Årsmøte i NKHF 2006

Referat fra årsmøte i Norges Kaninhoppforening

Letohallen, Eidsvoll, 24. februar 2006

Til stede:

 1. KONSTITUERING

Åpning ble foretatt av leder Terje Grandetrø som ønsket alle fremmøtte velkommen.

Godkjenning av innkalling: Innkallingen ble godkjent uten bemerkninger.

Funksjoner under årsmøtet.  Følgende personer ble foreslått og enstemmig valgt:

Møteleder: Torild Rosenvinge, Møtesekretær: Sunniva Tusvik

Tellekorps: Hanne Mæhlum og Thor Øivind Larsen.

To desisorer (underskrive og godkjenne protokollen): Maja Lønvik og Rebekka Haga.

 • BEHANDLE SAKER

Styrets årsmelding ble lest opp av Torild Rosenvinge.  Årsmeldingen ble godkjent uten merknader.  Revidert regnskap ble gjennomgått av Hilde Krogedal.  Regnskapet viser et lite overskudd på salg av hoppebøker. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Innkomne forslag:

1. Forslag til regler for protokollføring

  Konkurranseprotokoller skal :

• Fylles ut  korrekt under konkurransen med dato, årstall, sted og arrangørklubb samt navn på dommer(e) og evnt. Sekretær.

• Alle plasseringer skal være fylt ut og tildelte sertifikat og pinner skal markeres.

• Protokollen skal fylles ut på en slik måte at alle viktige opplysninger er leselige.

• Kopi av protokollen skal sendes inn til listeansvarlig i NKHF innen 14 dager etter at konkurransen er avholdt. Dersom protokollen ikke er innsendt innen fristen og klubben ikke har god grunn for forsinkelsen, vil resultatene bli underkjent inkl. Tildelte pinner og sertifikat. Resultatene vil heller ikke telle med under beregning av ”Årets Kaniner”.

• Klubbens leder er ansvarlig ovenfor NKHF når det gjelder protokollføringen i klubben, men dette kan også delegeres til en annen lokalt. Vedkommende som tar hånd om listene må være over 15 år, og kjenne til hvilke regler som gjelder.

• Dommeren er ansvarlig for at hans/hennes navn er påført protokollen.

• Offisielle konkurranser skal protokollføres hos sekretær i NKHF, og er å betrakte som en offisiell handling og skal arkiveres i minst 5 år hos arrangerende klubb.

• Lister kan leveres senere etter spesiell avtale med listeansvarlig.

Vedtatt.

2. Forslag til endret praksis ved salg av hoppebøker :

Da NKHFs økonomi har utviklet seg til å bli stabil, og man samtidig ser at mange mindre klubber sliter med å få økonomien til å strekke til, foreslår styret at salg av hoppebøker heretter organiseres på følgende måte :

• NKHF betaler portoen ved kjøp av minst 10 hoppebøker.

• Bøkene koster i utganspunktet kr. 25,- ved salg til privatpersoner. Ved salg til klubber, betaler klubben kr. 20,- pr. Bok, og selger bøkene videre for kr. 25,- pr. stk, noe som sikrer klubben en inntekt på kr. 5-, pr. solgte bok.

Vedtatt.

 1. Forslag til regler for utsendelse av konkurranseinvitasjoner og godkjennelse av offisielle konkurranser :

For at en konkurranse skal godkjennes som offisiell, må den være åpen for alle medlemmer i NKF. En offisiell konkurranse må være annonsert minst 14 dager på forhånd. Det er tilstrekkelig om konkurransen er annonsert på hjemmesiden til NKHF (forum). I tillegg anbefales det å sende konkurranseoversikter til lederne i nærliggende klubber og listeansvarlig, enten pr. post eller e-post. Større konkurranser, som Sommerleir og NM, skal i tillegg annonseres i TK.

Det er ikke anledning til å flytte klasser fra en dag til en annen eller legge til nye klasser nærmere konkurransen enn 14 dager.

