Årsmøte med årsberetningen/regnskap for NKHF 2021

Dato: 10.04.2021

Kl: 14:00
Sted: Zoom, digital løsning

1. Godkjenning av årsmøteinnkallelse

2. Konstituering:

Valg av møteleder:

Valg av referent:

Valg av desisorer (2) (Må huske å skrive referat):

Valg av tellekorps (2):

Antall stemmeberettigede til stede:

Uten:

Til sammen:

3. Årsmelding og arbeidsplan NKHF

4. Årsmelding og arbeidsplan DORK

5. Regnskap

6. Innkomne saker

7. Valg av nytt styre og komitéer

8. Avslutning

Sak 3

Årsmelding Nkhf 2020

Styret har bestått av
Leder: Mona Sevlejordet
Nestleder: Irene Aakeberg Dahlby
Kasserer: Berit Irene Aakeberg Dahlby
Sekretær: Tonje Engen. Edel Yvonne Hovland Rimestad har fungert som sekretær fra februar 2021.
Styremedlem: Edel Yvonne Hovland Rimestad
1.Varamedlem: Helene Bårdsen
2.Varamedlem: Tonje Søfteland Tjøstheim

Dommer/reglementkomiteen
Leder: Martine Milja Sevlejordet
Kine Lund
Svein Bjune
Nina Fagerland
Lilly Sofie Eik Jonassen

Valgkomiteen

Anette Floen
Helene Osland
Camilla Venger

Listeansvarlig: Irene Aakeberg Dahlby
Kaninregistrering: Marita Indiane Lien Jensen
Gårdsnavnansvarlig: Stine Grong
Web ansvarlig: Berit Irene Aakeberg Dahlby

Berit har hatt ansvaret for hjemmesiden

Styret har hatt egen gruppe på Facebook, høsten 2020 begynte vi også med møter på Teams, en digital løsning.

Vi har behandlet ca 100 saker.

Det har vært arrangert to NM, februar 2020 I Askim hallen av Sarpsborg Hoppegruppe og i november Varhaughallen av Jæren og Sandnes Kaninhoppere

I august ble det arrangert et dommerkurs i Steinkjer for Gauldal hoppegruppe med 4 aspiranter.

2020 ble et spesielt år for alle i Norge og hele verden, en pandemi Covid19 rammet oss. 12 mars ble Norge stengt og all aktivitet stoppet opp.

Etter nesten to mnd med stopp i aktiviteter så kunne vi 8 mai starte opp igjen med kaninhopping og igjen arrangere konkurranser.

Klubber har etter denne dato hatt en god aktivitet, det har blitt ca 80 konkurranser.

Vi har fått en ny klubb Steinkjer Kaninklubb, vi ønsker dem velkommen og lykke til.

På Årsmøte 2020 ble det bestemt at vi skulle jobbe for å komme inn i dataprogrammet Skuttli, Helene Osland ble vår kontaktperson og hun har gjort en kjempefin jobb med dette og i november 2020 skrev vi avtale med Daniel Hageman som har Skuttli programmet. Oppstart av programmet vil begynne fra 1 januar 2021 og målet er at Skuttli skal være i bruk fra 1 mars 2021.

Titler/ Norgesmestere

NM/LU Askim
Kroket Elite: CH Set Fire To The Rain og Martine Milja Sevlejordet
Kroket Veteran: Aakebergs Hera og Irene Aakeberg Dahlby
Kombi LU: Markus og Heidi Jebsen
Høyde Elite: Hompetittens S CH Thunderbolt og Tonje Engen
Beste Nykommer: Præstegravs Northwestern og Martine Milja Sevlejordet
Beste Sammenlagt: Hompetittens S CH Thunderbolt og Tonje Engen

NM/LUU Varhaug

Rett Elite: Eikhaugens S CH Worth Dying For og Helene Osland
Rett Veteran: Stjernans Naveen og Tonje Søfteland Tjøstheim
Kombi LUU: Nuch BoleOle 11 og Nina Fagerland
Lengde Elite: Kaizers Ravnveig Skinfaxe og Edel Yvonne Rimestad
Beste Nykommer: Angel By The Wings og Marcus Bragstad
Beste Sammenlagt: Eikhaugens GT CH Worth Dying For og Helene Osland

Årets Seierskanin 2020:
Hompetittens S CH Bright Crystal og Martine Milja Sevlejordet, 15 serfikat

Årets Hoppekanin 2020:
S CH Set Fire To The Rain og Martine Sevlejordet, 274 poeng

Årets hoppekanin 2020:
Hompetittens S CH Thunderbolt og Tonje Engen, 90 cm

Årets lengdekanin 2020:
Haugens Gd CH Purpose og Hilde Narheim, 240 cm

For Nkhf
Mona Sevlejordet

Styrets arbeidsplan:

• Avholde årsmøte under LU/NM

• Påse at vedtekter blir fulgt.

