hallgjerd: 4

                                     Jorunn: 16

                                     Blank: 2

Tonje Søfteland går inn som nestleder siden Jorunn er under 18år.

Benkeforslag sekretær:      Ingen


Benkeforslag styremedlem: Tonje Søfteland, Lise Marie Ernestus, Hallgjerd S. Pauslen

Avstemning:                     Camilla: 5

                                      Tonje: 9

                                      Lise Marie: 1

                                      Hallgjerd: 7

                                      Blankt: 1


Jorunn bytter posisjon fra nestleder til styremedlem siden hun er under 18år.

Benkeforslag vara:            Hallgjerd S. Paulsen, Camilla Rosvold

Avstemning:                     Camilla: 13

                                      Hallgjerd: 15

                                      Anita: 18

                                      Blankt: 0

7)        Utdeling av årets kaniner

Årets jaktkanin: Jarhauganes Uventa Frøysa av Støyten og Birgitte Lie,

Årets lengdekanin: Pandoras Ch Suspiria of Iota og Maria Louise Ramsbacher, 220cm

Årets høydekanin: Symremyras Ch Angel of Healing og Mari Myksvoll, 85cm

Årets seierskanin: Symremyras S Ch Lindærle og Mari Myksvoll, 13 sertifikat

Årets hoppekanin: Kivis S Ch Pulu Maraya og Lise Marie Ernestus, 283 poeng

Referent                                                      Desisorer
Linnea Tveraaen                                   Hallgjerd S. Paulsen og Jorunn Egner