Lavere klasser kan arrangeres på fritt valgt ukedag. Eliteklasser må arrangeres i helg eller ferie for å kunne godkjennes som offisiell. (Med ferie menes skolenes ferie. Skoleruten varierer noe fra fylke til fylke. Man må forsikre seg om at sommerleiren avholdes på et tidspunkt hvor alle skolene i landet har ferie og ikke så tett opp til skoleavslutninger at noen må ta seg fri for å komme. Når det gjelder andre elitekonkurranser, er det tilstrekkelig at skolene i kommunene til aktuelle naboklubber har ferie på det aktuelle tidspunkt.)

En offisiell godkjent konkurranse i lavere klasser må ha minimum 3 deltakende kaniner. Ved færre deltakere vil det være naturlig å slå sammen klasser til åpen klasse.(f.eks. at middels og vanskelig slås sammen til middels åpen). Dette kan gjøres etter påmeldingsfristen, dvs. Nærmere konkurransen enn 14 dager. De berørte førerne må da få beskjed. (I dette tilfellet har man rett til å trekke kaninene, uten å betale startavgiften i den aktuelle klassen). I eliteklassene må det være minst 10 deltakende kaniner for at sertifikat skal kunne utdeles. Unntak gjelder i høyde og lengde. Dersom vinneren i høyde elite hopper 80cm eller høyere, blir det delt ut sertifikat så lenge det er minst 5 deltakere. Dersom vinneren i lengde elite hopper 205cm eller lengre, blir det delt ut sertifikat så lenge det er minst 5 deltakere.

Vedtatt.

 1. Forslag til skjerpede regler for nedflytting til veteranklassen :

Kriteriene for overflytting til Veteran finnes i reglementet på side 18.

Pr. idag sier reglementet :

”En veterankanin må i utgangspunktet ha fylt 5 år. Etter begrunnet søknad til styret i NKHF, kan man dispensere fra dette, men kaninen kan ikke flyttes over i veteran før den er fylt 4 ½

år.”

En veterankanin kjennetegnes ved at den er ”gammel” i kroppen og noe langsommere enn sine sprekere kollegaer. Det er ikke god nok grunn å ta kaninen ned i veteran dersom den vegrer seg mot å hoppe elite eller løper gjennom hinderne. Det har vist seg at alle som søker om dispensasjon får dette godkjent, og at veteranklassen nå består av stadig yngre og sprekere kaniner. Styret foreslår derfor at det heretter ikke skal gis anledning til å søke overflytting før fylte 5 år. I tillegg ønsker man heretter at alle som ønsker kaninen overflyttet til veteran må søke styret i NKHF om dette, vedlagt kopi av oppeboken, stamtavle eller annen dokumentasjon (f.eks. øremerke) som viser at kaninen faktisk har oppnådd den påståtte alder på minimum 5 år. Uten dokumentasjon på alder, regnes første start på hoppebanen som 4 mnd. etter fødselsdato.

Vedtatt.

 1. Forslag til regler for å unngå arrangementskollisjoner 

Konkurransearrangører skal unngå arrangementskollisjoner med omkringliggende klubber :

• Under NM og Sommerleir skal det ikke arrangeres konkurranser andre steder i landet.

• Klubbene må unngå kollisjoner med omkringliggende klubber dersom elitekonkurranser arrangeres.

• Konkurranser i lavere klasser kan arrangeres parallelt i naboklubber dersom det er snakk om mindre treningskonkurranser.

• Normalt er det den klubben som først annonserte sin konkurranse som har førsteretten. Unntak gjelder når det arrangeres kaninhopping i tilknytning til en kaninutstilling. Da går utstillingen med tilhørende hopping foran.

• Enhver konkurransearranger plikter å sjekke utstillingsoversikten i TK før man setter opp hoppekonkurranser.

• Det er en fordel om naboklubber samarbeider om konkurranseprogrammene slik at arrangementer blir jevnt fordelt rundt om i klubbene. Det kan for eksempel være en fordel om klubber som har tilgang på innendørs lokaler arrangerer konkurranser hyppigere i vinterhalvåret og overlater til klubber uten egne lokaler å arrangere utendørs-konkurranser i sommerhalvåret.

Vedtatt.

 1. Forslag til skjerpede krav for dommere :

Bakgrunn : 

Slik det er nå, blir man A-dommer når man er godkjent dommer bare man er fylt 18 år. Mange ferske voksne dommere reagerer negativt på dette og føler seg ikke klare for det ansvaret dette medfører. I tillegg er det faktisk slik nå, at man kan risikere at ferske voksne dommere insisterer på å arrangere dommerkurs eller dømme NM.