• Påse at reglement blir fulgt.

• Være behjelpelig med dommeropplæring.

• Veilede ved oppstart av hoppeklubber.

• Bistå i konfliktsituasjoner.

• Svare på henvendelser om kaninhold og kaninhopping.

• Dele ut hedersbevisninger.

• Ivareta alt som vedrører kaninhopping i NKF, og påse at kaninhopping får den plassen den fortjener i NKF.

• Sørge for at hjemmesiden igjen fungerer, og blir regelmessig oppdatert.

• Sørge for at det blir avholdt sommerleir, og NM i kaninhopping.

• Skape anledninger for å synliggjøre kaninhopping.

• Rekruttering av nye, og ivareta gamle medlemmer.

Sak 4

Årsmelding og arbeidsplan DORK

Årsmelding Dommer -og Reglementskomitéen 2020

Leder:

Martine Milja Sevlejordet, valgt for 2 år

Svein E. Bjune, valgt for 2 år

Kine Lund Halvorsen, valgt for 2 år

Valgt for 1 år (på valg)

Lilly Sofie Eik Johansen

Nina Fagerland

2020:

Martine ferdigstilte reglementet som hun, Berit Dahlby og Irene Dahlby hadde endret. Første utkast ble sendt inn i Mars 2020, litt endringer ble gjort og reglementet ble publisert og tatt i bruk i mai 2020. Reglementet ble også rettet litt opp i, i august 2020 (da ble det rettet opp i skrivefeil) 

Det ble pratet om å arrangere dommerkonferanse i forbindelse med Lu/NM, men dette ble ikke noe av. 

Det har blitt arrangert et dommerkurs hvor det ble tatt hensyn til covid-19. 4 aspiranter bestod kurset. 

Hilde Bransegg Mathisen

Laila Stabformo

Siri Fisknes

Tone Lillebudal

Vi har også godkjent 2 opplærings dommere:

Mali Hønnås GDHK 

Martine Milja Sevlejordet TBHG 

Vi har også gitt tilbake en B-lisens til en returnerende dommer:

Camilla Solem STKK

Dommer og reglements komiteen gratulerer så mye og ønsker alle masse lykke til videre i bedømmingen.

I 2020 ble det krevd inn en veterinær attest. Da klubb ikke krevde inn og eier var medlem og publiserte på sosiale medier at kaninen var syk. Gruppa var ikke enig i dette så leder krevde dette inn på egenhånd for å sikre forbundet. Leder ble møtt av kommentarer som «hoppe politi» ol.

For Dork

Martine Milja Sevlejordet

Sak 5

Regnskap

BUDSJETT 2021 Norges Kaninhoppeforening
Inntekter2021/ kr 3,-2021/ kr 2,-
BudsjettBudsjett
Kanin Reg. Avgift 2 400,00 2 400,00
Gårdsnavn avg.fritt 300,00 300,00
Startavgift 16 500,00 11 000,00
Salg av klær –  
Inntekter porto –  
Renteinntekter 16,00 16,00
Annen inntekt
Sum Inntekter 19 216,00 13 716,00
Utgifter/Kostnader
Varekjøp –  
Varebeholdningsendring
Programvare 10 900,00 10 900,00
Møtekostnader 2 500,00 2 500,00
Porto for sending 250,00 250,00
Reklame/annonse 800,00 800,00
Kontingent 540,00 540,00
Premie og gravering 3 000,00 3 000,00
Gebyr bank 110,00 110,00
Div.kostnader –  
Sum kostnader 18 100,00 18 100,00
Overskudd/underskudd 1 116,00 -4 384,00

Sak 6

Innkommende saker

Sak 1. Innsendt av styret

Øke 2 kr avgift til 3 kr. Etter gjennomgang av budsjettet som er satt opp for kommende år, ser vi at vi er nødt til å få inn økt inntekt. Øke 2kr avgiften til 3kr. Dersom den nåværende avgiften blir stående vil vi gå i underskudd hvert år, og kapitalen til NKHF vil komme til å synke. Dersom vi øker til 3kr vil vi få et lite overskudd, og kapitalen vil øke.