Styrets forslag til løsning :

Det innføres en ny kategori dommere : A*-dommer.

C-dommer : Aldersgrense 14 år. Kan dømme offisielle konkurranser i lett, middels og vanskelig klasse.

B-dommer : Aldersgrense 15 år. Kan dømme alle offisielle konkurranser bortsett fra NM.

A-dommer : Aldersgrense 18 år. Kan dømme alle offisielle konkurranser bortsett fra NM. Er ikke kvalifisert for å holde dommerkurs.

A*-dommer : Aldersgrense 18 år. Må ha hatt dommerlisens i minst 3 år samt ha dømt årlig minst to større konkurranser med deltakere fra minst tre klubber der eliteklasser inngår, eller ha vært aktiv utøver på NM og/eller sommerleir minst 2 ganger pr. år. Vedkommende må også ha dømt eliteklasser utenfor sin egen klubb minst en gang pr. år.

En A*-dommer kan dømme alle offisielle konkurranser, inkludert sommerleir og andre landsomfattende store stevner og cuper. Vedkommende er også kvalifisert til å holde dommerkurs. (En som skal dømme NM kan ikke selv delta i den grenen han/hun skal dømme.)

A, B og C-dommere godkjennes av dommeransvarlig i NKHF. En A*-dommer utnevnes av styret i NKHF med utgangspunkt i allerede eksisterende A-dommere.

To andre forslag kom inn :

Forslag I :

C-dommer : Aldersgrense 14 år. Kan dømme offisielle konkurranser i lett, middels og vanskelig klasse.

B-dommer : Aldersgrense 15 år. Dommere over 18 år kan også være B-dommere. B-dommere over 18 år kan ha aspiranter til å dømme under seg.

A-dommer : Aldersgrense 18 år. Kan dømme alle offisielle konkurranser, inkludert sommerleir og andre landsomfattende store stevner og cuper. Vedkommende er også kvalifisert til å holde dommerkurs.

Forslag II :

Nåværende regler for dommere. Styret godkjenner A-dommere til NM og Dommerkurs.

Stemming :

Det ble stemt over de tre forslagene to ganger. Ved første stemming ble stemmene fordelt slik :

Styrets forslag : 9 stemmer

Forslag I : 3 stemmer

Forslag II : 11 stemmer.

Ved andre stemming ble stemmene fordelt slik :

Styrets forslag : 9 stemmer

Forslag II : 15 stemmer.

Forslag II ble vedtatt med 15 mot 9 stemmer.

REGLER FOR REGISTRERING AV GÅRDSNAVN I NKHF

Bare medlemmer i NKF kan søke om gårdsnavn. Søknaden sendes pr. brev til gårdsnavnansvarlig i NKHF. Søknaden kan sendes på e-post hvis søkeren er over 18 år. Søknaden skal fylles ut på søknadsskjema. Merk konvolutten ”Gårdsnavn”. Søknaden skal undertegnes av en foresatt dersom søker er under 18 år.

Navn på søker og det aktuelle gårdsnavn publiseres på hjemmesiden til NKHF. Om noen vil protestere på gårdsnavnet, skal dette gjøres til gårdsnavnansvarlig senest tre uker etter at gårdsnavnet er publisert. Protesten skal gjøres skriftlig via mail eller brev. Hvis ingen protesterer er blitt framsatt innen fristen, kan styret godkjenne gårdsnavnet. Styret kan også avslå søknaden. Avslaget skal begrunnes overfor søker.

Gårdsnavnet skal være norsk. NKHF anbefaler bruk av stedsnavnet der stallen er. Gårdsnavn bør ikke forekomme i adjektiv eller substantiv.Utenlandske eller fremmedspråkpregede navn godkjennes ikke, heller ikke gårdsnavn som kan forveksles med tidligere brukte kaninnavn eller kullnavn.Gårdsnavn som ikke betales innen 2 måneder, blir fjernet fra søknadsoversikten.

Innehavere av gårdsnavn i NKHF forplikter seg til å:

 • Gi kaninene gode levevilkår. (Solide og tørre bur tilpasset kaninens størrelse og ev. antall kaniner i buret, regelmessig renhold, mat og rent vann hver dag samt nok oppmerksomhet og mosjon.)
 • Sørg for at eventuelt syke dyr får medisiner og evt veterinærhjelp.
 • Unngå å avle på dyr med medfødte misdannelser eller svakheter (”voksetenner”, feil beinstilling, tendens til labbesår etc.)
 • Kun selge friske og smittefrie dyr.
 • Behandle kaninene med respekt og omsorg.
 • Max 3 kull med unger på samme kaninmor pr år. Kaninmoren skal være over 6 måneder gammel, NKHF anbefaler at man venter med å sette kull på en hunn til etter fylte 8mnd.
 • Kaninunger skal ikke selges før de tidligst er 6 uker gamle. (Det anbefales å la ungene gå sammen med moren i 6 uker og deretter ta mor ut og la ungene være sammen i vante omgivelser i et par uker til).

Om man ønsker en rask behandling av søknaden, kan man betale gårdsnavnavgiften på kr. 100,- samtidig med at søknaden sendes inn. (Om søknaden ikke godkjennes returneres pengene). Alternativt betales kr. 100,- til NKHF’s konto når gårdsnavnet har stått på hjemmesiden til NKHF i tre uker uten at du har fått noen henvendelse angående klager. Gårdsnavnbeviset sendes etter at betalingen er mottatt og søknaden godkjent. Gårdsnavnet får ikke anvendes før man har mottatt gårdsnavnbeviset. Når navnet er godkjent har man enerett på dette navnet. Gårdsnavn får kun brukes på eget oppdrett. Hvis ikke innehaver følger reglene som er nevnt ovenfor, fratas gårdsnavnet i 2 år før man på ny kan ta i bruk navnet. Gårdsnavnet blir automatisk arkivert ett år etter at oppdretter har sluttet i NKF.

Vedtatt mot tre stemmer.

Fastsettelse av sommerleir 2006 :

Årsmøtet gav styret fullmakt til å bestemme sted for årets sommerleir.

 • VALG.

Valgkomitèens leder Christine Ringstad var ikke tilstede. Leder Terje Grandetrø la frem forslagene. Øvrige medlemmer i komitèen har vært Odd Aksel Oddsen Nannerud og Siw Hauge. 

Valget skjedde i tråd med valgkomitèens innstilling.

Styret ble slik:

Leder:             Terje Grandetrø (Orkdal) – 1 år

Nestleder:       Turid Lien (Møre & Romsdal) – 1 år

Sekretær:        Sunniva Tusvik (Trøndelag Hoppeklubb) – 2 år

Kasserer:         Hilde Krogedal (Jæren) – 1 år igjen

Styremedlem: Rebekka Haga (Trøndelag Hoppeklubb) – 2 år

Vara:               Linn Andresen (Askim) – 1 år

Vara:               Annette Floen (Bergen) – 1 år

Øvrige verv:

Webansvarlig:             Sunniva Tusvik

Dommerutvalg:          Sunniva Tusvik, Rebekka Haga og Maja Lønvik

Materialforvalter:       Sekretær

Revisor:                      Svein Clausen

Valgkomitè:                Annicken Valseth, Hilde Torp og Odd Aksel Oddsen Nannerud

 • UTDELING AV FORENINGENS HEDERSBEVISNINGER

Sunniva Tusvik har regnet ut resultatene på grunnlag av innsendte lister fra klubbene:

Årets hoppekanin:

S Ch Prinz Trampe I  – Selma Tandberg, Tønsberg -381 poeng

Årets seierskanin:

Vearlias Gt Ch Ante – Kristin Bergan, Tønsberg – 19 sertifikat

Årets høydekanin:

Vearlias Gt Ch Ante – Kristin Bergan, Tønsberg – 80 cm.

Årets lengdekanin:

Vearlias Gt Ch Ante – Kristin Bergan, Tønsberg – 230 cm.

Årets jaktkanin:

S Ch Prinz Trampe I – Selma Tandberg, Tønsberg – 71 h/min

 • AVSLUTNING

Møtet ble avsluttet med gjennomgang av sakene til Tinget, og årsmøtet ga delegatene anbefalinger i forhold til avstemningen.

Sunniva Tusvik,                                 Rebekka Haga,                       Maja Lønvik

referent                                              desisor                                    desisor