Sak 2. Forslag til vedtektsendring. Innsendt av Mona Sevlejordet og Berit Dahlby
§8 Konkurranseprotokoller

Ny tekst

§8 Skuttli
Skuttli er det offisielle programmet Nkhf skal bruke til å registrere konkurranser, medlemmer og kaniner.
1. Alle som vil delta i offisielle konkurranser i Nkhf må ha brukerprofil og ha registrert sine kaniner i Skuttli.
2. Alle offisielle konkurranser skal annonseres i Skuttli.
3. Konkurranser kan dømmes direkte i programmet eller ved bruk av konkurranseprotokoller
4. Resultater i konkurransene skal være registrert og avslutter innen 14 dager fra avsluttet konkurransedag/helg.
5. Det er arrangerende klubb som har hovedansvaret for at alle resultater blir registrert i Skuttli i samarbeid med hoveddommer.
6. Konkurranseprotokoller som er ført manuelt skal oppbevares hos klubben i 2 år.
7. Konkurranseprotokoller skal inneholde sted, dato, årstall, arrangørklubb, navn på dommer og sekretær
8. Klasser som ikke er avsluttet innen 14 dager vil få 4 ukers karantene, og klubben må betale dobbel avgift til Nkhf.

Begrunnelse:
Vi har nå fått Skuttli og det må derfor forandres i vedtekter og reglementet.

Sak 3. Forslag til vedtektsendring. Innsendt av Mona Sevlejordet og Berit Dahlby
§ 7 Dommer og reglementskomiteen –
Organisasjon og arbeidsoppgaver Alle i komiteen skal være tilsluttet NKF/ NKHF. De danner dommer/reglementskomiteen som et styre på 5 medlemmer, som har fullmakt til å gjøre endringer i reglementet i samarbeid med styret, om det er noe som ikke lar seg gjennomføre som tenkt, og er ett ledd i NKHF sin virksomhet. Klubber og medlemmer har anledning til å sende inn forslag til komiteen hvis de ser at noe ikke lar seg gjennomføre i henhold til reglementet.

Tillegg: Forslag som kommer til Dork og har betydning for reglementet skal sendes til klubber for høring.

Arbeidsoppgaver for Dork:
5. Sørge for at dommerkort blir levert inn, og sjekke at alle har dømt antall klasser de skal, i henhold til regelverket.

Ny tekst: Det dommere dømmer vil registreres i Skuttli, og Dork kan derfor sjekke det dommerne skal dømme i Skuttli hvert år.

Sak 4. Innsendt av Edel Yvonne Rimestad, Tonje Søfteland Tjøstheim og Lilly Sofie Eik Jonassen
Forslag om å legge til begrensing i styret/komité på maks 1 familiemedlem.

Sak 5. Innsendt av Edel Yvonne Rimestad, Tonje Søfteland Tjøstheim og Lilly Sofie Eik Jonassen
Forslag om å legge til punkt om inhabilitet i vedtektene Inhabilitet
Inhabilitet vil si at det foreligger omstendigheter som gir grunn til å svekke tilliten til at saksbehandler er nøytral. Eks. familiære forhold, sak som omhandler en selv eller noen i familiære forhold. Ved inhabilitet skal en ikke delta i saksbehandlingen, og det skal dannes en egen interngruppe (for eksempel Teams, Messenger e.l.) for å behandle saken.

Sak 6. Innsendt av Edel Yvonne Rimestad, Tonje Søfteland Tjøstheim og Lilly Sofie Eik Jonassen
Legge til i punkt om medlemstall for NKHF Medlem kan enhver bli mot å betale kontingent i NKF (direkte eller i en tilsluttet lokalforening/lag, se NKFs lovverk, §10 og §12). For å ha stemmerett og tillitsverv, må man være registrert i hoppeklubb i NKHF via Skuttli. Medlemstallet i Skuttli er det offisielle medlemstallet til NKHF. Ekstraordinært årsmøte: Dette skal innkalles av styret, når minst 1/3 av de aktive medlemmene i Skuttli krever det. Innkalles med 2 ukers varsel og kan kun behandle de saker som er angitt i vedtak/ krav i denne forbindelse.

Sak 7. Innsendt av Edel Yvonne Rimestad, Tonje Søfteland Tjøstheim og Lilly Sofie Eik Jonassen
Styrets sammensetning – Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær, Styremedlem, Vara 1, Vara 2 – De 5 hovedmedlemmene i styret skal alle ha tilgang på e-post. Når en åpner en mail og legger ut sak SKAL en svare «mottatt» til innsender og legge ved estimert behandlingstid. – Varamedlemmer er en del av styret, og skal på lik linje med hovedmedlemmene ha møterett og talerett, men kun stemmerett ved frafall eller inhabilitet.

Sak 8. Innsendt av Edel Yvonne Rimestad, Tonje Søfteland Tjøstheim og Lilly Sofie Eik Jonassen
Fjerne fra vedtektene om Dommer- og Reglementskomitéen: De danner dommer/reglementskomiteen som et styre på 5 medlemmer, som har fullmakt til å gjøre endringer i reglementet i samarbeid med styret, om det er noe som ikke lar seg gjennomføre som tenkt, og er ett ledd i NKHF sin virksomhet. Klubber og medlemmer har anledning til å sende inn forslag til komiteen hvis de ser at noe ikke lar seg gjennomføre i henhold til reglementet. Legge til i arbeidsoppgaver: DORK kan presisere ordlyd og rette opp skrivefeil i reglementet.

Sak 9. Innsendt av Mona Sevlejordet TBHG
På bakgrunn av den situasjonen med Covid 19 Norge har i dag så er et NM avlyst

Mange klubber kan ikke arrangere konkurranser på bak grunn av Nasjonale og kommunale restriksjoner.

NM to ganger i året er den mest prestisjefylte konkurransen vi har, og det er viktig at alle som ønsker å delta på den skal ha mulighet for det.

Vi vet ikke hvordan Covid- 19 situasjonen vil bli i 2021 og ønsker derfor legge fram følgende forslag:

Hvis eller når Norge åpner for at alle klubber kan konkurrere på like vilkår så ønskes det at Nkhf vil i samarbeid med en klubb å arrangere NM i løpet av sommeren, det viste seg at det ble en økt smitte utover høsten og mange kunne ikke delta på NM høsten 2020, dette er en situasjon som bør unngås

NM vil da bli arrangert med alle klasser, Kroket og rett klassene elite og veteran, høyde og lengde.

Offisielle: i ordliste med forklaringer.

Dette forslaget vil gjelde for 2021 og vi håper på at situasjonen med Covid 19 vil stabilisere seg og at vi igjen kan ha NM sammen ned NKF og LU/LUU

Forslag 1. Arrangere alle NM-klassene i et arrangement i løpet av sommeren 2021.
Forslag 2. Arrangere NM i Kroket klasser + Høyde i løpet av sommeren og håpe at Covid -19 situasjonen er blitt så bra at NM klassene i Rett + lengde kan avholdes med LUU

Begge forslagene må gjennomføres slik at alle som ønsker å delta skal ha en mulighet for det uten at det er restriksjoner for enkelte områder i Norge.

Sak 7

Valg av nytt styre og komitèer

Leder: Edel Yvonne Rygg (velges for 1 år)
Nestleder: Irene Aakeberg Dahlby (ikke på valg, 1 år igjen)
Sekretær: Tonje Engen (ikke på valg, 1 år igjen)

Kasserer: Hilde Narheim (velges for 2 år)
Styremedlem: Tonje Søfteland (velges for 2 år)
Varamedlem 1: Mali Liberg Hønnås (velges for 1 år)
Varamedlem 2:


Dommer-og reglementskomite
Leder: Martine Milja Sevlejordet (ikke på valg, 1 år igjen)
Svein Edmund Bjune (ikke på valg, 1 år igjen)
Kine Jeanett Halvorsen (ikke på valg, 1 år igjen)
Lilly Sofie Eik Jonassen (velges for 1 år)
Hege Spjelkavik (velges for 1 år)

Valgkomitè: velges ut 3 personer (velges for 1 år)

Avslutning